Kaynakların Şahitliğinde Ongutlar’ın (Öngütler) Menşei Üzerine Bilgiler / Cahit Alptekin*

Tarihte Ongut ya da Öngüt olarak anılan ve Cengiz Han Hanedanı ile akrabalık kuran kavimin Türk veya Moğol menşei üzerine tarihçiler ile sinologlar arsındaki tartışmalar uzun süre devam etmiştir. Biz bu kısa çalışmamızda Ongutların menşeini tespite çalıştık. Ogutların selefleri olduğu düşünülen Sha-t’o Türklerinden bahsettik ve tarihi bağlantıyı oluşturmaya çalıştık. Daha sonra Ongutların menşeleri konusunda çeşitli araştırmacıların düşüncelerini özetledik ve kendi fikirlerimizi de belirterek sonuca varmaya çalıştık. Öncelikle Ongutların Türk tarihi için neden önemli olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.

13. Yüzyılda Ongut halkının çoğunluğu şimdiki Suei-yüan’da Tokto veya Kuei-hua-ç’eng vilayetinde oturuyordu. Bu vilayet, Moğol çağında Tang-şeng adıyla bilinmektedir. Burası, Nesturiliğe çok sıkı bağlı, aynı zamanda Cengizhanlı Ailesi ile yakın akrabalık bağları bulunan Öngüt Hanedanının esas toprakları idi. Bu Nesturi Prenslere karşı, Cengiz Han’ın ailesinin unutmadığını gördüğümüz bir şükran borcu vardı. Ongut Başkanı Alakuş Tegin, hayati bir anda Moğollara çok önemli bir yardımda bulunmuşlardı; 1204’te Naymanlar tarafından Cengiz Han’a karşı kurulan cepheye girmesi istendiğinde o, tam tersine Cengiz Han ile birleşmişti. Naiman elçisini yakalatmış ve elçinin beraberinde getirdiği 6 şişe şarapla beraber onların planlarını Cengiz Han’a haber vermişti.[1] Alakuş Tegin, bu bağlılığını hayatıyla ödemişti. Naymanlara karşı savaşıp ülkesine döndüğünde, Naymanlarla ittifaka taraftar olan boyunun bazı mensupları onu ve büyük oğlu Buyan Şiban’ı katletmişlerdi. Dul karısı, ikinci oğlu Po-yao-ho ile birlikte Yün-çong’ta hayatını kurtarabilmişti. Kin’leri yenen Cengiz Han, Yün-çong’a girdiğinde sadık müttefikinin ailesini Öngüt ülkesinin başına geçirmeyi bütün kalbiyle arzuluyordu. Gene Po-yao-ho, onunla birlikte Harzem seferine katılmıştı. Dönüşte, Cengiz Han, kendisine eş olarak öz kızı Alağay-beki’yi vermişti. Po-yao-ho’nun ölümü üzerine, Cengiz Han’ın doğrudan kızı olarak, Alağay-beki, gayretli bir tarzda Öngüt ülkesini yönetmeye başlamış, kocasının bir cariyeden olan üç oğlu Kün-buka, Ay-buka ve Çolığ-buka’yı kendi öz oğulları gibi (çocuğu olmamıştı) benimsemişti. Bu prenslerin ilk ikisi de Cengizhanlı Prensesleri ile evlenmişlerdi. Kün-buka, Güyük Han’ın kızı Prenses Yelmiş ile ve Ay-buka’da Kubilay Han’ın kızı Prenses Yurek ile evlenmişti. Ay Buka’nın oğlu Körgüz veya Görgüz (Georges) ise arka arkaya Kubilay’ın oğlu Çen-kin’in kızı Prenses Kutadmış ve Temür Kağan’ın kızı Prenses Ayamış ile evlenmiştir.[2] Görüldüğü gibi Ongutlar ile Cengiz Hanedanı arasında akrabalık bağları kurulmuş ve taraflar birbirlerinden kız alıp vermişlerdi. İşte bu akrabalık bağları Ongutları araştırmacılar için önemli bir konu kılmaktadır.

Peki, Ongutlar hangi soydan geliyorlardı. Türk müydüler, yoksa Moğol mu? Çin kaynakları ve Ongutlar kendileri soylarını Sha-t’o Türklerine bağlarlar. Öyleyse Sha-t’o’lar hakkındaki bilgilere bakalım.

A. Özet Olarak Sha-t’o Türkleri’nin Menşeleri ve Tarihleri Hakkında Bilgiler

      1. Sha-t’o’ların Menşeleri

Tarihte büyük işler yapmış ve isimlerini unutturmamış Sha-t’o’ların gerek ismi ve gerekse topluğu oluşturan boylar hakkında Türkologlar ile Sinologlar çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir.

İlk olarak Joseph Deguignes’e göre “Sha-t’o” adı, Lop Gölü’nün doğusunda bulunan “Sha-t’o” adlı bir çölden gelmekteydi ve Sha-t’o’lar Hunlardan türemişlerdi.[3] Yine Deguignes’e göre, Araplar, Sha-t’o Türklerine “Bagargar” derlerdi.[4]

Rus bilim adamı Barthold’un, “Cha-t’o” kelimesinin Çince “kum çölü insanları” manasına geldiğini, bu kelimenin Çince transkripsiyonunun “Tch’ou-yue” olduğunu ve bunun Türkçe karşılığının da “Tchöl” yani “Çöl” olacağını ileri sürdüğünü görüyoruz.[5] Yine Barthold’a göre Sha-t’o’lar, adlarını Turfan ve Guçen çevresindeki bir yerin “Sha-t’o”(step) olarak bilinmesinden alıyorlardı.[6] Son olarak, Barthold’un fikrince Sha-t’o’lar, “Asıl Türklerden” yani Oğuzlardan çıkmışlardı ve IX. asrın başında Çin’e doğru uzaklaşan bu Türklere, Araplar, “Tuguzguz” yani Tokuz Oğuz adını vermişlerdi.[7]

Chavannes’a göre ise Sha-t’o’lar Batı Türklerinden ayrılan bir boydur. Ch’u-yüeh’lerle aynı köktendirler. Başlangıçta Türklerin Batı ve Doğu olarak bölünüşlerinde, Batı boyları Wu-sun’ların eski topraklarını işgal ettiler ve Ch’u-yüeh ve Ch’u-mi’lerle karışık olarak yerleştiler. Ch’u-yüeh’lerin yerleştikleri Barkul’un (Bar Göl) doğusunda, Sha-t’o isimli büyük bir taşlık çöl vardı, bu sebepten onlara Sha-t’o ismi verildi.[8]

Eberhard’a göre de Sha-t’o’lar Batı Türklerindendir. Doğu ve Batı Türklerinin ayrılışlarında Sha-t’o’lar, Ch’u-yüeh’ler ve Ch’u-mi’lerle birlikte eskiden Wu-sun’ların oturduğu sahaya yerleştiler.  O zaman nispeten küçük bir topluluk olan Ch’u-yüeh kabile birliğinin hâkimiyeti altında yaşıyorlardı.[9]

Cevdet Gökalp’e göre, “Sha-t’o” Çincedir. Anlamı “taşlı, kumlu çöl” demektir. Bu yer, Barkul’un doğusuna düşmektedir. Burada oturan kabileye Çinliler “Sha-t’o” adını vermişlerdir.

T’ang Shu’ya göre, Sha-t’o’lar, Batı Gök-Türklerinin ayrı bir kabilesidirler ve Ch’u-yüeh’ler ile aynı soydandırlar. Gök-Türkler, doğu ve batı olarak birbirlerinden ayrıldıkları zaman batı kabileleri, yani Batı Türkleri Wu-sun’ların eski ülkesi olan Isık Göl ve İli havzasına yerleşmişler ve Ch’u-yüeh-Ch’u-mi karışık olarak oturmuşlardır. Sha-t’o’lar ve Ch’u-yüehler Batı Gök-Türklerinin egemenliğinde, fakat onlardan ayrı bir Türk zümresini teşkil etmişlerdir. Ch’u-yüeh’ler Chin-shan dağında oturuyorlardı. Bu dağ, Barkul’un kuzeyine ve batısına düşer. Şu halde Barkul’un batısında ve doğusunda Sha-t’o’lar oturuyorlardı.[10]

Wu Hsing-tung’a göre de Sha-t’o’lar Türk’tür. Daha doğrusu Batı Türklerindendir. Türkçede, Çincedeki “Kum Yığınları” kelimesi “Çöl” manasına gelir. Bunun Çince karşılığı “Sha-t’o’dur. “Ch’u-yüeh” kelimesi eski Türkçedeki “Çöl” kelimesinden tercüme edilmiş olmalıdır.  M.S. 582 senesinde Doğu ve Batı Türkleri ayrılınca Sha-t’o’lar Ch’u-yüeh ve Ch’u-mi’lerle beraber eski zamanlarda Wu-sun’ların oturdukları sahaya yerleştiler. Görünüşe göre o zamanlarda Sha-t’o’lar nispeten küçük bir grup olarak Ch’u-yüeh kabile birliğinin hâkimiyeti altında yaşıyorlardı. Ch’u-yüeh’ler aslında Chin-shan Dağının güneyinde ve P’u-lei Denizinin doğusundaki yerlerde yaşıyorlarmış. Buralarda çölün bulunması sebebiyle kendilerinden “Sha-t’o Türkleri” olarak bahsedilmiştir.[11]

Ahmet Taşağıl da Gök-Türkler ikiye ayrıldığında Sha-t’o’ların Tanrı Dağları havalisinde Wu-sun’ların eski topraklarında oturduklarını belirterek. Ch’u-yüeh’leri onların ataları olarak gösterir. Yani Ch’u-yüeh’ler, Sha-t’o gruplarının ilk ataları idi. Ch’u-yüeh’ler, Ch’u-mi’ler ve Sir Tarduşlarla beraber karışık vaziyette yaşıyorlardı.[12]

Sencer Divitçioğlu ise, “Oğuz’dan Selçuklu’ya” adlı eserinde Sha-t’o’ları köken olarak “Çiğil Türkleri”ne bağlamaktadır.[13] Bilindiği gibi 10. ve 11. yüzyıllardaki en tanınmış Türk topluluklarından biri de Çigiller’dir. Çiğiller, milattan önceki yüzyıllara uzanan İskitlerin öncüleri sayılan ve daha sonraları Gök Türkler ve Karahanlılarda, devlet idaresinde önemli yeri olan, en eski ve en kalabalık Türk kavminin adıdır. Bunların aslında Karluklar’ın bir boyunu teşkil ettikleri, Mervezi’ye dayanılarak kaydedilmişti. Çigiller, o kadar büyük bir topluluk idiler ki daha 10. yüzyılda müstakil bir Türk kavmi sayılmışlardır. Hududu’l-âlem’de Çigiller’e dair şu bilgiler veriliyor: “Bu Çigiller aslında Karluklar’dandır. Bunların nüfusları çoktur. Çigil ülkesinin doğu ve güneyini Karluk ülkesi, batısını Topsılar’ın yurdu teşkil eder; kuzeyi de Kırgızlar’ın yurdudur.” Ancak şunu da belirtmek gerekir ki incelediğimiz kaynaklarda Sencer Divitçioğlu’nun görüşüne kaynaklık eden bir bilgiye rastlamadık. Bizce Sha-t’o’lar, Çiğillerle sadece Türk olmaları hasebiyle akrabadır. Sha-t’o’ların Çiğillerden çıktıklarına dair herhangi bir bilgi bulmadığımız gibi Gök-Türkler çağında aynı çatıda yeralmalarına rağmen yakın ilişki içinde bulunduklarına dair bir kaynak da bulunmamaktadır. Aslında yetersiz kaynaklarla kesin yargıda bulunmak bizi hatalara da sevk edebilir. İbrahim Kafesoğlu gibi bir uzman bile Sha-t’o’ların kesin olarak Çiğiller ile yakın akraba olup olmadıkları konusunda karar verememektedir. Kafesoğlu, Ch’u-yüeh (Çiğil?) ve Ch’u-mi’lerin(Çumul?) 630’u takip eden yıllarda Gök-Türk Hakanlığının fetret devresinde Beşbalık civarındaki kurak bozkırlara çekildiklerini ve Sha-t’o’ların böylece ortaya çıktığını belirtir.[14]

Peter B. Golden da eserinde[15] Sha-t’o/Çiğil akrabalığını, kesin kanıtı olmasa da, savunmuştur. Ancak Sha-t’o’ların atalarıyla Çiğillerin, incelediğimiz dönemde birbirlerine uzak bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirtmek isteriz.

Gülçin Çandarlıoğlu’na göre de Dokuz Tatarlarla beraber bulunan Sha-t’o’lar, Batı Gök-Türkler’in hem “Ch’u-yeh” (Çiğil) hem de “Ch’u-mi” (Çumul) uruğları ile karışmış seçkin bir kolu idi. Bunlar, Batı Gök-Türklerden ayrılıp doğuya gelince, T’ien Shan’a göç eden Wus-sun’ların vatanında, Balhaş kıyıları ve Pei-shan dağlarında yerleşmişlerdi. Sha-t’o’ların neşet ettiği “Ch’u-yeh” ailesi(Bkz. : Ek 10) Ch’u-yüeh boyunun şef ailesi idi ve dolayısyla Sha-t’o’lar Ch’u-yüeh’lerden çıkmışlardı.[16] Zeki Velidi Togan, Chavannes’a atfen ve Rus Sinologlarınca desteklendiğini belirterek Sha-t’o’ların Çumuk’lardan geldiğini söylemektedir.[17] Ch’u-yüeh şubesi Çinlilere Sha-t’o ismi ile maruf idi. Ch’u-yüeh yine birçok şubeden müteşekkil kabileler yığınından ibaret idi. Bunların başında da Gök-Türk sülalesine mensup hanedanın bir kısmı bulunuyordu. (Ch’u-ye Ailesi) Bunlar Uyguristan’ın Barköl (Bars-Köl) civarında yaşıyorlardı.[18] “Çumuk” isminin “Tch’ou-yue” (Fransız transkripsiyonu) veya “Ch’u-yüeh” karşılığı olması gerekmektedir.

Gumilëv ise, Ch’u-yüeh’leri Orta Asya Hunlarının torunları olarak vermektedir.[19] Bu fikre göre “Altı Çub” olarak ifade ettiği Ch’u-yüeh, Ch’u-mi, Çu-mu-kun ve Çuban VII. Yüzyılın ortalarında iki kola ayrılmış ve Ch’u-yüeh’lerden Sha-t’o’lar çıkmışlardır. Ch’u-yüeh’lerin Çin kitabelerinde doğrudan “Batı Türk komşular” olarak zikredilmesi bu tahmini yoruma esas teşkil etmektedir.[20] Gumilëv, “Hunlar” adlı eserinde de Hunların Ch’u-yüeh, Ch’u-mi, Çumukun ve Çuban adında dört kabile teşkil ederek Ch’u-yüeh’lerden Sha-t’o’ların türediğini tekrar etmektedir.[21] Rus tarihçi, Oğuzları da Hunlardan saymakta ve onların Ch’u-yüeh’ler ile akraba olduklarını ifade etmektedir. Genel olarak Rus araştırmacılarda hâkim olan görüş Sha-t’o ve Oğuzların Asya Hunlarının torunu oldukları ve bunların ikisi arasında bir fark olmadığı görüşüdür.[22] Bu görüşü son olarak Lazlo Rasonyı’de tasvip etmiştir.[23]

Sıraladığımız bu görüşler doğrultusunda Sha-t’o’ların, isimlerini Ch’u-yüeh’lerden aldıklarını ve bu ismin kabilenin Barkul’un doğusunda bulundukları kumluk ve taşlık alandan neşet ettiğini söyleyebiliriz. Zaten “Ch’u-yüeh” kelimesi Türkçe “Çöl” kelimesinin Çince telaffuzundan ibarettir. “Sha-t’o” kelimesi ise bizzat “Çöl” kelimesinin Çince karşılığıdır.[24]

Ch’u-yüeh’ler, Sha-t’o’ların atalarıdırlar ve bunların yönetici boyunun unvanı ise “Ch’u-ye”dir. Araştırmacılar hangi Türk boyuyla akraba oldukları konusunda farklı görüşler belirtseler de Sha-t’o’ların Batı Gök-Türk sahasındaki Türk boylarından biri olduğu konusu şüpheye yer verilmeyen ortak görüş oluşmuştur. Sha-t’o’lar Türk’türler ve Batı Gök-Türklerinin hâkimiyetindeki Türklere mensupturlar. Bu fikir kaynakların ve bizim ortak görüşümüzdür.

      2. Tarihleri

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Sha- t’o’lar, Batı Gök-Türk ülkesinde doğan boylardan biridir. Batı Gök-Türk Devleti 630 yılında Tung Yabgu’nun ölümü üzerine iç karışıklığa sürüklenmiştir. İşte bu esnada Sha-t’o’lar Tanrı Dağları havalisinde Wu-sun’ların eski topraklarına hüküm sürüyorlardı. Bu sırada Ch’u-yüe boyu onların ataları olarak gösterilmektedir. Yani, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ch’u-yüe’ler, Sha-t’o gruplarının ilk adı idi. Ch’u-yüe’ler, Ch’u-mi’lerle Sir Tarduşlar gibi karışık bir vaziyette yaşıyorlardı. 630’lardan sonra bir kısım Ch’u-yüeh boyları Batı Gök-Türk Kağanlarından Aşina Mi-che’nin peşinde Çin’e gelirler. Bir kısmı ise Batı Türkleri içinde az çok güçlenen İ-pi Tulu Kağan ve Aşına Ho-lu yönetiminde kalırlar. Bu bir kısım Sha-t’o, T’ang hanedanına isyan ederek Ho-lu’ya destek verirler ancak yenilerek T’ang hizmetine girerler ve 659’dan sonra Sha-t’o’lar, T’ang hanedanının diğer Türk boylarına karşı savaşkan öncü birliği olurlar.

712 Senesinden sonra bağımsızlaşan Sha-t’o’lar, T’ang etkisinden çıkarak Tibet hizmetine girerler. Sha-t’o’lar 808 senesinde Tibetlilerle araları bozulduğundan, Ötüken bölgesine kaçmışlar, ancak orada da fazla kalamayarak Çin’e sığınmışlardır. Çinli kumandanlar bunları kuzey hudutlarını korumakla görevlendirerek, Ordos’un kuzeyinde Ling-Chou civarına Yen-Chou’ya yerleştirmişlerdir. Zamanla bir kısmı Alaşan Dağlarının batısına giden Sha-t’o’ların asıl büyük kısmı ise Ordos’un kuzey doğusuna doğru kaymışlardır.

874’ten itibaren ardı ardına gelen sarsıcı isyan dalgalarında, Sha-t’o’lar, T’ang Hanedanına hizmet etmişler ve yaptıkları hizmetlerle onun 907 senesine kadar yaşamasını sağlamışlardır. Ancak 907 senesinde eski isyancılardan Chu-wen, T’ang Hanedanını yıkıp Sonraki Liang Hanedanını kurunca Sha-t’o’lar mücadeleye girişmişler ve başarılı olarak 923’ten 951 arasında Çin’de Sonraki T’ang (923-936), Sonraki Ch’in (936-946), Sonraki Han(947-950) Sülaleleri ile 951-979 arasında hüküm süren Kuzey Han (Pei-Han) Krallığını kurmuşlardır. 923-979 arası devrede özellikle Sha-t’o – Kitan mücadelesi dikkat çeker.[25]

B. Son Sha-t’o Krallığı Kuzey Han (953-979) ve Ongutlar

950 Senesinde Sha-t’o İmparatoru Liu Ch’eng-yu’yu katleden ve böylece Sha-t’o’ların Sonraki Han Sülalesini yıkan Çinli General Kuo-wei, kendisini “İmparator” ilan edip kurduğu sülaleye de “Sonraki Chou Sülalesi” adını verdiğini ilan ettiği zaman, yıkılmış bulunan “Sonraki Han Sülalesi”nin ilk imparatoru olan Liu Chih-yüan’ın küçük kardeşi Liu Ch’ung da Kuzey Çin’de yine “Han” isminde bir sülale kurup kendisini “İmparator” ilan etti.[26] Bu devlet merkezi Shan-hsi’de yerleşmiş ve başkent olarak T’ai-yüan’ı seçmişti.[27] Böylece bir yanda K’ai-feng’de hüküm süren Sonraki Chou (951-960) ve Song Sülalesi gibi İmparatorluk Hanedanları ile T’ai-yüan’da[28] hüküm süren, yani merkezi Shan-hsi’deki “Pei-Han” (Kuzey Han) Kralları arasında sürekli bir savaş seyri gelişti.[29]

Tarihçiler Kuzey Çin’de Sha-t’o’lar tarafından meydana getirilen bu krallığı güneyde bulunan adaşı ile karıştırmamak için Sha-t’o Devletine “Pei-Han” yani “Kuzey Han”, güneyde Çinliler tarafından meydana getirilmiş Han Sülalesine ise “Nan-Han” yani “Güney Han” ismini vermişlerdir.[30] Sha-t’o’lar tarafından kurulan Han Sülalesi yalnız 12 Bölge’den oluşan bir araziyi kaplaması sebebiyle esasında pek küçük bir krallıktı.[31]

Kendilerini İmparatorluk tahtından edenlere karşı duyulan öc alma hissi ile Shan-hsi’deki küçük krallıklarını da kaybetmemek isteği Sha-t’o’ları Kitanlara (Liao) yaklaştırmış, onların himayesine sokmuştu. Kitanlar mücadelenin içine girmekte tereddüt etmemişler ve ne zaman Sonraki Chou veya Song kuvvetleri T’ai-yüan’ı alıp Pei-Han’a son vermeye niyetlenseler Sha-t’o’ların yardımına koşmuşlardı.[32]

954 Senesinde Liu Ch’ung, Sonraki Chou’ların kurucusu Kuo-wei’nin ölümünden faydalanarak Liao (Kitan) kuvvetleriyle birlikte Sonraki Chou’lara karşı taaruza geçmiş, ancak Kuo-wei’nin oğlu ve halefi yani “Sonraki Chou’nun yeni İmparatoru” Kuo-jung tarafından mağlup edilmişti. Kuo-jung birçok kenti teslim aldı. Kuzey Han ahalisinin bir kısmı dağlara kaçtı. Bu yenilgi Liu Ch’ung’u adeta üzüntüsünden kahretmiş ve 955 senesinde ölümüne neden olmuştu.[33] Bunun üzerine yerine oğlu (daha doğrusu evlatlığı) Liu-ch’eng-chün’ün geçtiğini görüyoruz.[34] Kitanlar Liu-ch’eng-chün’ü İmparator olarak tanıdılar ve bunu onaylayan bir ferman da yolladılar. Kitan desteğiyle Sonraki Chou’lara saldıran Liu-ch’eng-chün başarısız oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı.[35]

Sonraki Chou İmparatoru Kou-jung, önce güneye yönelerek, 955 senesinde Hou-Shu’ya (Sonraki Shu), 956 senesinde Nan-T’ang’a (Güney T’ang) ve 959 senesinde Liao’ya (Kitan, Ch’i-tan, Hitay) seferler yaparak büyük zaferler kazanmış; Liao zaferinden sonra güneye dönüşünde öldüğünde yerine yedi yaşındaki oğlu Kuo-tsung-hsün geçmişti.[36] Fakat çok geçmeden bir Çinli general olan Chao K’uang-yin tarafından bertaraf edilmiş ve kurulan Sung Sülalesi ile Beş Sülale Çağı sona ermişti. (960)[37]

Sung Sülalesi T’ai-yüan’da bulunan Pei-Han dışında bütün Çin’in birliğini sağlamıştı. Chao K’uang-yin ise “T’ai-tsu” unvanını alarak İmparator olmuştu.[38] İşte bu sırada Pei-Han (Kuzey Han) İmparatoru bulunan Sha-t’o Türkü Liu Ch’eng-chün, Sung ordularıyla yaptığı birkaç mücadelede başarı sağlayamayınca,  Chao K’uang-yin’e elçi göndererek kendisinin de memleketi idare etmek mecburiyetinde olduğunu ve dolayısıyla İmparator olmak zorunda kaldığını anlatmıştı.[39] Bu durumu şimdilik anlayışla karşılayan Chao K’uang-yin ise ona karşı sefer yapmamıştı.

Liu Ch’eng-chün, tahtı oğlu Liu Hsu-en’e vasiyet edip ölünce Chao K’uang-yin 968’de T’ai-yüan’ı almayı denemiş, ancak her zaman Sha-t’o Krallığının yardımına koşan Kitanlar tarafından engellenmişti.[40] Bu arada Liu Hsu-en de bir saray darbesi sonucu öldürülmüş ve yerine Liu Hsü-yüan geçmişti.[41]

İkinci Sung İmparatoru T’ai-tsong ise Kuzey Han Krallığının yok edilmesi işini ciddiyetle takip etmiş ve 979 senesinde Kitanların müdahalesine rağmen T’ai-yüan’ı kuşatıp almayı başararak Shan-hsi’deki Pei-Han (Kuzey Han) Krallığını ilhak etmeyi başarmıştı.[42] Liu Hsü-yüan ise, Sung İmparatoru T’ai-tsong’a teslim olmuştu.[43] Böylece Sha-t’o’ların Çin’deki rolünün 979 senesinde sona erdiğini görüyoruz.

Artık Sha-t’o’lar, askeri ve siyasi olarak çok yıpranmış, devamlı meydana gelen askeri mücadeleler onların nüfusunu iyice azaltmıştı. Sha-t’o’ların, çevre krallıklara ve özellikle Kitanlara karşı yaptıkları savaşlar zaten T’ang Devrinin sonunda isyan ve savaşlarla berbat bir duruma düşmüş olan Kuzey Çin’i bir harabe haline getirmişti. Güney Çin ise bu mücadelelerden daha az zarar görerek çıktı. Bu durum Çin’in kuvvet merkezinin Güney’e nakledilmesine yol açtı. Artık kuzeybatı ve kuzeydoğu başkentleri Ch’ang-an ve Lo-yang eski önemlerini tamamen kaybettiler.[44]

Yıkımdan kurtulabilen Sha-t’o’lar ise oraya buraya dağılıp hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Genel fikre göre, onların torunları kaynaklarda “Ak Tatarlar” (Beyaz Tatarlar) olarak da bilinen Öngüt Türkleri olacaklar ve Cengiz Han Hanedanına kız alıp veren bir prenslik kuracaklardı.

C. Ongutlar Kimlerdir ve Ortaya Çıktıkları Yer Neresidir

Önemli tarihçi ve sinologlar Ongutların menşei ve de ortaya çıktıkları yer hakkında çeşitli fikirler ileri sürmektedirler.

İlk olarak L. Ligeti’ye göre Huan-ho’nun kuzey dirseğinde Kuku Khoto (Mavi Şehir) şehrinde oturan Ongutlar, Batı Gök-Türk İmparatorluğundan ayrılmış Sha-t’o Türkleri kabilelerindendi. Bu Sha-t’o Türkleri, Çin İmparatorlarının hizmetinde olarak, Mançurya’dan Kansu’ya kadar yayılmakta idiler ve Moğollar onlara “Ak Tatarlar” demekte idiler. Çinlilere göre Ongutların Moğollar zamanındaki başkenti Marco Polo’nun “Tenduc” olarak bahsettiği Tien-dö idi. Dilleri Türkçe olan Ongutlardan Çin tarihçileri bahsederler.[45]

B. Ögel’e göre ise, Ongutlara, Ak Tatarlar da denir. Ongutlar, uzun zaman Gök-Türk hâkimiyetinde yaşadıktan sonra, Çin’in kuzeyine göç eden Sha-t’o Türklerinin Cengiz Han çağındaki nesilleridir. Sha-t’o’ların Türk aslından geldiği herkesçe kabul edilmiştir ve Ongutların Cengiz çağındaki reislerinin isminin Alakuş Tegin olması onların Türklüklerini henüz kaybetmediklerini göstermektedir. Bu çağdaki Ongutların yaşam sahaları Sarı Nehrin kuzey mendireğinin yukarı sahillerinden itibaren yayılıp Yin-Shan Dağlarına kadar uzanıyorlardı. Güneyde Tung-sheng muhtemel olarak kışlakları idi. Batıda da Feng-chou’ya kadar uzanıyorlardı. Ongutlar, din olarak Hıristiyanlığı benimsemişlerdir. Ongutlar, tahsil, terbiye ve nezaket bakımından bu dönemde ün salmışlardı. Ögel’in verdiği bilgilere göre Güney Çinliler, Ongutların tahsil ve terbiyeye verdikleri önemi belirtirken, yalnız kendilerini değil, esir aldıkları Çinli çocukları bile okutarak yetiştirdiklerini belirtiyorlar. Çin’de meşhur simalar çıkarmış olan Yün-ku ailesinin menşei Ongut idi. Ongutlara ait en eski kayıt Chien-yen-Ch’ao-yeh-tsa-chi, İ-chi, 19,10b’deki 1190 senesine ait haberdir.[46]

Z. Velidi Togan ise, Ongutların menşei hakkında, Tatar isminin Orhun Kitabelerince de bilinmesine rağmen bu ismin Gök-Türk ve Uygur devrinden sonra Moğolistan’da yaşayan Türk ve Moğol kavimlerinin genel ismi olarak anıldığını belirtir. Devamında ise Yenisey’deki Tatarların Moğolca konuştuklarını, ancak Çin Seddi yakınlarında yaşayan Çağan Tatarların (Ak Tatar-Ongutlar) ise Türkçe konuştuklarını belirtmektedir.[47]

Peter B. Golden, İç Moğolistan’da Sarı Nehir kıvrımının kuzeyinde bulunan Ongutların, genelde Türk aslından olduklarını belirtmiş, Büyir ve Külün gölleri çevresinde yaşadıklarını, bölgenin en zengin göçebeleri olarak Chin Devleti ile yakın bağları olduğu bilgisini vermiştir. Golden, Ongutların, Moğol hizmetindeki yabancı toplulukların en kalabalık ve etkilisi olduklarını iddia eder ve Yüan Devletinin temel bir güç kaynağı olan imparatorluk muhafızlarına Ongutlarla birlikte Kıpçak, Kanglı ve Karlukların hizmet verdiğini yazar.[48]

J. Paul Roux, Türklerin Tarihi isimli kitabında, Ongutların Çin Seddi boyunca Ordos’un kuzeyi ile Leao-ho’ya kadar Çin Seddi boyunca yerleşmiş olduklarını, bunların Çin’e son Türk harekâtını yapmış çöl insanları olan Sha-t’o’ların çocukları olduklarının öne sürüldüğünü belirtir.[49]

Yine J. P. Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık isimli kitabında, Öngütlerin T’ang döneminde (618-907) Ordos ülkesinde Sarı Irmak’ın kıvrımının kuzeydoğusunda yaşadıklarını belirtir. Yazara göre, ya sürgün ya da göç nedeniyle Kin hükümdarlığı altında ilk yurtlarından Kuzey Mançurya’ya uzanan geniş topraklara yayılmışlar ve Kerülen Vadisinde yaşayan Vahşi Tatarlarla temasa geçmişlerdir.[50]

M. Rosabbı’ye göre, genel olarak Ordos bölgesinde Çin Seddi’nin kuzeyinde, Sarı Irmak’ın önce kuzeye sonra da güneye döndüğü dirseğin sınırladığı bölgede yerleşmiş olan Ongutlar, Cengiz Han ve erken dönem Cengizoğulları ile kader birliği yapan ilk Türk halklarındandı. Her ne kadar Ongutların çoğu göçebe olarak kalmışlarsa da bazıları daha karmaşık bir ekonomi ve kültür geliştirerek şehirlere yerleşmiş, çiftçi, zanaatkâr ve tüccar olmuşlardı. Yabancı tüccarlara ipek elbiseler imal ederlerdi.[51]

L. N. Gumilev’in verdiği bilgilere göre ise, Çin Seddi boyunca, Gobi Çölünün güney kesiminde yaşayan göçebelere “Beyaz Tatarlar” (Ak Tatar) adı verilirdi. Bunların büyük bir kısmını Türk dilli Ongutlar (Sha-t’o’ların torunları) oluşturuyorlardı. Sha-t’o Türklerinin torunları Öngütler, Hıristiyanlığı kabul etmişlerdi. Öngütler, Çin Seddi boyunca Yin-Shan Dağlarında yaşıyorlar ve Mançur Kin (Chin) İmparatorluğuna sınır devriye muhafızlığı görevini yerine getiriyorlardı. Yazara göre, diğer birçok göçebe kabilesi gibi, Öngütler de Çinlilerin maddi medeniyet eşyalarını alıyorlar, fakat kategorik olarak Çin manevi kültürü ile ideolojisine sıcak bakmıyorlardı. (TIPKI ATALARI SHA-T’O’LAR GİBİ C.A.) Bu yüzden Nasturilik Öngütler arasında sadık ve ateşli taraftarlar bulabilmiştir.[52]

K. Groenbech ise, eski Moğol tarihinden mühim bir rol oynamış olan Ongutların, hakiki Moğol değil de, asılları Türk olan bir kavim olduğunu belirtir.[53]

R. Grousset, Cengiz Moğollarının esasta Türk olan Altaylardaki Naymanlar, Gobi’deki Keraitler, Çak-har’daki Ongutlar gibi aşiretleri Moğollaştırdıklarını iddia etmektedir.[54]

A. İnan ise, “Nayman Boyu’nun Soyu Meselesi” isimli makalesinde Ongutların etnik yapısı ile ilgili şu bilgileri vermektedir: “Aristov, Çingiz Devrine kadar Moğolistan’ın etnografik durumunu şöyle tasvir ediyor: ‘Güneydoğuda Ongut (yahut Tatabı) boyu, onların kuzeyinde kalabalık Tatar boyları, bunlardan daha kuzeyde ve biraz batılarında Kereyitler, Celayirler ve Moğollar bulunuyordu. Bunların çoğu Onon ve Kerulen Irmakları boylarında idiler. Bu boyların batısında Tamir ve Orhon Irmaklarından İrtiş boyuna kadar Naymanlar, bunların kuzeyinde Selenge Irmağı boyunda Merkitler, Kosogol ve Tannaula’da Oyratlar, Tubalar ve türlü orman ulusları bulunuyordu. Yenisey Irmağında Kırgızlar, bunların batısında Tölesler ve başka boylar…’

Aristov’un bu boylardan Ongut, Nayman, Kereyit ve Tatarların Türk soyundan olduklarını kesin olarak iddia ediyor. Ona göre, Türk boylarının büyük bir kısmı Moğollar tarafından sıkıştırılıp batıya göç ettiler, bir kısmı da Moğolistan’da kalıp Moğollaştılar. Ongut, Celayir, kısmen Kereyit ve Naymanların kaderi böyle oldu.[55]

Naymanların Türk olduklarına delil olarak S. Murayama, Reşid-ed-din’in Baytarak-Belçir denilen bir yer adı hakkında verdiği bilgiyi naklediyor. Bu adı Reşid-ed-din şöyle açıklıyor: ‘Bu yerin Baytarak Belçir tesmiye edilmesinin sebebi şudur ki, bir vakit Nayman Hanı Ongut Hanı’nın kızıyla evlendi. Bu kızın adı Baytarak idi. Naymanlarla Ongutlar hep beraber bu yere gelip düğün yaptılar. Belçir demek otu bol, bereketli step demekti. Bu iki isimden bir isim teşkil edildi. Moğollar bu yer adının manasını iyice anlamadıkları için Baytarak kelimesini Baztarak şeklinde söylediler.’ Murayama’ya göre Naymanlarla Ongutların dilini Moğollar bilmiyorlardı. Çünkü Naymanlar ve Ongutlar Türktü ve Türkçe konuşuyorlardı.

Naymanların Türk ırkına mensup olduklarına delil olarak Murayama’nın gösterdiği delillerden biri de Çin’deki Moğol sülalesinin son zamanlarında yaşamış olan T’ao-tsungi’nin Cho-keng-lu adlı eserinde yaptığı imparatorluktaki ulusların etnik tasnifidir. Bu tasnife göre Karluk, Kıpçak, Asut, Tuba, Kanglı, Uygur, Sartagul, Nayman, Serkes, Töbet, ONGUT, Karakıtay, Kamul… Vs. ulusları Moğol olmayan uluslardandır.”[56]

(Barthold’un Ongutların Moğol olduklarına ilişkin görüşlerine binaen A. İnan cevap veriyor. Bir aşağıdaki A. İnan’ın “Ongutların Menşei Meselesi” Makalesinde Barthold Ongutlara Moğol diyor.) “…V. Barthold’un bu kesin hükümlerinden 40 yıl geçtikten sonra Moğolistan’da yapılan arkeolojik araştırmalarda Ongutların Türk olduklarını kesin olarak ispat eden belge bulundu. Bu belge Süryani harfleriyle Türkçe yazılan Ongut mezar taşlarıdır. Demek oluyor ki arkeoloji araştırmaları tarihçi Barthold’u değil, etnografyacı Aristov’u haklı çıkardı. Çingiz egemenliğini kendi isteğiyle kabul eden Ongut beyinin adının Alakuş Tigin olması da bu boyun Türk olduğuna delalet ediyordu.”[57]

Yine A. İnan, “Ongutların Menşei Meselesi” isimli bir başka makalesinde, Ongutların Türk mü yoksa Moğol mu olduklarına dair şu bilgileri vermektedir: “Malum olduğu üzere Reşid-ed-din, Moğol devrindeki kabilelerden bahsederken: ‘Bugün Moğol adıyla malum olan kabileler Celayir, Tatar, Oyrat, Merkit ve başkalarıdır’ diyor. Onun verdiği bu bilgiye göre Kereyit, Nayman ve Ongutları Moğollardan ayırmak icap ediyor. Şayan-ı dikkattir ki Moğol İmparatorluğuna dâhil kavimleri Yüan-Shih’in tasnifi de Reşid-ed-din’in tasnifini hatırlatıyor. Yüan-shih’e göre Moğolların idaresi altındaki kavimler dört gruba ayrılır: 1-Moğollar ve onlara yakın göçebe kavimler, 2-Nayman, Tangut, Ongut, Ar-hun, Kıpçak, Kanglı ve başkalar, 3-Kuzeydeki Çinliler ve 4-Güneydeki Çinliler.

Ongut kabilesinin adı bu şekliyle ilk olarak ‘Moğolların Gizli Tarihi’nde görülür. Bu kaynağa göre Ongutların Başbuğu Alakuş Tegit idi.[58] Reşid-ed-din ve Ebul Gazi’de Alakuş Tegin’dir. Ebul Gazi, Ongutların Türk olduğunu belirtiyor. Ongutlar, Cengiz’in zuhuru devrinde Sarı Irmak civarından geçen Çin Seddi yakınlarında, Kin (Chin) Devleti sınırında bulunuyorlardı. Bu kabile Kin hükümetinin hudut bekçiliğini yapardı. Ongut Beyi Alakuş Tegin, Moğolların Gizli Tarihinde Alakuş-tegit-kuri olarak yazılmıştır ki buradaki ‘kuri’ koruyucu muhafız demek olsa gerek. K. Groenbech’in ‘iç Moğolistan’da Türk Yazıtları’ makalesinde verdiği bilgiye göre Türkçe yazılı Ongut Mezar taşları Pailing miao civarında bulunmuştur. Pailing miao Sarı Irmağın Ordos çevresinde teşkil ettiği kavisin kuzeybatısı üzerindedir. Sarı Irmak kıyılarına tahminen 270, Çin Seddi’nin en yakın noktasına 250 km mesafede bulunur. Moğol istilası devrinde Ongutların bir kısmı Moğol ordularıyla beraber batıya hareket etmiş olduklarını bugünkü Orta Asya, Volga Havzası, Ural Dağları, Kırım ve Kafkasya’da yaşayan Türk zümreleri arasında gördüğümüz küçük küçük Ongut oymakları, bu adı taşıyan köy ve kasaba adları ispat eder. Bunların bazılarını zikredelim: 1-Ongut: Kırım’da Ak Mescit kazasında bir köy, 2-Ongut: Kırım’da Küzlev kazasında bir köy, 3-Ongut: Nesepname-i Özbekiye’de 42. boy, 4-Ongut: Şeybani Han devrinde adı geçen bir Özbek Boyu, 5-Ongut: Kuzey Kafkasya’da Kara Nogaylarda Orjonikidze kazasına bağlı bir kasaba ve bir boy. Bugünkü Türk zümreleri içinde Ongutlar hiçbir yerde büyük bir boy teşkil etmiyor, çok dağınık olarak küçük oymaklar halinde bulunurlar.[59]

Moğolistan’da kalan Ongutların mukadderatı da Batıya yayılan Ongutlarınkine benzediğini kabul edebiliriz. Muhtelif Moğol boyları içerisinde küçük oymaklardan bazısı ‘Onhut’ adını taşımaktadır. Mesela Hoto-Goytu’ya bağlı Bisirılti sancağında ‘Onhut’ oymağı vardır. İç Moğolistan’ın Mançu sınırına yakın mıntıkasında Şara Müren Irmağıyla Lao-he Irmağı arasında ‘Oniyut’ oymağı vardır. Moğol devrinde adları meydana çıkan Nayman, Kereyit, Ongut v.b. boyların etnik menşeine dair münakaşalardan en önemlisi Ongutların menşei meselesi olmuştur. Bu boyun etnik bakımdan Türk olduğuna işaret eden ilk batı bilgini, bizim bilgimize göre, Deguignes olmuştur. Rus bilginlerinde N. A. Aristov Ongutların Türk olduğunu kat’i olarak iddia etmiştir. Onun mütalaasına göre Şara Müren Irmağı civarında Kitanlarla sınırdaş olarak bir kavim yaşıyordu. Orhon Yazıtlarının Tatabileri bu kavimdendir. Çin kaynaklarında bu kavim ‘Kumo-hi’ yahut ‘Hi’ olarak adlandırılır. Orhon Yazıtlarında Kitay ve Tatabi birlikte zikredildiği gibi Çin kaynaklarında da Kitan ve Hi beraber geçer. Vasilyev’in tetkiklerine göre Hi’ler yani Kumo-hi’ler Tukyu’ların bir kabilesi idi. Cengiz devrinde bunlara Çinliler ‘Ak Tatar’, Moğollar da ‘Ongutlar’ demişlerdir. Meşhur tarihçi Barthold Ongut, Nayman, Kereyit kabilelerini Türk menşeili olduklarını yazdığı tenkitte Ongutlara dair görüşünü şöyle tenkit etmişti: ‘Asrımızın (19. Asır) başlarında yazan müsteşriklerin çoğu 13. asır Moğolistan’ının etnografik durumunun bugünkü durumundan farksız olduğunu Cengiz’den önce de bütün Moğolistan’ın Moğol menşeli kavimlerle meskûn bulunduğunu zannederlerdi. Sonra bazı etnograflar bu kavimlerden birçoğunun Türk ırkına mensup olduğunu ispata çalıştılar; bu meselelerde[60] Howorth herkesten ileri giderek Moğolistan’ın kudretli kavimlerini, bilhassa Kereyit, Nayman, Merkit boylarının Türk olduğunu kabul etti. Aristov ise daha ileri giderek Howorth’un Moğol veya Tunguz saydığı Tatar ve Ongut kavimlerini bile Türk saymaktadır.’

Ongutların menşei meselesi hala kat’i olarak halledilmiş değildir. son yıllarda yayınladığı eserlerde Fransız muharriri Rene Grousset Ongutları Türk olarak gösterdiği halde Sinolog Prof. W. Eberhard’ın Ongutları Moğol zümresinden saymakta ısrar ettiği anlaşılmaktadır.

İç Moğolistan’da Ongut diyarında bulunan mezar taşları yazıtlarının dili Ongutların menşei meselesini halletmek yolunda kesin bir adım olacağı şüphesizdir. Salahiyet sahibi Türkolog K. Groenbech’in yazıtlar üzerindeki çalışmaları merakla beklenmektedir.[61]

Görüldüğü gibi Prof. A. İnan Ongutların menşei konusunda kararsız kalmışlardır.

W. Eberhard ise, “Ongutlar Hakkında Mülahazalar” isimli makalesinde, Ogutların menşeinin Moğol mu yoksa Türk mü olduklarına dair makalesinde şu bilgileri vermekte ve omların Moğol asıllı olduklarına meyletmektedir: “…Moğol kabile ve klanları hakkında Çince bir araştırma şöyle demektedir:’Ongutların kendileri Kuzey Şansi’de Yen-men mıntıkasında askeri kumandanın ahfadı olduklarını iddia etmektedirler. İlk cetleri Pu-kuo kabile reisi idi. Sonraları Alakuş Tegin-kuri Cengiz ile dostça münasebetler tesis etmiştir. Hatta Cengiz, bir kızını ona vermiştir. Ongutlar, tarihte Beyaz Tatar (Pai-ta-ta) diye adlandırılan kimselerdir. Ongutların Beyaz Tatarlarla aynı olması keyfiyeti şimdiye kadar Bretschneider, Pelliot ve başka araştırıcılar tarafından ifade edilmiştir…[62]

…Beyaz Tatarlar bir kere Kitanların tarihinde zikredilmektedir. Karakitaylar devletinin kurucusu bir kere ülkelerinden geçmiş ve onlardan 400 at, 20 deve, sonra birkaç koyun hediye olarak almış. Moğollar gerçekten Prof. A. İnan’ın tespit etmiş olduğu biri dört gruba ayrılıyorlardı. Se-mu’lar yani yardımcı kavimler ki çok erken Moğollarla birleşmişler, kuzey ve güney Çinlileri. Se-mu’ların en eski listesi Cho-keng-lu’da bulunmaktadır. Burada 31 isim vardır. Fakat bunlar biraz yakından incelenirse sayıları 20’ye iner. Bu Se-mu’lar arasında Naimanlar, Uygurlar, Hui-Huiler(Müslümanlar), A-erh-hunlar ve başka bir takım kabileler bulunmaktadır ki bunların bir kısmı muhakkak Türktü. Fakat aralarında Ongutlar yoktur. Asıl Moğollar Cho-keng-lu’ya göre 72 kabileden ibaretmiş. Bu adette aşağı inilebiliyor; öyle ki yukarıda adı geçen Ch’ien Ta-hsi 42 tane, Moğol devrinin yeni vakayinamelerinin müellifi (Hsin Yüan-Shih) 48 tane saynaktadır. Ch’ien, Ongutları zikrediyor ve bunların Beyaz Tatarlar olduklarını söylüyor. Hsin Yüan-Shih, onları zikretmemekte fakat Beyaz Tatarlardan uzun uzadıya bahsetmektedir. Bu kaynağa göre asıl Moğollar 4 tali gruba ayrılmaktadırlar: a) En Eski Kabileler, b) Siyah Tatarlar, c) Beyaz Tatarlar, d) Vahşi Tatarlar. Bu kaynağa göre Beyaz Tatar kabileleri şunlardır: 1- Cha-la-erh (Celayir), 2- Su-wi-i-t’e (Sunit), 3- T’a-ta-erh (Tatar), 4- Merkit, 5- Dörbet, 6- Oyrat, 7- Pei-ko-lin (Mei-lin), 8- Pu-erh-ku-te, 9- Hu-li, 10- T’u-kuan-la-shih, 11- T’u-ma-t’e (Tümet), 12- Pu-erh-hsia-chin, 13- Ko-erh-mou-chin, 14- Hu-erh-han, 15- Sai-ha-i-t’e.[63]

Bunlardan Celayirliler 10 kabileye, Sunitler 2 kabileye, Tatarlar 6, Merkitler 4, Oyratlar 5 kabileye ayrılmaktadır. Zikredilen bu 15 kabileden hiçbirinin Ongutlarla aynı olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Fakat bütün Beyaz Tatarların Ongutlarla aynı olduğu kabul edilince, o zaman Ongutlar Celayirlere, Sunitlere, Merkitlere, Dörbetlere ve bütün ötekilere tekabül ediyor. Fakat bu da imkânsız görünmektedir. Bir hal çaresi eski Moğol vakayinamelerinde (Yüan-shih) bulunan Alakuş’un tercüme-i halini karşılaştırmakla elde edilir. Eski vakayinameler tercüme-i hale şöyle başlamaktadır:’Alakuş-tekit-kuri Ongut kabilesinden bir adamdı. Sülalesi Yen-men’li Sha-t’o’lardan inmektedir. Ceddi, kendisinden 10 batın evvel kabile reisi idi. Chin (Cürcen) devrinde Ch’an Dağı, kuzeyle güneyi ayıran bir sınır ülkesi idi. Alakuş-tekit-kuri, bir ordu ile bu mühim geçidi tutmakta idi. O zamanlarkuzey batıda Naiman adlı bir devlet vardı…’ Çok daha mufassal olan yeni vakayinamelerde bu hususta şu izahat vardır: ‘Alakuş-tekit-kuri, Ongutların kabilesinin serkerdesi idi. Moğolcada bir hanın oğluna Tekit yahut Tegin derler. Birkaç kabilenin birden başı olan Serkerdeye, Kuri (Hu-li) derler. Alakuş’un adı işte buradan gelmektedir. Ongutlar Beyaz Tatarların 15 kabilesinden birini teşkil etmekteydiler. İlk zamanlarda adları Pu-erh-ku-t’e yahut Burgut idi. Kitanlar onlara Wu-erh-ku derlerdi. Bunlar Kitanlara karşı birkaç kere isyan etmiş ve birkaç kere isyanları bastırılmıştır. Sonraları Chinlere (Cürcenlere) tabi olmuş ve kuzeybatı ülkesinden Chao-t’ao merkezine bağlı bulunmuşlardır. T’a-ting devrinden sonra (1161-1189) kuzey kabileleri yavaş yavaş kuvvet kazanmışlardır. Chinlerle Ch’an Dağı[64], kuzey ile güneyi ayıran sınırdı. Ongut kabilesinin 4 bin çadırı vardı; bu kabile bir sınır geçidinde yaşar ve geriye doğru bir dağla muhafaza edilmişti. Bilahare Moğollar sınır duvarına Yang-ku demişlerdir ki, bu ad daha sonra bozularak Wang-ku şekline sokulmuştur. Cengiz, Wang Hanını mahvettiği zaman T’ai-Yang Han’ı Naimanlardan korkmaya başladı.’

Bu sözlere nazaran Ongutlar esi Burgutlardır. Yani Beyaz Tatarların 8. kabilesi. Kitanların vakayinameleri bunları, Wu-erh-ku adı altında değil, Wu-ku olarak zikretmektedir. Daha 900 yılından itibaren Kitanlar onlarla savaşmakta ve onları mağlup etmekte, haraç almakta, onlar tekrar baş kaldırınca savaşmaktadır. Karakitay Devleti kurucusunun geçtiği memleketler arasında Wu-ku-li’lerin bir kabilesi de zikredilmektedir; fakat bu noktada Wu-ku-li ile Wu-ku’nun aynı olup olmadığı konusu şüphelidir. Zira Wu-ku-li’ler biraz sonra Cürcenlerin bir kabilesi olarak meydana çıkmaktadırlar. Fakat yeni Moğol Vakayinameleri müellifi her iki adın da aynı olduğu fikrindedir. Zira Cürcenler altındaki Ongutların ikamet yerleri hakkında söylediklerinin aynını Cürcenlerin vakayinameleri de Wu-ku-li’ler hakkında söylemekte olup bu sonuncu vakayinameler onun herhalde kaynağı olsa gerek. Wu-ku’larla Wu-ku-li’lerin aynı olduğu kabul edildiği takdirde Ongutların da Karakitaylarla birlikte Türkistan’a gelmiş olmaları muhtemeldir. O zaman belki bunların Burgutlarla aynı olduğu iddia edilebilir. Burgutlar, Z. V. Togan’ın fikrine göre, 17. asırda Türkistan’da zikredilen bir Özbek kabilesidir. Çince’de Burgut pekâlâ şu transkripsiyonla verilebilir: Pai-erh-hu-t’e. Diğer taraftan Z. V. Togan’ın fikrine göre bugün Özbekler arasında bir Burgut kabilesi vardır. Bu ayniyet iddiaları ki tamamen şüpheli mahiyettedirler, doğru çıkarsa Ongutlar için Türktürler denilebilir. Bu tahmin şu nokta yüzünden de kuvvet bulmaktadır. Ongutların kendileri Türk olduklarına şüphe bulunmayan Sha-t’o’lardan geldiklerini iddia etmektedirler. Hiç olmazsa onların arasında yaşadıkları muhakkaktır. Bu küçük not, Ongutlar meselesini etraflıca halledemez. Çince kaynak malzemesi mefkut olduğundan bu meseleyi daha ileriye götürmeye imkân yoktur.[65]

Şimdilik netice olarak şunlar tespit edilebilir: Ongutların asıl adları Burguttur. Fakat bunlara, Proto-Moğol olan Kitanlar Ongut, asıl Moğollar Öngüt demişlerdir. Ongutlar, ilk defa olarak miladi 900’den önce görünmüşlerdir. Türk Sha-t’o’larla birlikte Kitanlar tarafından hâkimiyet altına alınmışlardır. Bir müddet Cürcenlere tabi olmuşlar ve sonra Beyaz Tatarların bir kabilesi olarak Moğollardan sayılmışlardır. Görünüşe bakılırsa bunlardan bazı kısımlar Karakitaylarla beraber batı Türkistan’a geçmiş, oradaki Burgutlar bunlardan neşet etmiş olacaklardır.”

Görüldüğü gibi Prof. W. Eberhard, Ongutları Moğol olarak sayma eğilimindedir. Ancak Türk olabilecekleri ihtimalini de göz önünde bulundurmamazlık etmemiştir.

Sonuç

Kaynakların şahitliğinde Sha-t’o’ların Türk olduklarına dair herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Ongutların Türklüğü konusunda ise, W. Eberhard başta olmak üzere şüphelerini ifade eden ya da A. İnan gibi onların Türk olduklarına meyledip kararsız kalan araştırmacılar mevcut olsa bile, her şeyden önce Ongutların soylarını Sha-t’o Türklerine dayandırdıkları Çin kaynaklarının verdikleri bir bilgidir. Günümüz araştırmacılarının büyük bir çoğunluğu Ongutların Türk asıllı olduklarını ve Sha-t’o Türklerinden indiklerini kabul etmektedirler. Biz de, mevcut kaynaklar ışığında, Ongutların Sha-t’o Türklerinden indikleri ve Türk oldukları eğilimindeyiz.

Ongutlar, bugün Moğolistan’da yaşayan çok az bir nüfusa sahip bir Türk boyudur. Keraitlere bağlı bir boy olarak da bilinmektedir. Yaşadıkları coğrafya, Çin Seddi boyunca Ordos bozkırının kuzey tarafları ve bozkırın kuzeydoğusundaki bölgelerdir. Günümüzde, onlardan indiği söylenen halklar Moğolistan dışında, Kazakistan’da (Uvaklar-Waqdar), Moğolistan’da (Tumed Moğolları içinde bir Otağ), Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kansu civarında yaşayan Budist Mongurlar ve Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşamaktadırlar.

Kaynakça

ALPTEKİN, C. (2008): Sha-t’o Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.

AVCIOĞLU, D. (1999): Türklerin Tarihi II, İstanbul, Tekin Yayınevi, 1. Baskı.

BARTHOLD, W. (2006): Türk-Moğol Ulusları Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, IV. Dizi, Sayı 15.

CHAVANNES, E. (2006): Batı Türkleri Tarihi, İstanbul, Töre Yayın Grubu, 1. Baskı.

ÇANDARLIOĞLU, G. (2004): Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabelerine Göre), İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1. Baskı.

ÇANDARLIOĞLU, G. (2004): Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1. Baskı.

DEGUİGNES, J. (1976): Büyük Türk Tarihi 3, İstanbul, Türk Kültür Yayını, 1. Baskı.

DİVİTÇİOĞLU, S. (2004): Oğuz’dan Selçuklu’ya, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları, 4. Baskı.

EBERHARD, W. (Ocak 1947): “Sha-t’o Türklerinin Kültür Tarihine Dair”, Belleten, Cilt XI, Sayı 41, Sayfa: 16-26.

EBERHARD, W. (1944): “Ongutlar Hakkında Mülahazalar”, Belleten, Cilt VIII, Sayı 32, s. 584-588.

GOLDEN, P, B. (2007): Türk Halkları Tarihine Giriş, Çorum, Karam Yayınları, 2. Baskı.

GÖKALP, C. (1973): Göktürk Devletinin Kuruluşundan Çingiz’in Zuhuruna Kadar Altaylarda ve İç Moğolistan’da Kabileler, Ankara, Sevinç Matbaası, No. 256/ 49/ 39.

GROENBECH, K. (1944): “İç Moğolistan’daki Türk Yazıtları”, Belleten, Cilt VIII, Sayı 31

GROUSSET, R. (2006): Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 5. Baskı.

GUMİLËV, L., N. (2006): Avrasyadan Makaleler 1, İstanbul, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 1. Baskı.

GUMİLËV, L., N. (2004): Eski Türkler, İstanbul, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 5. Baskı.

GUMİLËV, L., N., (2003): Hazar Çevresinde Bin Yıl, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 3. Baskı.

GUMİLËV, L., N., (2005): Hunlar, İstanbul, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 4. Baskı.

GUMİLËV, L., N. (2002): Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, İstanbul, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 1. Baskı.

HSİNG-TUNG, W. (1970): Beş Sülale Çağında Sha-T’o’ların Çin Toplumuna Etkileri, Doktora Tezi, Taipei.

İNAN, İ. (1998): Makaleler ve İncelemeler I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı

KAFESOĞLU, İ. (2005): Türk Milli Kültürü, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 25. Baskı.

LİGETİ, L. (1970): Bilinmeyen İç Asya II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1. Baskı.

ÖGEL, B. (2002): Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı.

RASONYİ, L. (1971): Tarihte Türklük, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No. 39, Seri III.

ROSSABI, M. (2008): Kubilay Han’ın Seyyahı Doğudan Batıya İlk Yolculuk, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Çeviren: Ekin Uşşaklı), 1. Baskı

ROUX, J., P. (2001): Moğol İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı

ROUX, J., P. (2006): Orta Asya Tarih ve Uygarlık, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2. Baskı.

ROUX, J., P. (2007): Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı.

TAŞAĞIL, A. (2004): Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1. Baskı.

TOGAN, Z., V.. (1981): Umumi Türk Tarihi’ne Giriş, İstanbul, Enderun Kitabevi, 3. Baskı.

VASARY, I. (2007): Eski İç Asya’nın Tarihi, İstanbul, Ötüken Neşriyat. (Çeviren: Dr. İsmail Doğan), 1. Baskı


* Tarihçi/Yazar

[1] Bahaeddin Ögel, (2002): Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, s. 306.

[2] Réné Grousset, (2006): Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat,  İstanbul, s. 338-339.

[3] Joseph Deguignes, (1976): Büyük Türk Tarihi 3, Türk Kültür Yayını, İstanbul, s. 693-694, 789.

[4] Deguignes, J., 1976: 792.

[5] Réné Grousset, (2006): Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat,  İstanbul, s. 155.

[6] Wılhelm Barthold, (2006): Türk-Moğol Ulusları Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 10-11.

[7] Barthold, 2006: 11.

[8] Edouard Chavannes, (2006): Batı Türkleri Tarihi, Töre Yayın Grubu, İstanbul, s. 96.

[9] Wolfram Eberhard, (1947): “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Cilt XI, Sayı 41, s. 16.

[10] Cevdet Gökalp, (1973): Göktürk Devletinin Kuruluşundan Çingiz’in Zuhuruna Kadar Altaylarda ve İç Moğolistan’da Kabileler, Sevinç Matbaası, Ankara, s. 19-20.

[11] Wu Hsing-tung, (1970):  Beş Sülale Çağında Sha-T’o’ların Çin Toplumuna Etkileri, Doktora Tezi, Taipei, s. 2.

[12] Ahmet Taşağıl, (2004): Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 99.

[13] Sencer Divitçioğlu, (2004): Oğuz’dan Selçuklu’ya, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, s. 33.

[14] İbrahim Kafesoğlu, (2005): Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, S. 96.

[15] Peter B. Golden, (2007): Türk Halkları Tarihine Giriş, Karam Yayınları, Çorum, s. 194, 234.

[16] Gülçin Çandarlıoğlu, (2004): Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü, (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabelerine Göre), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, s.24.

[17] Zeki Velidi Togan, (1981): Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul, s. 434-435.

[18] Togan, 1981: 57.

[19] Lev Nikolayevic Gumilëv, (2002): Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 73, 76, 120, 335.

[20] Lev Nikolayevic Gumilëv, (2004): Eski Türkler, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 331, 417.

[21] Lev Nikolayevic Gumilëv, (2005): Hunlar, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 505, 506.

[22] Lev Nikolayevic Gumilëv, “Hazar Çevresinde Bin Yıl” ve “Avrasyadan Makaleler 1” adlı eserlerinde bu yorumunu daha da ayrıntılandırmaktadır. Ona göre, Hunlar, Siyenpi mağlubiyeti sonucu dört kola ayrılmışlar, bir kolu tabiliği kabul ederken, ikincisi Çin hâkimiyetine girmiş, üçüncü grup savaşa savaşa Yayık ve Volga sahillerine çekilmiş; dördüncü ve zayıf grup ise Tarbagatay ve Saur Dağlarına sığınmış, bilahare Yedisu ve Çungarya’yı ele geçirmiştir. Bunların bir kısmı Altaylarda Kıpçaklarla kaynaşarak Kuman(Poloves)’ları meydana getirmişler, bir kısmı ise Çin’e yönelerek orada X. Yüz yıla kadar berhayat olan Sha-t’o Türklerini oluşturmuşlardır. (Lev Nikolayevic Gumilëv, (2003): Hazar Çevresinde Bin Yıl, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 104, 258. Lev Nikolayevic Gumilëv, (2006): Avrasyadan Makaleler 1, Selenge Yayınları, İstanbul, s. 29-30, 57, 186. )

[23] Laszlo Rasonyi, (1971): Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 104.

[24] Istvan Vasary, (2007): Eski İç Asya’nın Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, s.140-141.

[25] Sha-t’o’ların tarihleri için bkz.: Cahit Alptekin, (2008): Sha-t’o Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.

[26] Hsing-tung, 1970: 25.

[27] Grousset, 2006: 160.

[28] Avcıoğlu, D., 1999b: 733.

[29] Grousset, 2006: 160.

[30] Hsing-tung, 1970: 26.

[31] Hsing-tung, 1970: 26.

[32] Grousset, 2006:160.

            [33] Deguignes, 1976: 881-882.

[34] Hsing-tung, 1970: 26.

            [35] Deguignes, 1976: 882.

[36] Hsing-tung, 1970: 26.

[37] Hsing-tung, 1970: 26.

[38] Grousset, 2006: 160.

[39] Hsing-tung, 1970: 26-27.

[40] Grousset, 2006: 160.

[41] Deguignes, 1976: 885.

[42] Grousset, 2006: 160.

[43] Deguignes, 1976: 888.

[44] Eberhard, W., 1995: 232.

[45] Layoş Ligeti, (1970): Bilinmeyen İç Asya II, Milli Eğitim Basımevi, 1. Baskı, s. 156, 157,163, 164,168.

[46] Bahaeddin Ögel, (2002): Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, s. 305-306.

[47] Zeki Velidi Togan, (1981): Umumi Türk Tarihi’ne Giriş, İstanbul, Enderun Kitabevi, 3. Baskı, s. 66.

[48] Peter B. Golden, (2007): Türk Halkları Tarihine Giriş, Çorum, Karam Yayınları, 2. Baskı, s. 338, 348.

[49] Jean Paul Roux, (2007): Türklerin Tarihi Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 Yıl, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı, s. 170, 274.

[50] Jean Paul Roux, (2006): Orta Asya Tarih ve Uygarlık, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2. Baskı, s. 238.

[51] Moris Rossabı, (2008): Kubilay Han’ın Seyyahı Doğudan Batıya İlk Yolculuk, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Çeviren: Ekin Uşşaklı), 1. Baskı, s. 23-24.

[52] Lev Nikolayevic Gumilëv, (2002): Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, İstanbul, Selenge Yayınları, (Çeviren: Ahsen Batur), 1. Baskı, s. 117, 120.

[53] K. Groenbech, (1944): “İç Moğolistan’daki Türk Yazıtları”, Belleten, Cilt VIII, Sayı 31, s. 457-458.

[54] Grousset, 2006: 20.

[55] Abdülkadir İnan, (1998): “Nayman Boyu’nun Soyu Meselesi”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, s. 61.

[56] İnan, 1998: 63.

[57] İnan, 1998: 64-65.

[58] Abdülkadir İnan, (1998): “Ongutların Menşei Meselesi”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı,  s. 55.

[59] İnan, 1998: 56.

[60] İnan, 1998: 57.

[61] İnan, 1998: 58.

[62] Wolfram Eberhard. (1944): “Ongutlar Hakkında Mülahazalar”, Belleten, Cilt VIII, Sayı 32, s. 584.

[63] Eberhard, 1944: 585.

[64] Eberhard, 1944: 586.

[65] Eberhard, 1944: 587.

SİNAN MEYDAN: “YENİ OSMANLI’NIN AYAK SESLERİ”

PEK SEVGİLİ OKURLARIMIZ, TÜRKİYE’NİN KADER DÖNEMECİ OLARAK SAYDIĞIMIZ 12 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA SAYIN SİNAN MEYDAN’IN, TÜRKİYEMİZİN GİDİŞATIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİT, HATIRLATMA VE TAHLİLLERİNİ İÇEREN YAZISINI YAYINLIYORUZ. İYİ OKUMALAR VE BOL FAYDALAR DİLERİZ.

Sinan Meydan Yazdı: BALKONDAKİ PADİŞAH “Yeni Osmanlı’nın Ayak Sesleri”

Sinan Meydan

13 Haziran 2011

Balkondaki Başbakan

AKP Genelbaşkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim zaferinden sonra bir balkon konuşması daha yaptı. Yine birlikten, beraberlikten, barıştan, kardeşlikten, özgürlükten söz etti. Yine herkese teşekkür ederek, herkesi kucakladı! Bir anlamda bir önceki balkon konuşmasını yineledi. Ancak Başbakan’ın bu seferki balkon konuşmasının satır aralarında çok başka bir mesaj vardı.

Başbakan’ın, balkon konuşmasındaki bazı sözleri; Başbakan’ın artık kendisini sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin bir başbakanı olarak değil de Yeni Osmanlı’nın bir padişahı olarak gördüğünü göstermektedir.

Şu sözler balkondaki Başbakan’a ait:

“…Gözlerini Türkiye’ye çevirmiş, gelen haberleri büyük bir heyecanla takip eden, Şam, Kahire, Tunus, Saraybosna, Lefkoşe’yi dost ve kardeş ülkeleri muhabbetle selamlıyorum…

….İzmir kadar, Şam kazanmıştır, Diyarbakır kadar Ramallah, Nablus, Cenin, Kudüs, Gazze kazanmıştır.”

İyi de neden?

Neden, Şam, Kahire, Tunus, Saraybosna gözlerini Türkiye’ye çevirip AKP’nin zafer haberlerini beklesin?

Neden, AKP’nin seçimi kazanmasıyla Şam, Ramallah, Nablus, Cenin, Küdüs, Gazze kazansın!

Evet AKP, üç dönem üst üste, üstelik her seferinde oylarını arttırarak seçim kazanmıştır. Gerçekten de bu büyük bir başarıdır. Ve bu başarının mimarının bu başarısıyla övünmesi de son derece doğaldır. Ama sonuçta bu seçim başarısı “uluslararası bir başarı” değil “ulusal” bir başarıdır. Bu seçim, Türkiye’nin seçimidir ve AKP’ye de sadece “Türkiye Cumhuriyeti” vatandaşları oy vermiştir. AKP, ne Şam’dan ne Kahire’den, ne Tunus’tan, ne Ramallah’tan, ne Nablus’tan, ne Saraybosna’dan, ne de Cenin, Küdüs ve Gazze’den oy almış değildir. Çünkü buralar, Misak-ı Milli sınırları dahilinde Türkiye Cumhuriyeti içinde değildir! Ama Sayın Başbakan, kendisini bu Arap-İslam şehirlerinden de oy almış gibi, buraların da lideri olarak görmektedir.

Yoksa Sayın Başbakan, Misak-ı Milli sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini mi unutmuştur?

Hiç sanmıyorum!

Sayın Başbakan artık kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, bir Amerikan ütopyası olan Yeni Osmanlı’nın yeni lideri olarak görmektedir: O artık Saraybosna’dan Gazze’ye uzanan İslam coğrafyasına hükmeden Yeni Osmanlı’nın yeni lideridir!… Bilindiği gibi Eski Osmanlı da bu coğrafyaya hükmetmişti!..

Balkondaki Başbakan’ın sözlerinin satır aralarında Yeni Osmanlıcılığın yönetim biçimi olarak düşünülen “federasyona” yinelik de ipuçları vardır.

“Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Laz, Romen, Gürcü tüm kardeşlerim 74 milyon kardeşim kazanmıştır… “ diyerek, her zaman yaptığı gibi bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti’ndeki “etnik unsurları” teker teker sayıp ortaya döken Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi olan, Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımını da bir kere daha tartışmaya açmıştır.

Balkon konuşmasında, Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Laz, Romen, Gürcü tüm kardeşlerim 74 milyon kardeşim kazanmıştır.diyen Başbakan, bu dili daha önce Diyarbakır, Şemdinli, ve Samsun konuşmalarında da kullanmıştır. Sosyolog Orhan Türkdoğan’ın belirttiği gibi, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki “etnik unsurları tek tek sıralayarak Türkleri “öteki” konumuna getirmektedir. Bu durum etnik bölünmeyi arttıracağı gibi iç ve dış güçlere karşı vatanın bağımsızlığını korumaya çalışan güçlerin ulusal dirençlerini de kıracaktır.[1]

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken, Türkiye’deki bütün “alt kimlikleri” Türklük potasında birleştirmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımıyla sağladığı “birlik beraberlik” ve bu birlik ve beraberlik üzerine oturttuğu “üniter yapı”yı dağıtmak için Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki bu “Türk milleti” tanımını alt üst etmek gerekmektedir.

Cumhuriyetin kuruluş felsefesine göre bir “bilinç” olan Türklük; Cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı olanlarca “etnisite/ırk” olarak adlandırılmaktadır. Böylece “Türklük” de bir “alt kimlik” durumuna getirilmek istenmektedir. Bu “etnik kimlik siyaseti” federasyona giden yolun en belirgin kilometre taşlarından biridir. Yeniden Osmanlı’ya dönüş için Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki “Türklük bilinci” tanımından “Türk ırkı” tanımına geçilmesi zorunludur. “Türklük” herkesi kavrayan “bir “bilinç” olmaktan çıkarılıp sadece bir “etnik unsuru” ifade etmek için kullanılmaya başlandığında çözülme de başlayacaktır.

Bilindiği gibi Osmanlı’da bir “Türklük bilinci” yoktur; Osmanlı’da Türklük “dışlanmış” bir alt kimliktir.[2] Osmanlı’ya dönüş sürecinde bugün de yapılmak istenen budur.

Balkondaki Başbakan’ın seçim zaferini, Ortadoğu’dan Balkanlara “bütün Müslümanların zaferi” olarak adlandırması ve “etnik unsurlar” vurgusu yapması, “üniter” Türkiye Cumhuriyeti’nin yerini “federal” Yeni Osmanlı’ya bırakmak üzere olduğunun en belirgin işaretlerinden biridir.

Peki ama bugüne nasıl gelinmiştir?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce, balkondaki Başbakan’ın Adnan Menderes’e ve Turgut Özal’a neden gönderme yaptığını; “Merhum Turgut Özal’ın hayalleri, özlemleri, artık yerini bulmuştur” diyen Başbakan’ın, aslında ne demek istediğini iyi analiz etmek gerekir.

Neydi Özal’ın hayali?

Hemen söyleyelim:

Türk-Kürt Federasyonu ve Yeni Osmanlı’ydı![3]

Şimdi gelin tarihe kısa bir yolculuk yapalım:

İstanbul Devleti

Türkiye’nin “idam fermanı” Sevr Antlaşması’na (10 Ağustos 1920) göre İstanbul, başında “kukla” bir Padişah’ın bulunduğu “kısmen bağımsız” bir bölge olacaktır.

Ancak Müttefik Devletler, bu anlaşma imzalanmadan önce İstanbul’un geleceği ile ilgili çok gizli planlar yapmıştır. Örneğin, İngiliz arşivlerinde CAB/23/35 numarayla kayıtlı bir belgeye göre İngilizler, “İstanbul’un ayrı bir devlet olarak yeniden yapılanmasını” düşünmüştür, ama sonradan bu düşünceden vazgeçmiştir. Bu belgeye göre Paris’te, İngiliz Başbakanı Lloyd George’un otel odasında yapılan ve aralarında Dışişleri Bakanı Earl Curzon, Bonar Law, Lord Birkenhead ve Hindistan’taki İngiliz yönetiminin Dışişleri bakanı E. S. Montagu’nun da olduğu bir grup, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından çıkarılması ihtimaline karşı bir “proje” üreterek İstanbul’un ayrı bir devlet olmasını tartışmıştır.

Belgeye göre İstanbul Devleti’nin Osmanlı Devleti’nden tamamen, Müttefik Devletlerden ise kısmen bağımsız olması kararlaştırılmıştı. İstanbul’un Müttefiklerden bağımsız olduğu konular sadece finans, adalet ve jandarma olacaktı.

Bu belgede öngörülenler sadece bir fikir olarak tartışılmıştır. Hatta aynı toplantıda bu fikrin pek gerçekçi olmadığı düşünülmüş olmalı ki sonuç olarak Başbakan Llyod George Hindistan’daki İngiliz yönetimi Dışişleri Bakanı’ndan, Sevr Anlaşması öncesi hazırlanan taslağın, Padişah’ın ve Osmanlı hükümetinin İstanbul’da kalması ihtimaline göre düzenlenmesini istemiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin Orta Doğu’yu, sınırları cetvelle çizilen küçük devletlere bölüp yönetme arzusuna İstanbul’u da katması, Müttefiklerin İstanbul’u ve boğazları uluslararası bir komisyonun aracılığıyla yönetme arzusu, hepimizin bildiği bir şeydir; fakat İstanbul’un “ayrı bir devlet” olarak yeniden yapılandırılması fikrinin İngiltere tarafından başbakanlık seviyesinde tartışılmış olması pek bilinen bir şey değildir. Hele yeni devletin sınırları, yönetimi, savunması vb. gibi konuların bu kadar detaylı bir şekilde tartışılması çok dikkat çekicidir.[4]

I. Dünya Savaşı sonlarında, 1920’de İngiltere’nin “böl” ve “yönet” stratejisi çerçevesinde kurmayı planladığı “İstanbul Devleti”, II. Dünya Savaşı sonlarında 1946’da ABD’nin “Tek Dünya Devleti” stratejisi çerçevesinde kurmayı planladığı “İstanbul Federe Devleti” olarak karşımıza çıkmıştır.

Tek Dünya Devleti ve Federasyonculuk

William C. Bullitt, ABD’nin 1946’dan sonraki Soğuk Savaş stratejisini “Yalnızca Sovyetleri yıkmak için değil aynı zamanda Amerika önderliğinde Tek Dünya Devleti kurmak için geliştirilmiş bir strateji” olarak tanımlamıştır.

Bu bağlamda ABD tarafından kurulan “Avrupa Birliği” gibi, yine ABD tarafından bir “Ortadoğu Federasyonu” kurulmak istenmiştir. Osmanlı örneğine dayalı olarak kurulmak istenen “Ortadoğu Federasyonu” da yalnızca Sovyetler Birliği’ni yıkmak için değil, aynı zamanda “Tek Dünya Devleti” kurmak için gerekli görülmüştür.[5]

1946’da Bullitt’in ifade ettiği, “Amerika’ya bağlı ve dine dayalı bölgesel federasyonlar” kurma stratejisi bugün de sürdürülmektedir.

Soğuk Savaş döneminde kurulacak federasyonlar (Avrupa Federasyonu,Ortadoğu Federasyonu, Asya Federasyonu) Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra “Tek Dünya Devleti” çatısı altında birleştirilmek üzere planlanmıştır.

Cengiz Özakıncı’nın dediği gibi, “Tek Dünya Devleti kurulmasına ilişkin tek bir strateji yoktur ki, ulus devletleri önce etnik, dinsel ve mezhepsel devletçiklere bölerek bölgesel federasyonlar içinde eritip Tek Dünya Devleti’ne bağlamayı öngörmemiş olsun.”[6]

Tek Dünya Devleti’ne giden yolda önce Avrupa Birliği kurulmuş, sonra Sovyetler Birliği yıkılmıştır, ama Ortadoğu veya Yakındoğu Federasyonu hala kurulabilmiş değildir. Bu nedenle ABD bugün canla başla Ortadoğu-Yakındoğu Federasyonu’nu kurmak için çalışmaktadır. Ortadoğu Federasyonu’nun tarihsel dayanak noktası yüzyıllarca Ortadoğu’yu yöneten Osmanlı’dır. Bu esinlenmeden dolayı Ortadoğu Federasyonu’na giden yolda “Yeni Osmanlıcılık” akımından yararlanılmaktadır. Bu planın harekat üssü de coğrafi ve kültürel olarak Osmanlı mirası üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu’daki devletlerdir. Ortadoğu Federasyonu’nu kurmak için her şeyden önce “yeniden Osmanlılaşmaya”, yeniden Osmanlılaşmak için de “Türk Ulus Devleti”nden kurtulmaya ihtiyaç vardır. İşte, 1946’da başlayan, 12 Eylül 1980’den sonra hızlanarak devam eden “Karşı Devrimi” bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bütün amaç, yüzyılın başında Atatürk’ün kurduğu “bağımsız, çağdaş ve laik” Türk Ulus Devleti’ni yeniden Osmanlı’ya dönüştürmektir. 1950’den itibaren Türkiye’yi yöneten veya Türk siyasetinde etkili olan nerdeyse bütün liderler; Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan, bu dönüşümün “zoraki” veya “gönüllü” aktörleridir. Anlayacağınız, son altmış yılda Türkiye’yi yöneten bütün bu liderlerin birer “Osmanlı sevicisi” olması kuru bir tesadüf değildir!

1965’te ABD, Süleyman Demirel aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak ordunun sert tepkisiyle uygulayamadığı “Türk-Kürt Federasyonu Projesini” daha sonra CIA belgelerinde, “gelmiş geçmiş en Amerikancı Türk devlet adamı” olarak adlandırılan Turgut Özal gündeme getirmiştir. Özal’ın, ABD desteğiyle 1991’deki I. Körfez Savaşı sırasında Irak’a girip oradaki Kürt bölgelerini işgal ederek Türkiye topraklarına katıp, Türk Ulus Devleti’ni “Türk-Kürt Federasyonu”na dönüştürme planı, Genelkurmay Başkanı Torumtay’ın sert tepkisiyle karşılaşmış ve bu nedenle doğan kiriz, 3 Aralık 1990’da Genelkurmay Başkanı’nın istifasıyla sonuçlanmıştır.[7]

ABD Başkanı George Bush’la çok sıkı işbirliği içinde ABD politikalarını uygulayan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1991 yılında Aktüel dergisine verdiği bir demeçte Kürtlerle federasyona gidilmesi gerektiğini söyleyerek “inşallah bir gün valilerini de seçerler, bu iş biter” demiştir[8].

1993’te Özal’ın ölümünden sonra “Osmanlıcı”, “eyaletçi”, “federasyoncu” ve “ulus devlet karşıtı” söylemlerin bayraktarlığını Refah Partisi Genelbaşkanı Necmettin Erbakan yapmaya başlamıştır.

Ağustos 1993’te Turgut Özal, Aydın Menderes, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Altan, Yalçın Küçük, Abdurrahman Dilipak’ın görüşlerine yer veren “İkinci Cumhuriyet Tartışmaları” adlı bir kitap yayınlanmıştır.[9]

Bu kitapta Erbakan’ın Refah Partisi kurmaylarından Recep Tayyip Erdoğan’ın şu görüşlerine yer verilmiştir:

“Soru: ‘Bu değişim süreci içerisinde eğer ülkede yaşayan bazı grup insanlar milli yapı içerisinde kalmak istemezlerse ne olacak?’

Tayyip Erdoğan: ‘Onun kararını yine halk verecek’

Soru: ‘Örneğin Kürtler, biz ayrı yaşamak istiyoruz, diyebilirler’.

Tayyip Erdoğan: ‘Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir’.

Soru: ‘Bağımsızlık isterlerse, tamamen ayrılmak isterlerse..’

Tayyip Erdoğan: ‘Ona orada sınır tayin edemem. Eyaletler tarzı bir sistem içinde olabilir, diyorum”[10]

Görülen odur ki, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1993’te söylediklerini 12 Haziran 2011 genel seçimlerinin ardından hayata geçirmenin hesaplarını yapmaktadır.

“Amerika, 12 Eylül’den sonra nasıl Osmanlıcı politikaların bayraktarlığını yapan Turgut Özal’ı ve partisini desteklemişse, Özal’ın ölümünden sonra da Osmanlıcı politikanın bayraktarlığını üstlenen Refah Partisi’ni desteklemişti. 1993’te Özal’ın ölümünden sonra ABD’nin Refah Partisi’ni iktidara taşıyacağı, 35 emekli Amerikancı generalin topluca Refah Partisi’ne üye olmalarından belliydi. Refah Partisi’nin 1987, 1991 ve 1995 seçimlerinde aldığı oy oranlarına bakıldığında bu yükselişin Özal’ın partisinden Erbakan’ın partisine geçişlerle doğru orantılı olarak gerçekleştiği görülecektir.”[11]

Necmettin Erbakan’dan sonra bayrağı Erbakan’ın kadrolarından yetişen Recep Tayyip Erdoğan devralmıştır.

Menderes’in Demirel’in, Özal’ın ve Erbakan’ın “genetik mirasçısı” olan Erdoğan, ABD desteği doğrultusunda 2002 genel seçimlerinden önce AKP’yi kurarak “okyanus ötesinden esen sert bir rüzgarla” Türkiye’de iktidara gelmiştir.

Erdoğan da öncülleri gibi “Osmanlıcı”,“eyaletçi”, “federasyoncu” bir “siyasetçi tipi” olarak ABD planlarını uygulamaya devam etmiştir.

12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel ile AKP Genelbaşkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı kutupmuş gibi, sert sözlerle birbirlerini eleştirmiştir. Ancak aslında her ikisi de aynı yolun yolcusudur.

Haziran 1996’da Habitat II Toplantısının açılış başkanı olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i kürsüye, “Türkiye Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olarak çağırmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde Demirel bu “unvanın” yanlış olduğunu belirtmemiş, hiçbir düzeltme yapmamıştır.

Butros Gali konuşmasında, “insanlığın ve kentlerin geleceğine yöne vermesi gereken ‘İstanbul Ruhu’nun adil, güvenli, yaşanabilir kasabalar ve şehirler yaratabilmek için hükümetlerle devlet dışı sivil kesimler arasında işbirliği ve dostluk anlamına geldiğini” vurgulayıp “İstanbul Federe Devleti” değimini kullanmıştı. O toplantıda bu değime de ses çıkartan olmamıştı. Gali konuşmasında ayrıca, “Dünya, 200 devletli olmaktan 2000 devletli olmaya gidiyor” demişti.

Aslında Butros Gali’nin konuşmasının arasına serpiştirdiği bütün bu ifadeler, 1987 UNESCO toplantısında alınan, “ulus devletleri”, etnik ve dinsel küçük şehir devletçiklerine bölmeye yol açacak kararların adım adım uygulanmasından başka bir şey değildi.[12]

İstanbul Başkentli Yakındoğu Federasyonu

1994 yılına gelindiğinde Türk basınında bir taraftan “İstanbul Merkezli Bizans Devleti” tartışılırken, diğer taraftan “İstanbul Başkentli Yakındoğu Federasyonu” tartışılmaya başlanmıştır.

Esguire Dergisi’nin 1 Şubat 1994 tarihli sayısında ortaya atılan “İstanbul Merkezli Yakındoğu Federasyonu”, “bir entelektüel ütopya” alt başlığıyla “aydınların tatlı düşü” olarak kamuoyuna sunulmuştur.

Cengiz Özakıncı’nın yerinde tespitiyle, “Sanki Mete Tunçay, Cengiz Çandar gibi aydınlar bunu kendi kendilerine düşünüp akıl etmişler ve bu içtenlikli düşüncelerini toplumla paylaşıyorlardı.” Oysa ki her şey daha önce başkaları tarafından düşünülmüş ve planlanmıştı. Nitekim Genelkurmay ATASE Başkanlığı’nın 10 Mart 1981 tarihli “Özel Askeri Rapor Denemesi”nde “Türk-Yunan Federasyonu” anlatılmıştı.[13]

1 Şubat 1994 tarihli Esquaire dergisinde yayınlanan “Yakındoğu Federasyonu” görüşünün ve 12 Eylül’ün ATASE damgalı “Türk-Yunan Federasyonu” tasarısının kaynağı Robert D. Kaplan’ın kısa süre önce The New York Times Magazin’de yayımlanan, “Türkiye Balkanlar ve Ortadoğu Birleşiyor” adlı makalesidir. Robert D. Kaplan’ın yazısının çevirisi 28 Şubat 1994 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır.

Yahudi kökenli Amerikalı gazeteci yazar Robert D. Kaplan yazısında şöyle demiştir:

“Tarih Bölge Uzmanları tarafından belirlenen yanlış sınırları yeniden şekillendiriyor… Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu olarak adlandırılan yer, tek bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Avrupalılar burayı her zaman ‘Büyük Yakındoğu’ olarak tanımlıyor… Türkler yaklaşık 850 yıl İslam dünyasının liderliğini yürüttü… Bütün Arap devletleri, Yugoslavya gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü izleyen kaos karşısında… Büyük İsrail, Akdeniz’de Batı Şeria ve Gazze’yi kendine çekecek bölgesel bir ekonomik mıknatıs olarak ortaya çıkacak.”

Türk-Kürt Federasyonu ve Yeni Osmanlıcılık

ABD, Türkiye’ye, bir taraftan Osmanlı coğrafyasını kapsayan alanda “İstanbul Merkezli Yakındoğu Federasyonu” önerirken, diğer yandan “Türk-Kürt Federasyonu” önermiştir.[14]

Turgut Özal öldükten sonra Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, 30 yıl önce 1965’te Başbakan olur olmaz ABD tarafından kendisine dayatılan “Türk-Kürt Federasyonu” kurma önerisini 30 yıl sonra Cumhurbaşkanı olunca yeniden masasında bulmuştur. Öneri, bu kez ABD Hava Kuvvetleri’nin RAND araştırma kuruluşunca sunulmuştu. Raporun savunucusu uzun yıllar CIA Türkiye masası şefliği yapan Paul Henze’ydi.

Demirel’in “Türk-Kürt Federasyonu” raporuna herhangi bir rapor vermemesi üzerine Henze, ”gizli” damgalı bu ABD raporunu Aktüel dergisine sızdırıp kamuoyunda tartışılmasını sağlamak istemiştir. Nitekim rapor, 15 Haziran 1994 tarihinde Aktüel dergisinde “Türkiye’yi Feodalizm Büyütecek” başlığıyla yayımlanmıştır. Bunun üzerine Demirel de, “Batı Sevr’i istiyor!” diye demeçler vermeye başlamıştır. [15]

ABD, “Türk-Kürt Federasyonu” ve “Yakındoğu Federasyonu” projelerinden hiç vazgeçmemiştir. Bu projeleri hayata geçirmek için de Yeni Osmanlıcılık akımına sarılmıştır.

Aslında, “Yeni Osmanlıcılık” söylemi Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesi için bir maskedir.

Amerikalı Yahudi Yazar Noam Chomsky, “yeniden Osmanlı” hazırlıklarının yıllar öncesinden başladığının belirtenlerden biridir. 90’lı yılların başında Türkçeye tercüme edilen kitabında şu önerilerde bulunmuştur: “Orta Doğu’da ulusallık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit Bağımsızlık tehdidi. Asla hoş görülemez.

İsrail yönetimi derinden etkileyen Kudüs Federal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Daniel Elazar da Osmanlı’ya dönüşün ateşli taraftarlarındandı. Büyük Ortadoğu Projesi’nin bu şekilde hayata geçirileceğini düşünen Elazar, 1990’lı yılların sonlarında uluslar arası platformlarda şu görüşleri dile getirmişti: “Orta Doğu için ulus-devletler değil, etnik-dinsel cemaatlerin doğal örgütlenme biçimleri belirleyici. Bunun için ’Osmanlı millet sistemi’ mümkün bir model...”

Abdullah Gül, Refah Partisi milletvekili olduğu dönemde, 19 Aralık 1992’de Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri 3’üncü İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Osmanlı” vurgusu yapmıştı. Gül, şunları söylemişti: “İkinci cumhuriyet, yeni Osmanlıcılık kavramlarının ve bu tartışmaların ortaya gelmesini ben çok sağlıklı olarak görüyorum ve geleceğe çok ümitle bakıyorum!”

1996 yılında CIA görevlisi ve CFR üyesi Samuel Huntington, “Türkiye İslamın lideri olmalı!” diye demeçler vermiş,

1997 yılında CIA ajanı Paul Henze, “Atatürkçülük öldü; Nakşiler, Nurcular ilericidir!” diye demeçler vermiş,

1998 yılında CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller, “Kemalizm’e son; Osmanlı’yla övünün, Fethullahçı olun!” diye demeçler vermiş…[16]

1999 ortalarında, Türkiye’nin ilk fotoğraf kuruluşlarından olan Abdullah Biraderler’in ve bir asır öncesinin diğer fotoğrafçılarının çektiği Ortadoğu manzaraları, Eylül ayında İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmişti. “Osmanlı İdaresi Altında” adını taşıyan serginin en ilginç tarafı ise resimlerin İstanbul’a 700. yıl kutlamaları programı çerçevesinde İsrail’den gelmiş olmasıydı. İsrail’in İstanbul’daki kültür ataşesi olan Zali de Toledo’nın hazırlıklarını aylar öncesinden başlattığı sergiye adına uygun bir kuruluş da sponsor olmuştu: Osmanlı Bankası…

1999 Temmuz’unda Prof. Dr. Şinasi Tekin, Harvard Üniversitesi’ne bağlı olarak Ayvalık’ın Cunda Adası’nda “Yoğun Osmanlıca Yaz Okulu” açmıştır. Harvard’ı Türkiye’ye getiren Profesör Tekin, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda satın aldığı eski bir Rum evini de okula çevirmiş ve okulu Amerikan Eğitim Bakanlığı’na ve Türkiye’de YÖK’e onaylatıp faaliyete geçirmiştir

2000’lere doğru atılan bütün bu adımlar, Yeni Osmanlıcılık akımını kullanarak Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirmek için atılmış adımlardı.

2002’den itibaren Lozan yerine Sevr’i gündeme getiren ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin “eşbaşkanı” olmakla övünen AKP iktidarı, “istinaf mahkemeleri”, “kalkınma ajansları” gibi adımlarla “eyaletleşmeye” giden yolun taşlarını döşemeye başlamıştır.

AKP ve Yeni Osmanlıcılık

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 1992’de, eski paşa Büyükanıt 2008’de ve Başbakan Erdoğan 2010 yılında, “Osmanlı modelini” övmüştü. ABD elçisi Edelman da göreve geldiğinde “Yeni Osmanlı” brifingi düzenlemişti.

AKP bir yandan komşularla “sıfır sorun” sloganıyla bölge ülkelerine “şirin” gözükmek için her yol denerken, diğer yandan yasalar çıkararak “üniter devletin” sonu anlamına gelen Büyük Ortadoğu Projesi’nin önünü açmıştır.

Türkiye yeni bir sürece doğru hızla ilerlemektedir: Bir yandan, “Kürt açılımı” adı altında başlatılan tartışmalarla “üniter yapı” ve “ulus devlet” aşındırılırken, “Türk kimliği” vurgusu “anti demokratik” bulunup, “çok kimliklilik” ve “mozaik” söylemi ön plana çıkartılmakta; diğer yandan ise komşularla “sıfır sorun” adı altında sınırlar kaldırılmaktadır; Türkiye sınırlarını tanımayan Ermenistan’la protokoller imzalanmaktadır. ABD tarafından çizilen, Türkiye’nin de bazı kısımlarını içine alan Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi haritaları yeniden elden ele dolaşmaktadır. Bu yaşananlara paralel olarak, her geçen gün artan biçimde Osmanlı, “asr-ı saadet dönemi” olarak parlatılmaktadır. Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde “tarihimiz” diye “vıcık vıcık Osmanlı seviciliği” yapılmaktadır.

Bu gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikan Washington Post gazetesine “Osmanlı”yla ilgili düşüncelerini aktarmıştır. Gazetenin yazarı Jackson Diehl, 2011’de Washington’da görüştüğü Davutoğlu’nun kendisine “Türkiye’nin eski Osmanlı ülkeleri üzerinde liderliğini yeniden kurma hayalinden” bahsettiğini yazmıştır. Diehl, Davutoğlu’nun kendisine, “İngiltere eski sömürgeleriyle bir milletler topluluğu halinde, neden Türkiye eski Osmanlı topraklarında, Balkanlarda, Orta Doğu ve Orta Asya’da yeniden liderlik kurmasın?” dediğini belirtmiştir.

Bilindiği gibi Davutoğlu, 2010 yılında AKP’nin Kızıcahamam toplantısında da benzer sözleri söylemişti. Bakan Ahmet Davutoğlu şöyle konuşmuştu: “Osmanlı’dan kalan bir mirasımız var. ’Yeni Osmanlı’ diyorlar. Evet, Yeni Osmanlı’yız. Bölgemizdeki ülkelerle ilgilenmek zorundayız.”


İktidara geldiği 2002’den bu yana “ulus devletin” yapısını dönüştüren değişikliklere imza atan AKP, Kalkınma Ajansları, İl Özel İdareleri, Maden, Mahalli İdareler, Petrol, Kamu Yönetimi, İstinaf Mahkemeleri gibi yasalarla, Türkiye’yi AB ve ABD’nin dayattığı eyalet sistemine, başka bir ifadeyle Büyük Ortadoğu Projesi’nin altyapısı olan “Osmanlı modeline” sürüklemektedir.
[17]

Büyük Ortadoğu Projesi’nin temelindeki “Yeni Osmanlıcılık” söylemleri AKP iktidarınca sık sık gündeme getirilmiştir. AKP kurmaylı sıkça, “Osmanlı düzeninin ülkemiz için hayırlı olacağı” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Türkler Yeni Osmanlıcılıktan söz eder de Amerikalılar durur mu!

Gittiği bütün ülkeleri karıştıran ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, 2003 Ekim ayında göreve başlar başlamaz, “Yeni Osmanlı Brifingi” verdirtmişti. 10 gazeteci ve 3 tarihçinin katıldığı brifingi elçilik basın müsteşarı Joseph Hullington ve Kuzey Irak’taki Kürt parlamentosunun fikir babası Nicholas Kass vermişti. ABD’deki Wisconsin Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölüm Başkanı Kemal Karpat’ın da katıldığı toplantıda Irak’ın ve Ortadoğu’nun geleceği tartışılmıştı. Bu brifingin ardından yazılar kaleme alan bazı yazarların Osmanlıya olan özlemlerini dile getirmeleri dikkat çekmişti.

Başbakan Erdoğan’ın 2005 yılı sonlarında ABD’ye yaptığı ziyaret de “Yeni Osmanlı” söylemlerinin hız kazanmasına neden olmuştu. Erdoğan ve ABD Başkanı George Bush, Beyaz Saray Oval Ofis’te bir saat ikili bir görüşme yapmıştı. ABD Başkanı Bush, Başbakan Erdoğan’a, sömürgeleştirme planı olan Büyük Ortadoğu Projesi’ne verdiği güçlü destek dolayısıyla teşekkür etmişti. Bush, ’Türkiye’nin demokrasisi, Orta Doğu’daki insanlar için önemli bir örnek. Ben de Erdoğan’a bu yöndeki liderliği için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başbakan’a Türkiye’nin Afganistan’daki liderlik rolü dolayısıyla da teşekkür ediyorum’ diye konuşmuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bush’la. Büyük Ortadoğu Projesi’ni ele aldıklarını, Kıbrıs, Irak, Afganistan, İsrail ve Filistin konularını da görüştüklerini açıklamıştı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Mayıs 2008’de Osmanlı modeline övgüler yağdırmıştı. Harp Akademileri Komutanlığı’nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, bir gazetecinin, “İlk defa konuşmanızda Osmanlı dönemine atıf yaptınız” sözleri üzerine, bunun doğru olduğunu, Osmanlı egemenliği sırasında Orta Doğu’da mezhepler arasında çatışma olmadığını vurgulamıştı. Bir başka gazetecinin, “Türkiye için Osmanlı modelini önerenler var” sözleri üzerine Büyükanıt, “Benim, asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti dışında bir model hayalimden geçmez. Ben tarihi bir gerçeği söylüyorum” demişti.

2007 yılında, yeni Anayasa çalışması yapan Prof. Dr. Ergun Özbudun, Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarının değiştirilmesini talep eden bir Anayasa taslağı hazırlamıştı. Budun taslağında, Cumhuriyetin temelini oluşturan Atatürk ilke ve İnkılaplarının, Anayasa’dan çıkartılmasını istemişti. Bu çalışmayla Osmanlı benzeri bir sisteme geçilmesi öngörmüştü. Bunun ardından da AKP’li Zafer Üskül, “Atatürk inkılaplarının Anayasadan çıkarılmasını” istemişti.

Başbakan Erdoğan, 2010 yılı Ramazan ayında gazete ve TV kanallarının genel yayın yönetmenlerine Dolmabahçe’de verdiği iftar yemeğinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne Osmanlı’nın güçlü, ayakları yere basan dönemlerini hedef göstermişti. Yemeğin ardından yaptığı açıklamada “Yeni Osmanlıcılık” özlemini dile getiren ErdoğanBizim şu anda üniter yapımızı çok güçlü kılmamız lazım. Ama şimdi şöyle bir Osmanlı’ya baktığımız zaman, Osmanlı bu noktada çok rahattı. Çünkü ayakları yere zaten sağlam basmıştı. Ondan sonra pergelin bir ucu her tarafa rahatlıkla dönebiliyordu. Bu noktadaydı. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyetimizi o noktaya getirmemiz lazım” demişti.

Böylece, 2000’lere girilirken Türkiye ABD ve yerli işbirlikçilerince adım adım Atatürk’ten, Atatürk’ün “bağımsızlık ve çağdaşlık” anlayışından ve Türkiye’nin harcı durumundaki “ulus devlet” modelinden gittikçe uzaklaştırılmaya başlanmıştır. Atatürk’ü, ulus devleti, Türklük kavramını ve orduyu eleştirmek, etnik unsurları sıralayarak, cemaatleri ve cemaat liderlerini övmek “demokratlığın” olmazsa olmaz şartları haline gelmiştir.

Dini referanslar gösteren, etnik ayrımcılığı körükleyen partiler “demokrat”; Atatürk’e ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sahip çıkan partiler “darbeci” ve “anti demokrat” olarak adlandırılmıştır.

Bugün bir taraftan “din istismarı” ve “Osmanlı seviciliği” yapılırken, diğer taraftan “laiklik eleştirileri” ve “Cumhuriyet düşmanlığı” yapılmaktadır.

“İstanbul Devleti”, “Ortadoğu, Yakındoğu Federasyonu”, “Türk-Kürt Federasyonu”, “Büyük Ortadoğu Projesi” hayallerini gördüren “Yeni Osmanlı” artık kurulma noktasına gelmiştir.

12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında AKP Genelbaşkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “balkon konuşması”, bana balkondaki padişahın “Yeni Osmanlı”nın kuruluşunu müjdelemesi gibi geldi!

Ama “istemezük!”…

Sinan MEYDAN, 13 Haziran 2011
İLK KURŞUN

[1] Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri, İstanbul, 2007, s.43,44.,[2] Ayrıntılar için bkz. Türkdoğan, age.
[3] Türkdoğan, age, s.29 vd.,[4] Doç. Dr. Hakan Özoğlu, “İstanbul Devleti Kurulacaktı”, Star gazetesi, 17 Kasım 2010..
[5] Cengiz Özakıncı, Türkiye’nin Siyasi İntiharı, Yeni Osmanlı Tuzağı, İstanbul, 2005, s.243, 244,[6] age, s.245.,[7] age, s.246,247.,[8] age, s.247,[9] Metin Sever-Cem Dizdar, İkinci Cumhuriyet Tartışmaları, Başak Yayınları, Ağustos 1993.,
[10] Özakıncı, age, s. 249.,[11] age, s.249,250,[12] age, s.253,254,[13] age, s.254.,[14] age, s.260,[15] age, s.261,262.,
[16] Ayrıntılar için bkz, Özakınıcı, age, s. 262-266.,[17] İL ÖZEL İDARELERİ YASASI: Federal sistemin uygulandığı ABD, Kanada, İsviçre, Belçika gibi ülkelerden örnek alınarak hazırlanan yasayla, yerel yönetimler, daha da geniş imkan ve yetkilere kavuşturulmuştur. Böylece şehir devletçikleri olma yolunda ilk adım atılmıştır. MADEN YASASI: 89. Hükümet eliyle değiştirilen yasa ile kamu çıkarlarını bir yana atıp, madenciler, daha doğrusu madenci yabancı şirketler için kolaylaştırıcı düzenlemeler getirmiştir. KALKINMA AJANSLARI: Avrupa’nın, Osmanlı’ya dayattığı federalizm, AKP tarafından ’Kalkınma Ajansları’ adı altında önceki gün resmen uygulamaya konulmuştur. Türkiye, 26 bölgeye bölünmüştür. Bölgeler sözde yatırımlar için yabancı ülkelerle bile Ankara’yı pas geçerek direkt temasa geçebilecektir. Böylece Ankara’nın başkentliği sözde kalacak. İSTİNAF MAHKEMELERİ: Eyalet sistemini yerleştirmek için atılan en önemli adımlardan birisidir. Cumhuriyet’in kuruluşunda şeri mahkemelerle birlikte kaldırılan ve Eyalet sistemine özgü bir yapı olan bölge (istinaf) mahkemeleri kurulmaya devam edilecektir. YABANCIYA TOPRAK SATIŞI: Yine başta tapu kanunu olmak üzere bir dizi yasada değişiklikler yapılarak yabancı özel ve tüzel kişilerin mülk edinmelerinin önü açılmıştır. İÇ GÜVENLİK REFORMU: AB’nin istediği projeye göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik, yeni kurulacak ’İç Güvenlik Müsteşarlığı’na bağlanacak. Böylece TSK etkisizleştirilirken, jandarma da sivilleşecektir. Sınır güvenliğini sağlama görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınarak, İçişleri Bakanlığı sorumluluğuna verilecektir… Yeni Çağ Gazetesi, 7 Eylül 2007.

 

Ey Bakarkörler! 12 Haziran 2011 Türkiye Cumhuriyetinin Yıkılıp Yıkılmamak Seçimidir!

Hiç lafı dolandırmadan, söyleyeceklerimizi doğrudan doğruya yazmamızı gerektiren bir durumdayız.

Geldiğimiz noktada ülkemiz işbirlikçilerin yönettiği, emperyalizmin her çeşidiyle saldırılan, yıkılışa sürüklenen bir duruma gelmiştir. Bu noktada cahil bırakılmış, bu yüzden, cehaletin bütün kötülüklerin anası olduğunun farkına varamayan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağından habersiz, bu bakımdan da fikir sahibi olduğunu zanneden; sonuçta kendi elleriyle ülkesini çöküşe götüren şuurunu kaybetmiş bir halktır benim halkım. Sadece terör bile son dokuz senede sıfırdan ülkenin bölünmesi noktasına gelmişse ve buna rağmen halkın çoğunluğunu oluşturan bakarkörler çok mutlu ve memnunsa bunun açıklaması kara bir cehalet, müthiş bir şuursuzluk ve de duyarsızlıktır. Cahil ve aç bırakılmış milletler milli reflekslerini ve düşünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bunun sonucu olarak Futbol takımı tutar gibi parti tutarlar, kutsal değerleriyle oynayanları samimi zannedip severler, bu noktada satılmış bir medya devreye girer ve beyin yıkar. Devleti yönetenler ile bu kişilerin medya ve iş dünyasındaki peykleri Tarih Şuurundan, bununla bağlantılı olarak da Vatan Sevgisinden yoksun oldukları için (badem bıyıklıların dinleri imanları paradır) kolaylıkla işbirlikçiliğe ve ihanete girişmekten kaçınmamaktadırlar. Sonuçta bizim insanlarımız bir çuval pirince oylarını verirler, televizyon ekranlarından, kendileriyle dalga geçilircesine, alenen söylenen yalanlara inanır, düşünmeye güç yetiremezler. Maslov’un Temel İhtiyaçlar Hiyerarşisi Türk Milletinde vücut bulmaktadır. Temel İhtiyaçlarını karşılayamayan insanlardan oluşan toplumlar iyi ile kötüyü ayırt edemez. Bilerek ve kötü niyetle bu millet cahil ve aç bırakılmıştır.

Friedrich Nietzsche bu durumu çok güzel tanımlamıştır:

“Cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi, hiçbir zaman özgür seçim yapamaz. Sadece seçim yaptığını zanneder. Cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır. Böyle bir seçimle iktidara gelenler, düzenledikleri tiyatro ile halkın egemenliğini çalan zalim ve madrabaz hainlerdir.”

Bir kez daha görevimizi yapalım ve AKP’nin icraatlarını sıralayalım:

Kasım 2002 Tayyip Erdoğan: “AB üyeliği için Kıbrıs’ta taviz”

“AB üyeliği için gereken her şey yapılır” diyerek AB cilik bayrağını devralan Tayyip Erdoğan, AB liderlerine Kopenhag da müzakere tarihi karşılığında Annan Planı nın müzakere edilebileceğini söyledi.

Kasım 2002 Denktaş, hasta yatağında kuşatıldı

Annan Planını kabul etmeye yanaşmayan Rauf Denktaş a karşı AKP cephesi yoğun bir saldırı başlattı.

Kasım 2002 Tayyip, Yunanlıları sevindirdi…

Kopenhag Zirvesi öncesi destek için AB turuna çıkan Tayyip Erdoğan, en büyük ilgi ve desteği Yunanistan’da aldı. Yunanlıların “Şahin olmayan ilk Türk” diye açıktan desteklediği Tayyip Erdoğan, Atina’da sevgi gösterileriyle karşılandı ve konuşması Yunan TV’lerinde canlı yayımlandı.

Aralık 2002 Tayyip Erdoğan, daha Başbakan olmadan Bush’a gidiyor

Irak işgali için Türkiye’nin desteğini almak isteyen Bush, Tayyip Erdoğan’ı henüz Başbakan olmamasına karşın Beyaz Saray’a kabul etti. Tayyip Erdoğan’ın Bush ile yaptığı görüşmede ve bu görüşmeden 10 saat önce Wolfowitz ve Grossman ile neler konuştuğu bilinmiyor.

Ocak 2003 Kendi kendini affeden Maliye Bakanı!

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, hayali ihracattan yargılanırken Bakan olunca ilk iş olarak yargılandığı davayı düşürecek bir vergi affı hazırladı.

Nisan 2003 Güney Kıbrıs, AB’ye üye oldu

AB 16 Nisan zirvesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni kuzeyi de kapsayacak şekilde “Kıbrıs” olarak üye kabul etti. Abdullah Gül, buna karşı çıkacağına Rum lider Papadopulos’a zeytin dalı uzattı.

Mayıs 2003 AB’ye Uyum Paketi: Kürtçe yayın serbest, Kürtçülüğe ceza yasak

AKP, 6. Uyum Paketi’ni hazırladı. Bu yeni düzenlemeyle adeta PKK’nın tüm siyasi talepleri yerine getiriliyordu: Kürtçe yayın, eğitim, isim koyma ve propaganda serbest bırakılıyor. Terörle Mücadele Yasası’nın bölücülük karşıtı 8. maddesi kaldırılıyor, yabancı kuruluşlarının seçimlere gözlemci göndermesi serbest bırakılıyor. Başta MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç olmak üzere Ordu, bu paketi sert bir şekilde eleştirdi.

Mayıs 2003 Kamu Reformu adı altında üniter devlet parçalanıyor

AKP, yerel yönetimlere geniş yetkiler getiren bir Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı hazırladı. Bu reforma göre, Türkiye’nin üniter yapısı parçalanıyor ve ülke adım adım eyaletlerden oluşan federal bir yönetime gidiyordu. Bölücülüğü ve gericiliği güçlendirecek reform büyük tepkiler sonucu rafa kaldırılmak zorunda kaldı.

Mayıs 2003 AKP vatan toprağını satışa çıkardı

19 Temmuz 2003’te yabancılara toprak satışını mümkün kılan 4916 sayılı yasa çıkarıldı. Bu yasanın çıkmasının ardından özellikle verimli GAP bölgesi toprakları ve turistik sahil şeridinde yoğun toprak alımlarına rastlandı. AKP iktidarı boyunca madenler dâhil, topraklarımızın %13’ü yabancıların eline geçti.

Haziran 2003 Kerkük’e Kürt vali atandı

ABD Irak’ı işgal ettiğinde Kürtlerin ilk işi Kerkük’teki tapu kayıtlarını yağmalamak olmuştu. Kerkük’ü sözde Kürdistan’ın başkenti yapmak isteyen Kürtler, şehri Araplardan ve Türkmenlerden temizleyerek bir Kürt şehri haline getirmek istiyorlardı. Bu planın önemli bir aşaması olarak ABD Kerkük’e bir Kürt’ü vali olarak atadı. AKP hükümeti konuyla alakalı hiç bir açıklama yapmadı.

Haziran 2003 Kürtler artık ayrı devlet isteyebilir: İkiz Sözleşmeler kabul edildi

“Azınlıkların siyasal ve kültürel hakları” ile “kendi kaderini tayin hakkı”nı tanıyan iki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ikiz Sözleşmeler) TBMM tarafından kabul edildi. Böylece Kürtçülük ve bölücülük yasallaşmış, ona karşı mücadele ise uluslararası hukuk karşısında yasadışı hale gelmiş oluyordu.

Ağustos 2003 PKK’lılara af çıktı: Eve Dönüş Yasası

Silah bırakan tüm teröristlere af imkânı veren geniş kapsamlı bir af yasası çıktı. Kamuoyunda Eve Dönüş Yasası olarak bilinen yasayla PKK’ya darbe vurulmadı, aksine bölücü terör artmaya başladı. Sivas Katliamı sanıklarının da yasa kapsamına alınması büyük tartışma yarattı.

Ağustos 2003 Kerkük’te Türkmen katliamı

Türk Ordusu Süleymaniye’de başına çuval geçirilerek Kuzey Irak’tan uzaklaştırıldığı için Türkmenleri koruyacak bir güç de kalmadı. Kürtler, bu durumdan yararlanmaya başladı. Kerkük’te ABD’nin desteklediği Talabani’ye bağlı peşmergeler 7 Türkmeni öldürdü. AKP iktidarının yine kılı bile kıpırdamadı.

Kasım 2003 PKK Adliye basıp karakol taşladı

Eve Dönüş Yasası’nın sonuçları alınmaya başlandı. İstanbul’da PKK’lılar Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nü taşladı, Sultanahmet Adliyesi’ni basarak pankart asıp eylem yaptı. 23 değişik ilden otobüslere binerek Gemlik’e, oradan da İmralı’ya gitmek isteyen PKK’lılar İnegöl’de durdurulabildi.

Kasım 2003 Tayyip, Talabani’yi kabul etti

PKK terörü şehirlere kadar inmiş, Kerkük’te Türkmen katliamı yapılırken Tayyip, Talabani ile resmi görüşme yapmaktan çekinmiyordu.

Şubat 2004

Tayyip ABD’de Bush’la, Fethullah’la ve Nakşî Şeyhiyle görüştü, Yahudilerden “Cesaret Ödülü” aldı ve 2. Abdülhamit’in torununu ziyaret etti

Şubat 2004 Ermenilere de tavizler başladı

Tayyip Erdoğan, Ermeni meselesinde de uzlaşma çağrıları yapmaya başladı. Ermeni meselesinin özü sanki bir tarih sorunuymuş gibi, Ermeni tarihçilerine beraber çalışma çağrısında bulundu.

Ekim 2004 Türk düşmanı Papanın heykeli altında imza

29 Ekim 2004’te, yani Cumhuriyetin 81. kuruluş yıldönümünde Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan AB Anayasasına imza koydular. Üstelik Haçlı Seferleri düzenlemiş Türk düşmanı X. Innocentius un heykeli önünde…

Ocak 2005 Türkiye PKK’yla savaşı ABD’ye havale ederken, ABD’li yetkililer PKK ile görüşüyor

Abdullah Gül, ABD’yle PKK’ya karşı mücadele etmesi için görüşmelere başladı. Tam da o günlerde ABD’li bir askeri yetkilinin PKK’lılarla yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Mart 2005 İsrail seninle gurur duyuyor!

Tayyip Erdoğan, İsrail’de Şaron’u ziyaret etti. Amaç İsrail’le dostluğun geliştirilmesi.

Temmuz 2005 KiT’leri sattılar

AKP iktidarı döneminde Türkiye en büyük özelleştirmeleri yaşadı. Temmuz 2005’te bunların en büyüğü olan Telekom özelleştirmesi 6,5 milyar dolar tuttu. AKP döneminde yapılan önemli özelleştirmeler ise şunlardı: Petrol Ofisi, Petkim, Telsim (Cem Uzan’dan el konuldu TMSF tarafından satıldı), SEKA, Sümerbank, İGSAŞ, Erdemir, TÜPRAŞ, Eti Alüminyum, Etibank, İşdemir vs…

Burada biraz ara verip, veriler ışığında AKP öncesinden günümüze uzanan süreçte özelleştirmelere bakalım:

Ülkemizde kamu kuruluşları özelleştirme adı altında yabancı şirketlere devrediliyor ya da SEKA gibi doğrudan kapatılıyor. Böylece ülkemiz, üretim yapamaz bir hale sokuluyor. İşbirlikçilerin KİT’lerin zarar ettiği yolundaki propagandası gerçeği yansıtmıyor. KİT’ler hazineye yük olmak bir yana ödedikleri vergi ve ettikleri kârlar ile devlete büyük bir gelir sağlıyor(du). Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu verilerine göre KİT’ler 1992 yılında 3,3 milyar dolar, 1993’te 2,1 milyar dolar, 1994’te 5,6 milyar dolar, 1995’te 7,4 milyar dolar, 1996’da 10,3 milyar dolar, 1998 yılında 4,3 milyar dolar net kâr sağlamışlardı. KİT’ler, 2003’te 13,4 milyar dolar, 2004’te 14,9 milyar dolar net kâr sağlamışlardı.

1997 yılında TEDAŞ 148 trilyon, TMÖ 17,5 trilyon, TEKEL, 15,3 trilyon net kâr etti. 1998 yılında Türk Telekom 111,5 trilyon, Petrol Ofisi 15,7 trilyon, TKİ 12,8 trilyon DHMİ 8,4 trilyon, Türkiye Şeker Fabrikaları 6,3 trilyon lira kurumlar vergisi ödediler. Aynı yıl Ankara’da en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 10 firmanın 9’u devlet kuruluşlarıydı. Zarar nerededir biz göremedik.

Türkiye’de iş başına gelen hükümetler, IMF ve Dünya Bankasından aldıkları emirler doğrultusunda Özelleştirmeleri uygulamakta ve bunu yaparken halkımıza yalanlar söylemektedirler. 57. Hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit 1999 yılında Davos Zirvesinde “Türkiye, yabancı sermaye için bulunmaz bir fırsattır. Çağın ekonomik mucizesini yaratıyoruz” dermişti. Tayyip Erdoğan ise: “Özelleştirme yapmazsak halka ihanet etmiş oluruz”, “Erdemir’i yabancılara söz verdim yerli firmalar olmaz” gibi sözler söylemişti.

Özelleştirmelerde, Dünya Bankasının etkisi, danışman firma saptanmasından bedel belirlenmesine ve ihale biçiminden işçi çıkarmaya dek uzanmaktadır. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 2005’te Dünya Bankası Başkanı Wolfensohn’a gönderdiği mektupta “açıklanmama..sı ricasıyla” “2005 Haziranından 2009 Haziranına kadar 21 Kamu İktisadi Kuruluşunun satılacağını, bu süre içerisinde 9381 çalışanın daha işten çıkarılacağını, böylece 2003’ten beri işten çıkarılan çalışan sayısının 29 bine ulaşacağını” belirtiyor, buna karşılık “özelleştirmenin sosyal etkilerinin hafifletilmesi için” 465,4 milyon dolarlık kredinin serbest bırakılmasını diliyordu.

Türkiye’de Özelleştirme adı verilen ihanetin tümü Dünya Bankasına bağlı olarak çalışan ABD danışmanlık şirketlerinin yönlendirmesi altında yapılmaktadır.

BOOZ-ALLEN ve HAMİLTON: TCDD’yi

CS Firs Boston: ERDEMİR’i

Price Waterhause: SÜMERBANK’ı

Samuel Montaqu: PETKİM’i

Chase Manhattan Bank: TÜPRAŞ’ı

Solomon Brothers: PETROL OFİSİ’ni

DEET: KARDEMİR’i özelleştirmek istemektedir ve bu listedeki kuruluşlarımızın bir bölümünün satışı gerçekleşmiştir. Türkiye, yukarıda saydıklarımızla sınırlı olmayan yabancı danışmanlık firmaları tarafından adeta istila edilmiştir. PETKİM’in mali ‘danışman’ı Samuel Montaqu ve Deloite Trouche, teknik danışmanı Trichem ve Chem Systems, ÖİB’nin kuramsal danışmanı Mc Kinsey, “Özelleştirme Uygulamaları Teknik Yardım ve Sosyal Güvenlik Ağı Projesi Danışmanı Coopers & Lybrand’dır.

Biz Uyutulurken Bedavaya Giden Diğer Kitler

1. Fruko-Tamek: %36’sı devlete ait olan şirketin hisseleri 1995 senesinde DYP-CHP Hükümeti zamanında satılmıştı. 1991 yılında bu yüzde 36’lık devlet hissesine 16 milyon dolar değer biçilmişti. Bu hisseler 1995 senesinde 4 yıl önceki değeriyle satıldı. Yani dört yıllık enflasyon göz önüne alınmamıştı. % 36’lık devlet hissesini satın alan şirket, 1997 yılında ayni hisseler için 100 milyon liraya ortak arıyordu.

2. KÜMAŞ: Şirket, madencilik alanında faaliyet göstermekteydi. 1994-1995 yılında 45,6 milyon dolar kar eden bu KİT, yarısı peşin olmak üzere 108 milyon dolara satıldı. Satış öncesi değer tespitinde bulunan firma KÜMAŞ için 99,5, maden rezervleri için 82,1 milyon dolar değer biçmişti. Artı olarak KÜMAŞ’ın devlet bankalarında 40 milyon dolar da parası vardı. Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinden bir gün önce bu paranın büyük bir bölümü alıcı holdingin bankasına devredilmiş, peşin ödemenin yarısından fazlası KÜMAŞ’ın bankadaki bu parasıyla yapılmış, böylece holding KÜMAŞ’ı KÜMAŞ’IN PARASIYLA satın almıştı.

3. ORÜS: Orman ürünleri üreten ORÜS, 1992 Ocak ayında 19,2 milyon dolara satın alınmıştı. Oysaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ABD’li danışman firmaları 1992 yılında ORÜS’ün sadece arsalarına 87,5 milyon dolar değer biçmişti. ORÜS, onca modern tesisiyle arsa değerinin dörtte birinden daha az fiyata elimizden kayıp gitmişti. ORÜS’ün sekiz işletmesinden yedisinde üretim son bulmuş, toplam üretim %78 azalmıştır. ORÜS’ün arsaları bugün TIR parkına dönüşmüştür.

4. 12 Termik Santral: Söz konusu santrallerin işletme hakkı yap-işlet-devret modeliyle 1997 Kasım ayında 20 yıllığına 1,6 milyar dolara özelleştirildi. Santrallerin yıllık kârı 750 milyon dolardı. Yani santraller iki yıllık kârına karşılık 20 yıllığına peşkeş çekilmişti. Üstüne üstlük devlet 20 yıl içerisinde santraller için 2 milyar dolar daha da yatırım yapmayı kabul etmişti. Yani elden çıkarma bedelinden daha fazla masraf yapılacaktı, üzerine para verilerek santraller satılmıştı. Santrallerin işletme hakkını devralan firmalar, elektrik tarife bedellerini istedikleri gibi tayin ederek büyük kazançlar elde ettiler.

5. Petrol Ofisi: Petrol Ofisi Anonim Şirketi 3 Mart 2000 tarihinde 1 milyar 260 milyon dolara satıldı. Yeniden kurulması için 8 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerektiği hesaplanan Petrol Ofisinin borsa değeri bile 4 milyar 521 milyon dolardı. Petrol Ofisi 1999 yılında kârını % 104 arttırmış, vergilerini ödemiş ve kasasında 379 milyon dolar nakit para biriktirmişti. Bu parayla beraber peşkeş çekildi. Alıcılar peşinatın üçte ikisini Petrol Ofisinin birikmiş parasıyla karşıladılar. Böylece Petrol Ofisi Anonim şirketi de kendi parasıyla satılmıştı. O Petrol Ofisi ki son on yıl içinde ortalama %102 kâr artışı sağlamış ve bütün masraflar ve görev zararları düşüldükten sonra yılda 315 milyon dolar kâr etmişti. Yani Petrol Ofisi kendi parası olan 379 milyon dolar düşüldükten sonra kalan 881 milyon dolara satılmıştır ki bu miktar Petrol Ofisinin üç yıllık kazancından azdır.

6. Et ve Balık Kurumu, SEK ve Sümerbank: Et ve Balık Kurumunun özelleştirilen 11 kombinasından 9’unda bir yıl içerisinde üretime son verilmiştir. Üretim % 94, istihdam ise %88 düşmüştür. SEK’nda ise istihdam %57, üretim %33 düşmüştür. Sümerbank’ın altı fabrikası kapatılmıştır. Sümerbank mali açıdan çökertildiği için bütün borçlarıyla beraber devlet tarafından geri alınmıştır.

7. Cep İletişimi: GSM şebekelerinin işletme hakkı 1998’de 25 yıllığına Turkcell ve Telsim’e 500’er milyon dolara satılmıştı. Satış bedelini devlete ait teşvik kredileriyle karşıladığı açıklanan bu firmalar iki yıl içerisinde abonelerinden “sabit ücret” adı altında tam 627 milyon dolar sağdı. Turkcell ve Telsim 25 yıllık lisans antlaşması bedelinin tamamına yakınını iki yılda sabit ücretle karşılamıştı. Daha sonra devlet tarafından el konulan Telsim de herkesin bildiği gibi adı Yunanistan’da tele kulak skandalına karışmış ve girdiği her yerde bu işlerden sabıkalı Vodafone Şirketine peşkeş çekilmiştir. Bu şirketin İngiliz ve Amerikan gizli servisleri ile bağlantıları bilinmektedir.

8. TEKEL: Şuan gündemde olan bu devlet kuruluşunun 2004 yılında Ankara’da yaptırdığı ikiz kuleler 100 milyon dolara Türkiye Odalar ve Borsala Birliğine satıldı. Oysa TEKEL, bu binalara 210 milyon dolar harcamıştı. TEKEL, bu satışla 110 milyon dolar zarara sokulmuştu.

 9. Eti Holding Kuruluşları: Kuruluşu Atatürk devrine uzanan Eti Holding’e bağlı Eti Elektrometalürji, Eti Krom, Eti Gümüş ve Eti Bakır da peşkeş çekilmiştir.

Eti Elektrometalürji, 6.128 milyonu peşin 15.320 milyon dolara satılmıştı. Kasasında 2,06 milyon dolar nakit, işletmelerinde 3,4 milyon dolar stok bulunan şirket için devlet “işten çıkarılacak işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı” adı altında 5,42 milyon dolar da para vermiştir. Bu paraların toplamı 10,66 milyon dolar ediyordu ki; alıcı firmanın ödediği paranın neredeyse iki katı idi. Böylece alıcı firma Eti Metalürji’yi almak için para ödemediği gibi üzerine de para almış oluyordu.

13,2 milyon dolar peşinata sayılan Eti Bakır’a devlet yine “işten çıkarılacak işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı” adı altında 5.06 milyon dolar aktarmıştı.

Eti Krom ise 29,025 milyon dolara satılırken kasasında 18,9 milyon dolar bulunuyordu.

Kimya, otomotiv, tekstil, inşaat, savaş ve uzay sanayisi gibi alanlarda kullanılan Alüminyum madenini üreten tek kuruluş olan Eti Seydişehir Alüminyum A.Ş. de özelleştirilmiştir. Alüminyum, Türkiye’de çok bulunan Bor madeniyle birleştirildiğinde stratejik yeni bir alışım olan “Milenyum Metili”nin birleşeniydi. Kuruluş zarar etmediği gibi 2004’te 26,5 milyon dolar kâr etmişti. Eti Seydişehir Alüminyum A.Ş. tüm mal varlığı ve rezervleri ile birlikte 27 Temmuz 2005’te 305 milyon dolara satıldı. Satıştan bir süre önce, 2003 yılında alınan bir kararla Oymapınar Elektrik Santrali de Eti Seydişehir Alüminyum A.Ş.’ye devredilmişti. Yani koca Oymapınar Barajı da 305 milyon dolara dâhil olarak peşkeş çekilmişti. Yani Eti Seydişehir+Maden Rezervleri+Oymapınar Barajı= İHANET.

10. Türk Telekom: İletişim ciddi ve bağımsızlığını korumak isteyen devletler için çok stratejik, siyasi ve askeri güvenlik için oldukça önemli bir sektördür. Türk Telekom 1 Temmuz 2005’te Lübnanlı Yahudi bir şirkete satıldı. Türkiye’ye çok şeye mal olan ve olacak bu satış AKP tarafından aceleyle yapıldı ve devir sözleşmesi 1,5 ay içerisinde hazırlandı. Türk Telekom A.Ş.’nin karar yetkisine sahip %55’lik hissesi %20’si peşin, kalanı beş yılda eşit taksitle ödenmek üzere satıldı. Satış anında Türk Telekom’un kasasında 1,64 milyar dolar nakit parası vardı. Alıcı firma 1 milyar 310 milyon dolar tutan peşinatı, Telekom’un kendi kasasındaki parayla karşılamış, üste de 330 milyon dolar cebine girmiş oluyordu. Lübnanlı Şirket, peşinatın haricinde kalan 5,24 milyar doları 1,04 milyar dolarlık taksitlerle 5 yılda ödeyecekti. Oysa Türk Telekom’un yıllık kârı 2,150 MİLYAR DOLARDI! Kâr hiç artmasa bile, bunun 1,048 milyar dolarıyla taksit ödenecek, üstüne de 1,102 milyar dolar kalacak, Lübnanlılar beş yılda 5,510 milyar doları cebe indirecekti ki, Cem Yılmaz sağ olsun kârlarını arttırdılar. Türk Telekom üstüne 5 milyar dolar da para verilerek elden çıkarıldı.

Güvenliğini düşünen hiçbir devlet iletişimde yabancı sermayeyi kabul etmemektedir. Örneğin, ABD’de iletişime giren küçük bir yabancı sermaye payı için FBI Direktörü Louis Freeh, kongreye rapor üzerine rapor gönderip “iletişim ve ona bağlı olarak ulusal güvenlik için riskler oluşturduğunu” söylemiştir.

1985’ten 2005’e dek geçen 20 yılda 188 devlet işletmesi peşkeş çekildi. Satılan bu işletmelerden 8’i tasfiye edildi, 65’inde üretim son buldu. Üretim zorunluluğuyla özelleştirilen 10 kuruluşun ise bu yükümlülüğü 2007’de son ermiştir. Binlerce işçi, teknisyen ve mühendisi işsiz bırakan özelleştirmeler ile faiz kıskacında üretimsizliğin sonuçlarını yaşayan Türkiye sonucu yok oluş olan yola girdi. Üretimsizlik öyle bir düzeye ulaştı ki bir zamanların sanayicileri kurdukları süpermarketlerde yabancı mallarını pazarlar oldular.

59. AKP Hükümeti’nin atadığı Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, bu satışlar karşı çıkanların eylemlerinin ertesinde 26 Mayıs 2005’te yaptığı basın açıklamasında: “Bir ya da birkaç yıllık kârına satılıyor diye özelleştirmeden vazgeçmeyeceğiz. Üstelik kâr eden kuruluşlar daha kolay satılıyor. Ayrıca, özelleştirilen kuruluşların üretimi durdurması diye bir şey yok. Özelleştirme yalnızca çalışma potansiyeli olan kuruluşların satılmasından ibaret değildir” diyordu.

Gelir Elde Ettik mi?

KİT satışları dolayısıyla hazinenin elde ettiği gelir yok mesabesindedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunduğu rapora göre 1986’dan 1999’a kadar olan devrede tüm özelleştirmelerden, masraflar çıktıktan sonra kalan para 200 milyon dolardır. YENİDEN KURULMASI 35 MİLYAR DOLARA MAL OLACAĞI HESAPLANAN KİT’LER 4.8 MİLYAR DOLARA SATILMIŞ VE BU SATIŞLAR İÇİN 4.6 MİLYAR DOLAR MASRAF YAPILDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR. 4.6 MİLYAR DOLARLIK MASRAF ÖDEMELERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ ABD’YE AİT ULUSLAR ARASI DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE YAPILMIŞTIR.

Özelleştirme süreci AKP’den önce başlamış ve AKP devrinde artan bir ivme ile devam etmiştir. Satışlardan elde edilen gelir Türkiye’nin dış borcunun bir yıllık faizini ödemeye bile yetmemiştir. AKP döneminde ise son 70 yılda alınana yakın dış borç alınmış Türkiye’nin dış borcu 200’den 400 milyar dolarlar seviyesine çıkmıştır. Borsanın %72’si yabancı sermayenin eline geçmiştir. Yine devam etmek gerekirse Türk ekonomisi son 6 yılda İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile görülmeyen küçülmeyi yaşamıştır. Bunu Türk ekonomisi istikrarlı diye haberler yapan bir kısım yabancı basın bile yazmıştır! İşsizlik konusuna değinmiyorum bile, yalnız Türkiye’nin bütün zenginliğini yaklaşık %10’luk bir kesimin elde tuttuğu saklanamaz bir gerçek.

Özet Olarak Yıllar ve Satılanlar

2003 – SEKA Balıkesir İşletmesi satıldı.

2003 – Taksan Takım Tezgahları Sanayi satıldı.

2003 – TZDK Sakarya Traktör İşletmesi satıldı.

2003 – PETKİM Standart Kimya Şirketi satıldı.

2003 – Tekel Çankırı Kaya Tuzlası satıldı

2003 – SEKA Aksu İşletmesi satılı.

2003 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası satıldı.

2003 – Kuşadası Limanı satıldı.

2003 – SEKA Kastamonu İşletmesi satıldı.

2003 – Gerkonsan Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikası satıldı

2003 – Trabzon, Dikili Limanları satıldı.

2003 – SEKA Taşucu Tersane alanı satıldı.

2003 – SEKA Çaycuma İşletmesi satıldı.

2003 – TCDD İzmir Limanı satıldı.

2004 – SEKA Karacasu İşletmesi satıldı.

2004 – EBK Manisa Et ve Tavuk Kombinası satıldı.

2004 – ETİ Bakır İşletmesi satıldı.

2004 – TEKEL Sekili Tuzlası satıldı.

2004 – Bursagaz satıldı.

2004 – ETİ Elektrometaluji satıldı.

2004 – Sümer Holding Bakırköy İşletmesi satıldı.

2004 – Kütahya Şeker Fabrikası satıldı.

2004 – THY’deki kamu hisselerinin % 23’ü satıldı.

2004 – ETİ Gümüş satıldı.

2004 – SEKA Ardanuç İşletmesi satıldı.

2004 – Sümerbank Diyarbakır İşletmesi satıldı.

2004 – Çayeli Bakır İşletmesi satıldı.

2004 – TÜGSAŞ’a ait Gemlik Gübre Sanayi satıldı.

2004 – Tekel Alkollü İçkiler Sanayi satıldı.

2004 – Tekel İçki Bölümü’nün satışının ardından 9 fabrika kapatıldı.

2004 – ESGAZ satıldı.2 004 – ETİ Krom satıldı.

2004 – Tümosan Türk Motor satıldı.

2004 – İGSAŞ ( İstanbul Gübre Sanayi ) satıldı.

2005 – Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat satıldı.

2005 – SEKA’ya ait üretim yapan 120 tesisin yıkımı tamamlandı.

2005 – Şeker Kurumu ve İdare Birimler Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.

2005 – Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura satıldı.

2005 – SEKA İzmit İşletmesi satıldı.

2005 – ETİ Seydişehir Alüminyum satıldı.

2005 – TÜGSAŞ’a ait Tekirdağ Depoları satıldı.

2005 – TÜRK TELEKOM ( İki Yılık Karına ) yabancılara satıldı.

2005 – Adapazarı Şeker Fabrikası satıldı.

2006 – TÜPRAŞ satıldı.

2 006 – THY’ndaki kamu hisselerinin % 28’i daha satıldı.

2006 – ERDEMİR satıldı. 2006 – Büyük Ankara Oteli satıldı.

2006 – TEKEL Kaldırım Yavşan ve Kayacık Tuzlaları satıldı.

2007 – TCDD Derince Limanı satıldı.

2007 – Deveci Maden Sahası işletme hakkı satıldı.

2007 – Araç Muayene İstasyonu 1. ve 2. Bölgeleri satıldı.

2007 – TCDD Mersin Limanı satıldı.

2008 – PETKİM satıldı.

2008 – TCDD Bandırma ve Samsun Limanları satıldı.

2008 – Ankara Doğalgaz Üretim’e ait 9 Santral satıldı.

2008 – TEKEL Sigara Sanayi İşletmesi satıldı.

2008 – TEKEL’in Adana, Malatya, Tokat, Bitlis ve Samsun Sigara Fabrikaları geniş arsalarıyla birlikte yabancılara satıldı. ( Ardından İstanbul, Adana, Bitlis, Malatya ve Tokat Sigara Fabrikaları kapatıldı. ) 2008 – Türkiye genelinde 60 Yaprak Tütün İşletme Tesisi kapatıldı. 2009 – Başkent Elektrik Dağıtım İşletmesi satıldı. 2009 – Meram Elektrik Dağıtım İşletmesi satıldı. 2009 – Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları satıldı. Yargı satışı durdurdu.

2011 İDO satıldı.

Hükümetin İcraatlarına kaldığımız yerden devam edelim:

Ekim 2005 Tayyip’in himayesinde Ermeni Sempozyumu

Ermeni tezlerinin savunulacağı Ermeni Sempozyumu Mayıs ayında gerçekleşecekti; ancak büyük tepki toplamış ve yasaklanmıştı. Bizzat Tayyip’in himayesiyle sempozyuma izin çıktı.

Kasım 2005 PKK’lıları serbest bırakan AKP, rektörleri tutukluyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Şeriatçı kadrolaşmaya izin vermeyen Rektör Yücel Aşkın, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bahanesiyle tutuklandı. Hukuksuz bu işlem aylar sonra durduruldu ve Aşkın serbest bırakıldı. Bir diğer tutuklu Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı ise intihar etti.

Aralık 2005 Tayyip, Şemdinli’de Türk değil Türkiyeli olduğunu açıkladı

Şemdinli olaylarının peşi sıra Hakkâri’ye giden Tayyip Erdoğan, burada sorumluların kim olursa olsun yargılanacağını söyleyerek Türk Ordusu’na savaş açtı. Bir yandan da Türkiyelilik kavramını yeniden tartışmaya açtı. Tayyip’in TC vatandaşlığı üst kimliği formülünü Apo da benimsedi.

Nisan 2006 Tayyip PKK’yı masaya davet etti

Tayyip Erdoğan, PKK’ya silahı bırakıp masaya oturma çağrısı yaptı.

Nisan 2007 Sizin de babanız Başbakan olursa

Tayyip’in oğlu Burak Erdoğan’ın 2 milyon dolara gemi aldığı ortaya çıktı. (Daha sonra kendisine, devletin parasıyla 60 milyon dolarlık jet ve 500 bin euroluk lüks makam otomobili de aldırdı. Açlıktan ağzı kokanlar hala oy versin!)

Nisan 2007 AKP sınır ötesi harekâta karşı direniyor

Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt’ın birkaç kez, üstelik kamuoyu önünde Kuzey Irak’a girme çağrısı yapmasına karşın, AKP yönetimi ısrarla operasyona karşı çıktı. Operasyon için gerekli tezkere bir türlü geçirilmedi.

Mayıs 2007 Şehit cenazelerinde AKP’ye büyük protesto

Türk milleti AKP’ye öfkesini şehit cenazelerinde kustu. AKP’li bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları cenazelerde protesto edildi. AKP ise, özür dileyeceğine, protestoculara hakaretler yağdırdı, hatta protesto edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mayıs 2007 Ekonomi yabancı sermayeye teslim

AKP iktidarı döneminde ekonominin tüm alanlarında tam bir yabancı sermaye saldırısı yaşandı. Bankacılık sektörünün dörtte biri, sigortacılığın neredeyse tamamı, telekomünikasyon sektörünün yarısından fazlası AKP döneminde yabancı sermayeye devredildi. Oyakbank bile bir Hollanda firmasına satıldı.

Haziran 2007 AKP PKK ile koalisyona hazır

Önceki aylarda PKK’yı masaya davet eden Tayyip’in kastettiği masanın koalisyon masası olduğu ortaya çıktı. Tayyip, DTP ile koalisyon yapabileceğini açıkladı. Zaten Apo da Başbakanın kullandığı kavramların kendisine ait olduğunu söylememiş miydi?

Temmuz 2007 Ermenilerin oyu AKP’ye!

Ünlü Ermeni yazar Etyen Mahçupyan, Ermenilerin seçimlerde AKP’ye oy vereceğini açıkladı.

SON SÖZLER:

Türkiye’de hangi demokrasiden söz ediyoruz. Kaç tane trajikomedi dönüyor gözümüzün önünde. Kör göze parmak gibi! Demokrasinin olduğu bir ülkede halkı aydınlatan, öncü olan gazeteci, aydın tutuklanır mı? Tutuklanırmış. Basılmamış kitaplar toplatılır ve yazarı hapse atılır mı? Atılırmış! Zaten bizde de tutuklandı. Bizimkiler de Silivri-Hasdal zindanlarına tıkıldı. İki seneyi aşkın bir süredir suçunu bilmeden yatan insan olur mu? Oluyormuş! Bu tür durumlar faşist idarelerde polis devletlerinde, dikta rejimlerinde olur. Bir tarafta bunlar olurken, diğer tarafta Şemdinli de ayağına gelen hâkimin 1 dakika 20 saniyelik yargılamasından sonra “pişman değiliz, liderimizin emri ile geldik” demelerine rağmen pişmanlık yasasından faydalandırılıp törenle, bayramla salıverilenleri görüce mevcut çifte standarda isyan etmemek mümkün mü! Başbakan’da bu gelişmeleri güzel şeyler olacak diye kutluyordu. İşçiye, öğretmene, aydına hiç müsamaha göstermeyen devlet nasıl oluyor da PKK’ya ve göstericilerine ve de partilerine taviz üstün taviz veriyor!

Bu kadar Emperyalist gücün at oynattığı coğrafyada orduya, manevi ve milli değerlere bu kadar çok zarar verilmesini, Samanyolu, TRT, ATV, Kanal 24…vs. gibi büyük kanalların yayınlarını amaçlı, emperyalist emirlerin yansıması olarak görüyorum. George Bush, Irak’a girerken Türkiye için “küresel haçlı seferinin cephe ülkesi”, George Soros: “Türkiye’nin tek ihraç maddesi askerinin kanıdır” demişti. Sözün özü Türkiye ve Türk Ordusu, onların fikrince, emperyalist emellere hizmet etmeli. Etmek istemeyenler tasfiye edilmeli.

Geçmişte ordu, ABD Emperyalizmin yararına çok iş yapmadı mı yaptı. Bunun en bariz örneği 12 Eylül Darbesi idi. 1980 darbesini yapan ordu kurmayları darbeyi ABD’nin yeşil kuşak projesi ve Türkiye’yi ekonomik-siyasi sömürgeleşmeye götürecek 24 Ocak kararlarının rahat uygulanması doğrultusunda verdiği emir üzerine yapmışlardı. K.Evren ve avenesi yok edilesi ABD Maşaları idiler ve yakın zamanda ‘Türkiye Eyaletlere ayrılmalıdır’ diyen K. Evren başta olmak üzere, hala öyleler… (Yeşil Kuşak Projesi’nin amacı Sovyet Rusya’yı güneyden İslami rejimlerle sarıp, nüfuzunun petrol alanlarına uzamasını engellemekti. Zaten Kenan Evren bu amaç doğrultusunda Kur’an kurslarını, İmam Hatip Okullarını devreye sokmuştu.)

Aynı ordu, ABD 2003’te Irak’a girecekken ortaya çıkan tezkere krizinde karşıt tutuma geçince Ergenekon patlak verdi gibi gözüküyor bana. Şöyle ki ABD, Türk Ordusunun yavaş yavaş kendi kontrolünden çıktığını gördü, bazı şeylerin ayırt edilmeye başlandığını fark etti ve harekete geçti. Komuta kademesinde ABD’ye yakın olanlar bulunmakla beraber ordunun hemen bütün kademelerinde bir uyanış, bir ABD karşıtlığı söz konusu idi.

Ani bir giriş olacak ama şuan moda olan Açılımın özü de, Irak’ı yakın zamanda hemen hemen tamamen boşaltacağını açıklayan, ABD’nin Kuzey Irak’taki Kürt kukla devletçiğinin kendisine sağladığı petrolün akışının herhangi bir sorun çıkmadan devamını (artık bölgede asker beslemek zorunda kalmadan) sağlamaktan ibaret. Bunun için de Türkiye’yi kendi maşaları olarak görüyor ve yönetiyorlar. Bop haritası da Bop’un eşbaşkanı da bu politikanın ürünü. Türk ordusu da bu politikalar çerçevesinde söz dinler hale getirilmeli. İşte operasyonun sebepleri!

Ani girişimizden sonra asıl bahsimize dönecek olursak, ABD’ye göre, yılanın başı ezilmeliydi. Tezkere reddedildiği zaman kuvvet komutanı olan artık emekli olmuş paşaların büyük kısmının bugün Ergenekon sanığı sıfatıyla içeriye tıkılmış olması, Kuzey Irak’ta görev yapan Türk birliğinin kafasına çuval geçirilip sorgulanmasının ardından Şırnak’ta görev yaptığı dönemde, Irak sınırında ABD’li albayı soyup sorgulayan, Ankara’da Beyaz Enerji operasyonunu yöneten Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen hakkında “Ergenekon’un bir koluna bağlı faaliyet yürüttüğü” iddiasıyla soruşturma başlatılması ve son olarak Poyrazköy davasında tutuksuz yargılanan Albay Ali Türkşen’in Kardak kahramanlarından olması gören gözler için davanın amacına işaret eden çok açık bir gerçek. Biz Ergenekon’u destan olarak okuduk. Şimdiki nesillerin aklına darbe geliyor. Yani işin Psikolojik Harp Yönü de var. Ergenekon tertibi ile yükselen vatanseverliğe, milli değerlere, Atatürk’e, Türk Kavramına saldırılıyor. Dava sayesinde gündem de değiştiriliyor. Vatanın bütün varlığı satılması, Türkiye’nin yıkılması gizleniyor. Bir tek taşla bir sürü kuş avlanıyor. Daha davanın iddianamesi belli değilken adını “Ergenekon Terör Örgütü” olarak koyup yayın yapan kanalları da gördü bu gözler. İşledikleri suçtu, ancak adalet tek taraflı işliyor bu ülkede, AKP borazanları rahat.

Bir tarafta bunlar olurken, diğer tarafta Şemdinli de ayağına gelen hâkimin 1 dakika 20 saniyelik yargılamasından sonra “pişman değiliz, liderimizin emri ile geldik” demelerine rağmen pişmanlık yasasından faydalandırılıp törenle, bayramla salıverilenleri görüce mevcut çifte standarda isyan etmemek mümkün mü!Bir tarafta bunlar olurken, diğer tarafta Şemdinli de ayağına gelen hâkimin 1 dakika 20 saniyelik yargılamasından sonra “pişman değiliz, liderimizin emri ile geldik” demelerine rağmen pişmanlık yasasından faydalandırılıp törenle, bayramla salıverilenleri görüce mevcut çifte standarda isyan etmemek mümkün mü!Irak’ta 3 bin civarında aydın, bilim adamı, araştırmacı, doktor öldürüldü. Binlercesi ülkeden kaçtı, çok sayıda insan kayıp… 2003 işgal yılında Irak’ta 45 bin bilim adamı var. Bugün bu 45 bin kişiden kimse kalmadı. Bazıları öldürüldü, bazıları ülkeden kaçtı ya da kaçırıldı. Aydını, bilim adamı yok edilen ülkenin hafızası silinir. Türkiye’de de amaç zaten budur!

İşgalci ülke girdiği ülkenin bütün zenginliklerini talan eder. Bizde kibarlık yapıp(!) borsa ve kredi yöntemiyle soyuyorlar. Sekiz yılda yurt dışına çıkan para 54 milyar dolar. Bizim vatandaşımız fakirleşirken birileri zenginleşiyor. İşgalci ABD askerlerinin yerini F tipi imamın ordusu aldı.

İşgal edilen bir ülkenin haberleşmesi, bankaları ele geçirilir. Bizimkine “özelleştirme” kılıfı uyduruldu. Tarım arazilerimiz “yasa kılıfıyla” ele geçirildi. Çiftçilerimize “ekme” yasağı geldi. İşgal edildiklerini anlamasınlar diye de hektar başı para dağıtıldı. Savaşsız yabancılara ne kadar toprak verdik biliyor musunuz? 54.5 milyon metre kare. Daha yabancı bankaların ipotek ettiği tarım arazilerinden bahsetmiyoruz bile.Maden yasası denilen “işgal yasası” ile maden yatakları küresel sermayenin tekeline verildi.Türkiye’de petrol çıkarma hakkını devlet küresel sermayeye bıraktı.Sıra sularımızın işgaline gelmişti, ona da bir kılıf bulundu: “HES!..” Amerika’dan görev aldığını söyleyen bir zat Türkiye Cumhuriyeti’ne başbakan yapıldı. Böylece 22 İslam ülkesinin bölünmesinde görev almış oldu. Bop çerçevesinde Diyarbakır’ı yıldız yapma(planlanan Kürt-Yahudi-Ermeni karışımı bir devletinin yıldızı olsa gerek) sözü verdi. Ödül olarak önce Diyarbakır belediye başkanı küfrü bastı. Başbakan olmayı asıp-kesmek olarak algılayan ileri demokrasi(!) mucidi başvekil gıkını çıkartamadı.“Seçilme illüzyonu” ile okyanus ötesinden atanmanın böyle küçük(!) sıkıntıları oluyor demek ki… BOP Eşbaşkanı diyenleri şerefsizlikle suçladı, “ispat edin her şeye varım” dedi. 34 ayrı yerde bop eşbaşkanı olduğunu söylediği konuşmasını verdiler, sağıra yattı. Ve giderek işgal derinleşiyor. Vurmayı planladıkları son darbe için 12 Haziran bekleniyor. Üstelik yeni işgal oyununa Yeni CHP de dâhil oluyor. Yeni CHP ile çıkartmayı planladıkları yeni AB-D yasasını “geniş mutabakatla çıktı” kılıfı uydurularak halka yutturulacak(!)

Yeni CHP Açılımı:

-Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Şartı’na konulan çekinceleri kaldıracak, yerel yönetimler reformu yapacağız.

-Dersim arşivlerini açacağız.

-Talep eden herkese anadilde öğretim sağlanacaktır.

Hiç düşündünüz mü? Aydınlar Türk Devletine kurulan tuzakları halka anlattığı için tutuklanırken, muhalefet bu görevi yeterince neden yerine getirmedi? Kaldı ki onlar çok daha fazla bilgiye sahipler. Onlar ülke için neden bizler kadar endişe duymuyor? Ve neden yeterince muhalefet görevlerini yapmıyor? Hatırlayın geçmiş seçim ve referandumu. Muhalefet ülkeyi eşbaşkan kadar bile neden gezmedi? Bir şüphem vardı; “muhalefet küresel oyunu biliyor ve bu oyuna dolaylı şekilde gerçek muhalefet yapmayarak ortak oluyor.” Yaratılan suni gündemleri ve bu suni gündemlere muhalefetin balıklama atlamasını iyi düşünün.

Belli ki umumi cehalet sistemi besliyor.

Durumun vahametinin farkında olanların, bakıp görebilenlerin, acil olarak, etraflarındaki insanları aydınlatmaya, ayıltmaya çalışmaları gerekmektedir. Düşünenleri görev başına çağırıyorum.

Bize E-posta Olarak Ulaşan Bir Yazı

SEVGİLİ OKUYUCULARIM, E-POSTAMIZA ULAŞAN YARALI BIR YAZIYI, BİR KAÇ KISMINA KATILMAMAMIZA RAĞMEN, TEK BİR HARFİNE DOKUNMADAN YAYINLIYORUZ.

ABD’de tek dil zorunluluğu

 350 Milyon Nüfuslu ABD’nin üçte bir nüfusunun ana dili İspanyolcadır. Çinceden, İtalyancaya kadar çok sayıda dil kullanılır. ABD, 2007 yılında İngilizce Dil Birliği Kanununu çıkardı;
Kanunun gerekçeleri şöyle:
1)Eğitim ve resmi yazışma masraflarından tasarruf sağlamak.

2)Ülkedeki az gelişmiş bölgelerin dil farkı sebebiyle geri kalmalarını önlemek. (Birleşmiş Milletler’in, resmi dil için kullandığı gerekçe budur; buna atıf yapılıyor).

3) İngilizce’ nin “ABD’deki farklı etnik köken, kültür ve dilleri birleştiren temel olgu” olduğu gerçeğinin kabul edilmesi.

İngilizce Dil Birliği Kanunu, şu mecburiyetleri getiriyor:

1)Kamu ve özel tüm işyerlerinde İngilizce kullanılması.

2) Vatandaşlık başvurularının Güvenlikten Sorumlu Bakanlığa verilen “İngilizce bilme şartını yerine getirmek” yetkisine göre işlem görmesi.

 Almanya’da son 5  yılda bazı okullarda, DERS ARALARINDA VE OKUL BAHÇELERİNDE DAHİ ANADİLDE KONUŞMAK YASAKTIR.
Almanya’da Türkçe dersleri sistemli bir şekilde kaldırılmaya başlandı. AKP İktidarından bu konuda tek ses çıkmadı.
Türkiye’nin, Almanya’da “Türk Lisesi” açılmasına Merkel karşı çıktı.

Bir AB üyesi ülke olan Slovakya, ülkedeki azınlıkların kamusal alanlarda kendi dilleri ile konuşmalarını yasakladı. Slovakça dışındaki diller sadece evlerde konuşulabilecek. Yasağı ihlal etmenin cezası 5,000 Avro. Ülkedeki 500,000 Macar asıllı ve diğer azınlıklar karara isyan ettiler ama AB’den bu yasağa karşı tık yok. AB veya ABD, Slovakya hükümetine  “Macar açılımı yapın, Macarca TV kurulsun, Macarlar ana dillerinde eğitim yapsın” baskıları yapmıyor.

Fransa’da Alsascien, Bretonca, Korsika’da kendi dillerinde okuma-yazma-yayın yasaktır!

Paris’teki bir mahkemede sanıklar Korsika dilinde konuştukları için mahkeme görevlileri tarafından yaka paça mahkeme salonundan dışarı çıkarılıp mahkeme binasının merdivenlerinden sokağa yuvarlanmışlardı. Fotoğrafı da Hürriyet’in ilk sayfasının tam orta yerine basılmıştı.
Hiç kimse Fransa’ya “Korsikaca, Baskça, Brötanca, Oksitanca, Provensçe TV kur, bu dillerde eğitim yap” diyebiliyor mu?

Almanya, Fransa ve Slovakya örneklerinde gördüğümüz gibi, etnik dillerde eğitim ve TV-radyo bir AB şartı değil.

Peki, biz niye  Kürtçe eğitim, TV ve radyo yayını yapmaya zorlanıyoruz?

Başka AB üyesi veya adayı ülkelerden istenmeyen, sadece  Türkiye’den istenen bu hususların nedeni nedir?

Şimdi,  ABD titizlikle İngilizce Dil Birliği Kanunu uygulamaya yönelirken, Avrupa Birliği projesine rağmen, her Avrupa ülkesi kendi dilinde yayın ve eğitimde ısrarlı iken, Türkiye’ye NE oluyor?

Yoksa Türkiye başka mecralara mı taşınıyor?
  “Kürt açılımı Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırıyor” diye bol keseden palavra atanlar buna ne diyor?

Kürtçe diye bir dil var mıdır

Kürtçe vernaküler (basit iletişime yönelik, kelime hazinesi kısıtlı, doğal ihtiyaçları karşılama amacını taşıyan bir konuşma dili) bir dildir.

Zusuf Ziyaeddin Paşanın Kürtçe-Türkçe söylüğünde yer alan 5900 kelimenin 22’sinin Farsça, %20’sinim Arapça, %17’sinin Türkçe, %8’inin özel isim ve %22’ünün de Süryanice, Rumca, Ermenice, Rusça, Yunanca, Fransızca kökenli oldukları saptanmıştır. Menşei tesbit edilemeyen sadece 164 kelime vardır.

Ortak dil oluşturulabilecek mi bu düşünce mümkün  mü? Hayır. Neden? Çünkü  dil olma özelliğine sahip olmayan kürtçe bir ağızdır. Bir çok 5-6 lehçesi vardır. Her lehçede şive değiştiktir. Türkiye’de konuşulan en büyük lehçe yüzde 85 ile kurmancidir. Bunun da kendi içinde şiveleri vardır. Behdinan-botan, silivi ve mehmedidir. Diğerleri dımili lehçesini kullanır Dımili lehçesini kullananlar kendilerine kırt konuştukları diyalektiğe de kırtki ” derler. Bunlar zaza olarak tanımlanır. Zaza sasan’dan bozulmadır. Roma dönemindeki sasanilerden kalmadır. Tunceli’nin yüzde 60 zazaca konuşur. Zazalar kurmancileri yüzde 50 anlarken Kurmancilerin yüzde 90
ını onları anlamaz.

Kürtçe diye dil yaratılmak istenmektedir. 100 yıldan beri Oslo (Norveç), Paris (Fransa), Telaviv (İsrail), Erivan (Ermenistan), Vatikan, İngiliz muhipler cemiyeti ve Kürt Teali cemiyetinin tarafından yapılan Kürd dili ve grameri oluşturma çalışmalarına rağmen, ortak ağız şive dil oluşturulmamıştır başarılı olamamıştır.

PKK  liderinin bile Kürtçe bilmediği bir ortamda hangi kültürel haklar ileri sürülüyor ki?

 ABD’nin İngiltere’nin başaramadığı durumu şimdi Türkiye’yi yönetenler eliyle yapmaya çalışıyorlar.

YARGITAY İKİNCİ DİLİ, YASALARA VE ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU KADAR AİMH VE SÖZLEŞMESİNE
DE AYKIRI BULDU

Son günlerde yaygın olarak konuşulan iki dil veya ana dil adı altında bir başka dil ile eğitim yapılması ve kamu hizmetlerinde kullanılması yolundaki tartışmalar üzerine bir açıklama yapan Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Av.A.Erdem Akyüz, konunun Yargıtay ilamları ile kesin olarak karara bağlanmış olduğunu, ikinci dilin; T.C. Kanunlarına, Anayasası’na aykırı olduğu kadar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM Kararları ile ülkenin kamu düzenine, birlik ve bütünlüğüne de aykırı olduğunun belirlendiğini ifade etti.

 Akyüz : “Bir sendikanın tüzüğünde -bireylerin ana dillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur- ibaresi bulunması ve verilen ihtar üzerine de bu ibarenin kaldırılmaması sonucunda açılan kapatma davasında Yargıtay ikinci dil veya ana dil adı altında eğitim ve hizmet verilmesini Türkiye Cumhuriyeti Yasa’ları ve Anayasa’sı yanında, AİHM Kararları ve Sözleşmesine de aykırı bularak, bu nedenle Sendikanın kapatılması gerektiği yolunda karar vermiştir.” Dedi.

Kapatma kararının gerekçelerini açıklayan Akyüz : ” Yargıtay kararında;  -Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek 3. maddesinde Türkiye Devletinin anadilinin Türkçe olduğu belirtildiği gibi, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesinin 6. fıkrasında Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk Vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez, 66. maddesinde Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.- Düzenlemeleri karşısında başka türlü hareket edilemeyeceğini karara bağlamıştır.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yargıtay’ın  2004/28345-24792 sayılı kararında Türkiye Cumhuriyeti Yasa’ları yanında AİHM Kararları ve Sözleşmesine de değindiğini ifade eden Akyüz : “Yargıtay kararında; -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi ifade özgürlüğü ile ilgili olup herkesin görüşlerini açıklama
ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmekle beraber, bu özgürlüğün ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla yasayla sınırlandırılabileceği belirtilmektedir.- denmek sureti ile, ikinci dil veya ana dil uygulamasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  ile güvence altına alınan, ulusal güvenlik ve kamu düzenine aykırı olduğunu da hüküm altına almıştır. Yasalar, Anayasa, AİHM Kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayanarak verilen kesin kararlara  rağmen halen bu konunun tartışılmakta olması ciddi bir hatadır ve boş işlerle meşgul olmaktan başka bir anlam taşımamaktadır” Şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

İyi çalışmalar, saygı ve sevgiler

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Fresher than ever.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 6,600 times in 2010. That’s about 16 full 747s.

In 2010, there were 8 new posts, growing the total archive of this blog to 33 posts.

The busiest day of the year was October 9th with 95 views. The most popular post that day was Tarih Bilmenin Önemi ve ÇETİN YETKİN’in Yazısı:, “SEVR YENİDEN YAŞANIYOR”.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.com.tr, facebook.com, cahitalptekin.com, search.conduit.com, and eksisozluk.com.

Some visitors came searching, mostly for tarihi bilmenin önemi, tarih bilmenin önemi, tarihimizi bilmenin önemi, tatarların kökeni, and tarihi bilmenin önemi nedir.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Tarih Bilmenin Önemi ve ÇETİN YETKİN’in Yazısı:, “SEVR YENİDEN YAŞANIYOR” September 2009
6 comments

2

GEÇMİŞTE YAPILMASINA ENGEL OLUNAN DEVRİMLER IŞIĞINDA GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ YAZI DİZİSİ 2. BÖLÜM: TOPRAK REFORMU December 2009
4 comments

3

ÜLKEMİZDEKİ TATARLAR VE KÖKENLERİ July 2009

4

GEÇMİŞTE YAPILMASINA ENGEL OLUNAN DEVRİMLER IŞIĞINDA GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ YAZI DİZİSİ 3. BÖLÜM: ABD İLE İMZALANAN SÖMÜRGE ANTLAŞMALARI January 2010
5 comments

5

İşbirlikçilerin Bir Milletin Varlığını Peşkeş Çekişi: Özelleştirme April 2010

EVET’in Tahlili

“Ey Türk Milleti sen, açken tokluk, tokken açlık nedir bilmezsin, bu yüzden gittiğin yerlerde kemiklerin dağlar gibi yığıldı, kanın dereler gibi aktı”

Yazımın girişini Bilge Kağan’ın, adıyla anılan yazıtında, 1500 sene öteden bu milletin şuursuzluğu ile ilgili tespitini vererek yaptım. Evet’in nedeni bu tespitte gizli.  

Önce bir konuya açıklık getirelim. AKP’lilerin “Darbecilerin Anayasası” dedikleri bu anayasa üzerinde 1993’ten beri tam 16 defa değişiklik yapılmıştı. Değişen, Evren Cuntasının 1982 Anayasası değildi. Zavallı insanlarımıza kendini demokrasi şampiyonu olarak gösteren AKP gerçekten iyi niyetli olsa idi. Değişkliklerini tümü için evet / hayır uygulamak yerine bütün maddeler için ayrı oylama yapardı. Demokratik ülkelerde, illaki referandum yapılacaksa, her maddenin ayrı ayrı halka sorulması esastır. Ülkemizde uygulanan referandum yöntemi ise faşist kafalı idarelerin yoksul ve cahil halklarına uyguladıkları türden oldu. Peki Tayyip Erdoğan’ın “Yeter! Söz Milletin” söylemi altında sandıktan çıkan Evet tercihi ne getirdi ülkemize?  

Evet’in getirdiklerine kısaca baktığımıda gördüklerim şunlardan ibaret: Bu evet ile dışta ABD sömürgesi olan Türkiye’nin emperyalizme eklemlenmesi geri dönülmez bir hal kazanırken, içte polis/cemaat devletini gerçekleştirme yolunda en önemli dönemeç AKP açısından kazasız geçildi. Yargı tamamen AKP’nin denetimine girerken. AKP’lilerin yaptıkarı yolsuzluk ve ihanetlerini hesabının sorulabilmesi olanağı da yok edildi. Yani Tayyip Erdoğan ve ekibi, emperyalizmin amaçlarını gerçekleştirecekleri, bunun yanında AKP ve kurmaylarını kendilerinden hesap sorulamaz hale getiren maddeleri de geçirmiş oldular.Referandumu boykot edeceğini açıklayan BDP’nin 2007 ve 2009’da kazandığı illerin hepsinden büyük bir çoğunlukla “evet” çıktı. Her ne kadar boykot kararı özellikle Diyarbakır’da %65’lere ulaşsa da BDP’li illerde %90’lık oranlarda “evet” çıktı. Evet, AKP ve BDP’nin zaferi oldu. Erdoğan: “Okyanus ötesinden bu sürece destek veren kardeşlerimi kutluyorum.” dedi. Böylece CIA tarafından korunan Fethullah Gülen’i de unutmamış oldu. 

Gelelim Türk Milletine:

Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyalarını başka milletlerin çizdiği gerçeğinden hareketle şu tespiti yapabiliriz: Tarih Şuuru zaafını hiç bir zaman düzeltememiş  olan Türk Milleti, Osmanlı Devletinin başına gelen elim hadiseleri bugün birebir yaşamaktadır.Bunda da en büyük sorumluluk devleti yönetenlere işbirlikçilere aittir. İkinci sorumluluğu tamamen Millete yükleyemeyeceğim, çünkü cahil ve aç bırakılmış milletler, hele bir de medya yolu ile sürekli psikolojik savaş şartları altında iseler, milli reflekslerini ve düşünme yeteneklerini kaybederler. Daha doğrusu milli refleks ve düşünme yetenekleri zaten yoktur. Bunun sonucu olarak Futbol takımı tutar gibi parti tutarlar, kutsal değerleriyle oynayanları samimi zannedip severler, Allah diyene, samimi olup olmadığına bakmaksızın, eyvallah derler, bir çuval pirince oylarını verirler…. Maslov’un Temel İhtiyaçlar Hiyerarşisi Türk Milletinde vücut bulmaktadır. Bilerek ve kötü niyetle bu millet cahil ve aç bırakılmıştır…   Sonuç, benim beklediğim sonuçtu.

Ey Cehalet! Sen gerçekten bütün kötülüklerin anasısın!

KAYNAKLARIN ŞAHİTLİĞİNDE VAHDETTİN KİMDİR VE NELER YAPMIŞTIR (GENİŞLETİLMİŞ MAKALE)

(Sitemizde yaklaşık bir sene kadar önce yayınladığımız makalemiz. Yoğun bir ilgi gördü. Söz konusu bir sene zarfında makalemizi fırsat buldukça genişlettik. Daha kolay ulaşabilmeniz için yeniden yayınlıyoruz. İyi okumalar, bol faydalar dileriz.)

Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimlerine düşman olan ABD-AB destekli Ilımlı İslamcılar/Bop’çular tarafından sahneye konulan Osmanlıyı diriltme politikasının bir parçası olarak bu vatanı kurtarmış olanların hizmetleri önemsiz gösterilirken, vatan hainliği etmiş olanlar vatansever olarak gösterilmeye çalışmaktadır.

Benim de akılma: Tahtını vatanına tercih etmiş bir insanı vatansever ilan edersek ya istiklal ya ölüm diyen M. Kemal Atatürk’ü nereye koyacağız? Sorusu geliverdi. Şüphesiz ülke yönetiminde olanlar vatanını satmış olanları kendilerine daha yakın bulmaktaydı ve şüphesiz böylesi emperyalistlerin işine gelmekteydi. Sonuçta bir milleti millet yapan ortak değerler yıkılabilirse, liderler ve onların aşıladığı vatanseverlik duygusu önemsizleştirilebilirse kötü olarak gösterilebilirse ABD ve işbirlikçileri amaçlarına ulaşabileceklerdi. Sonuçta vatanseveri vatan haini; vatan hainini ise vatansever olarak görecek milletler onurlarını kolayca kaybedeceklerdi.[1] Ne demişler: “Kahramanlarını unutan halklar iflah olmazlar.”

Biz bu amacın önüne taş koyma kabilinden Vahdettin’in icraatlarıyla ilgili çeşitli eserlerden aldığımız bilgileri burada size sunuyor ve kararı size bırakıyoruz. (Nispeten daha önemli gördüğümüz eserler yanında yine onlar kadar önemli olan ancak vakitsizlikten inceleme fırsatı bulamadığımız eserleri, siz alma imkânı bulup inceleyesiniz diye, kaynakça kısmında belirtmeyi de gerekli gördük.)

Padişah Vahdettin, 4 Ekim 1918’de ajanı Rüştü Bey’i İsviçre’nin başkenti Bern’de bulunan ve daha sonra İngiliz Yüksek Komiseri olarak İstanbul’a atanacak olan elçi Sir Horace Rumbold’la görüşmeye göndermiş; şu barış koşullarını gizlice öne sürmüştü:

Osmanlı Devleti’yle ayrı barış yapılırsa; Almanya’ya karşı İngiltere ile ittifak kurulursa, Irak, Filistin ve Mezopotamya’ya, padişahın egemenliği altında, İngiltere’nin 1882’den beri uygulamakta olduğu sistem gibi yönetim gerçekleşirse; İngiltere, Mahmut Muhtar’ın önderliği altında, çoğu Osmanlı ordusundan kaçak olanlardan oluşan yeni bir ordunun kurulmasına yardımcı olacak; bu ordu, İngiliz güçleriyle birlikte İstanbul’a yürüyerek İttihat ve Terakki Partisini iktidardan düşürecektir. Ondan sonra, Osmanlı illerinde İngiliz denetimi altında anayasa reformu yapılacaktır…[2]

Padişah Vahdettin’de ilk dikkat çeken yön özellikle kendi tahtının ve imparatorluğun yıkıntılarından ne kurtarabilirse onu kurtarmak için İngilizlere yanaşmakta bir sakınca görmemesidir. Mondros’a gidecek kurula verilen yönergelerde Halifelik, Sultanlık ve Osmanlı Hanedanının haklarının (Türk Milleti aklına gelmemiş) büsbütün güvence altına alınması ve herhangi bir Osmanlı iline özerklik verilirse, bunun siyasi değil, idari olmasının sağlanmaya çalışılması koşulunu öne sürmüştü. İzzet Paşa’ya göre, padişahın ileriye sürmüş olduğu barış koşullarının bırakışma ile hiçbir ilgisi yoktu. Ancak, Padişah, savaş yenilgisini yaratmış olduğu kargaşa içinde Osmanlı Hanedanlığı ve kuruluşlarının sönüp gitmesi olasılığından kaynaklanıyordu ve bu da, kendi tahtını kurtarmaktan başka bir şeye önem vermediğini gösteriyordu.[3] İspanyol yazar Jorge Blanca Villalta bu konuda şu yorumu yapar: “Osmanlı’nın kalbi Türk halkıyla, onların mutluluğuyla şanlı geleneklerine saygı gösterilmesiyle ilgilenmiyordu. Vahdettin’in yeni bağlaşığı, istediği her şeyi kendisinden almıştı. Lloyde George, şimdi memnun olarak ellerini ovuşturuyordu, çünkü Doğu Sorunu İngiltere’nin yararına çözümlenmiş bulunuyordu.”[4] Padişah, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle ilgili olarak İngiliz temsilcisine şu sözleri edebiliyordu: “İşgalden üzüntü duydum ama işgalle ilgili bildiride yetkilerimle ilgili güvenceyi takdir ettim.”[5] [6] 15 ile 21 Mart 1920 dönemini kapsayan İngiliz gizli istihbarat raporu da şöyle diyordu: ‘İyi bilgiye sahip kaynaklara göre, Padişah, başkentteki Ulusçuların Bağlaşık Devletlerce ekarte edilmiş olmalarından çok sevinmiştir. Çünkü bunu yapmamış olsalardı onlara karşı bizzat Padişahın harekete geçerek aynı şeyi yapması ve yetkisindeki az sayıda güçle başarısızlığa uğraması; böylece tahtından değilse bile saygınlığından yoksun kalması ihtimali vardı’[7]

Onun, İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Richard Webb’le çevirdiği entrikalar, İngiliz yanlısı tutumunun ilk kanıtlarıdır. İtihad ve Terakki Cemiyetine karşı harekete geçerek Osmanlı Mebusan Meclisini dağıtmak kararını aldığı zaman, İngiliz hükümetinin desteğine güvenilip güvenilemeyeceğini İngiliz Yüksek Komiserliği aracılığıyla soruşturmuştu.[8] Yüksek Komiser Yardımcısı Webb, Vahdettin’i, “tamamen İngiliz yanlısı eğilimleri olan” bir padişah olarak nitelemekte tereddüt etmiyordu.[9]

Vahdettin, 24 Kasım 1918’de The Daily Mail muhabiri G. Ward Price’a şöyle diyordu: “İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı, babam sultan Abdülmecit’ten aldım. Ermenilerin öldürülmeleri kalbimi çok yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır.”[10] Padişah, özellikle İngiltere’yi memnun etmek ve savaş dönemi Talat Paşa kabinesini kötülemek amacıyla 5 Kasımla 21 Aralık tarihleri arasında, Mebusan Meclisinin 5. Komitesi aracılığıyla, savaş suçlarından sanık olanları saptamak için bir soruşturma komisyonu kurdurmuştu. Vahdettin, 16 Şubat 1919’da yayınladığı bir iradeyle Olağanüstü Sıkıyönetim Mahkemesini kurdurarak, Rumlarla Ermenilerin tehciri sırasında onlara karşı kırım davranışlarında bulunmaktan sanık oldukları iddia edilen Osmanlı sivil ve askeri yetkililerini yargılatmaya başlayacaktı.[11]

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe ise 4 Aralık 1918 günlü raporunda: “Sultan, Britanya’ya tam bir sempati besliyor.”[12] demekteydi.

Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Milne’in 16 Aralık 1918 günlü raporunda ise: “Padişah, Sami Beyi Ordu Karargâhına göndererek Türkiye’nin idaresini mümkün olduğu kadar çabuk ele alması için Britanya Hükümetinden istirhamda bulundu. Barışın beklenilmesi halinde geç kalınmış olacağını söyledi. Britanya memurlarının kontrol maksadıyla memleket dâhiline gönderilmesini ve… Britanya subaylarının idareye yardımda bulunmalarını rica etti.”[13] İfadelerini okumak ibretliktir.

Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb’in 30 Aralık 1918 günlü raporunda: “Hariciye Nazırı (M. Reşit Paşa), ‘kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki umumun arzusu, İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir’ dediği belirtilmektedir.”[14]

Vahdettin, henüz Sadrazamlığa getirmediği D. Ferit’i, 21 Ocak 1919da, İngiliz Y. Komiserliğine gönderir ve tutuklamalar dolayısıyla gösterilebilecek tepkilerden çekindiğini bildirerek, böyle bir durumda İngilizlerin tutumunun ne olacağını bir daha öğrenmek ister; kısacası güvence talep eder. Calthorpe, Padişaha bu güvenceyi vermek için Londra’dan yetki talep eder. Yetki 5 Şubat 1919’da verilecektir.[15]

6 Mart 1919’da Beyrut ili eski valisi ve o sırada Arnavut Kurulu Başkanı bulunan Halil Paşa, ABD Misyonerlerinden Dr. Howard Bliss’in aracılığıyla İngiliz temsilcilerinden Sir Louis Mallet’le görüşerek, ona, Padişahla Tevfik Paşa’dan bir mesaj aktarmıştı. Bu mesaja göre her iki Osmanlı önderi, İngiltere’nin Türk İmparatorluğunu kurtarmasını ve gelecekte imparatorluğu kendi güvenliği altına alarak yol göstericisi olmasını dilemişlerdi. Onlara göre, kendi geleceklerini, en iyi İslam gücü olan İngiltere’ye emanet etmek tek çözüm yolu olacaktı. Halil Paşa, Osmanlı Devleti için merhamet dilemişti.[16]

Amiral Calthorpe 6 Haziran 1919 günlü raporunda şöyle demektedir: “Padişahın yalnız kendi kişisel güvenliğini düşündüğü…”[17]

1919 Temmuz ortalarında, R. Mümtaz Paşa ve saray mabeyncilerinden Emin Bey, Vahdettin’in talimatı ile İsviçre’deki İngiliz elçisine de, “İngiliz himayesini isteyen bir muhtıra” verirler.[18]

30 Eylül 1919’da, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a şöyle bir mesaj gider: “Sultan, İngiliz otoritelerinden, kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi.”[19]

15 Aralık 1919 tarihinde ise, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a: “Geçende sultan benimle görüşmek istedi, reddettim.” (dışişlerinin 24 Aralık 1919’daki cevabı “İyi yaptınız!”) “Sultan kendisini bize teslim etti. Çünkü tek dayanağı İngiltere hükümetidir.”[20] ifadelerini içeren bir mesaj gönderilmiştir.

30 Mayıs 1920, Albay Lawrens demecinde: “Türkiye’deki tek müttefikimiz Sultandır.”[21] demekteydi.

14 Temmuz’da Paris’ten dönen Damat Ferit; görüşlerini Anadolu’daki ‘aşırı eğilimlilere’ kabul ettirmesi için kendisine izin verilirse Sevr Antlaşmasını imzalamaya gönüllü olduğunu açıklamış; antlaşmanın bir ‘ölüm kararı’ olduğunu ve Türklerin ilmiği kendi boyunlarına geçirmemeleri gerektiğini öne sürenleri ‘sorumsuz çılgınlar’ olarak nitelemiş; antlaşma imzalanmazsa Türkiye’nin mahvına yol açacağına inanmış; antlaşma imzalandıktan sonra ülkeye düzeni geri getirmek için İngiltere Türk yönetimine yardımda bulunursa, başta Padişah olmak üzere ‘aklı başında herkesin’ antlaşmanın imzalanmasından yana olacağını Robeck’e bildirmişti. Ferit, barış antlaşmasını Ankara’nın onaylamayacağını anlayınca. Padişahı, 22 Temmuz’da Yıldız Sarayı’nda bir Saltanat Şurası çağırmaya ikna etmişti. Gerek Padişah gerekse Sadrazamı bu denli sert bir antlaşmayı imzalamak sorumluluğunu yüklenmeyi istemiyorlardı, ama ‘durumun, bu antlaşmanın imzalanmasını gerektirdiği’ özürünü öne sürerek bunun sorumluluğunu Saltanat Şurası aracılığıyla geniş bir kitleye yaymak yoluna gitmişlerdi. Aralarında birçok Osmanlı yetkilileri, bakanlar, senatörler ve generaller bulunan seçkin davetlilerden oluşan Şura’da Ferit Paşa tartışmaya veya eleştiri yapılmasına izin vermemiş; barış antlaşması imzalanmazsa Yunan ordusunun Anadolu’yu işgal edeceği uyarısında bulunarak, toplantıda hazır bulunanlara antlaşmayı kabul edip etmedikleri sorusuna yanıt vermekle yetinmelerini tembihlemişti. Şura’da hazır bulunan Vahdettin, antlaşmanın imzalanmasından yana olanların ayağa kalkmasını istemiş; Mareşal Rıza Paşa dışında tüm davetliler ayağa kalkarak antlaşmayı kabullendiklerini belirtmişlerdi.[22]

15 Temmuz 1920 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporuna göre, Ulusçuların eylemlerinden epeyi rahatsız olan Padişah, 25 Haziran’da Mustafa Kemal’e gönderdiği özel mektupta, onu, ülkenin ‘yüce çıkarlarını korumak’ amacıyla hükümet tarafından alınmış olan kararlara riayet ederek, ülkeyi felakete sürüklemekte olan ayrılık ve düşmanlığı sona erdirmeye; askeri güçlerini hükümetin emrine vermeye çağırmıştı. Padişah, devletin o sırada yıkımının kaçınılmaz olmasına karşın, halkı, içine düşmüş olduğu çıkmazdan kurtarmanın tarihi bir görev olduğunu vurgulayarak bu güç görevde Ulusçuları yardımcı olmaya; güçlükler çıkarmaktan sakınmaya ve son başarıları(!) zedelememeye çağırmış; onların ‘kötü eylemlerine’ karşın, pişmanlık duyan her uyruğuna sevgi ve genel af uygulamaya hazır olduğunu bildirmişti.[23]

16 Temmuz 1920 günü ise D. Ferit, Amiral de Robeck’i ziyaret eder. O gün söylediklerinden bazı bölümler şunlardır: “Milliyetçiler yalnız Türk hükümetinin değil, aynı zamanda İngiltere’nin de düşmanıdır… Türk köylüsü, nereden gelirse gelsin, yapılacak bir barış teklifini kabule hazırdır… Eğer Yunanlılara Ankara’ya, hatta Sivas’a kadar gitmeleri emredilirse, ilerleyişleri askeri bir yürüyüş niteliğinde olur, Erzurum’a kadar hiçbir direnme ile karşılaşmazlar… İngiltere’nin, Türkiye’de düzenin yeniden sağlanmasına yardımcı olmayı kabul etmesi şartı ile Padişahtan aşağıya doğru herkes, Sevr Antlaşmasının imzalanmasına taraftar bulunmaktadır.”[24]

(Sevr’in İmzasından sonra Vahdettin’in fikirleri) Y. Komiserler, Vahdettin’i ancak, Sevr Antlaşmasının Osmanlı temsilcileri tarafından imzalanmasından sonra 21 Ağustos 1920 günü ziyaret etmişlerdir. O güne kadar ilişkiler aracılar yardımıyla yürütülüyordu. Amiral de Robeck’in o günkü raporundan bazı parçalar: “Sultan, içinde bulunduğu anı, mesut geleceklerin ışıklı bir başlangıcı olarak kabul ettiğini söyledi. Macera düşkünü bir avuç insan tarafından memleketin felakete sürüklendiğini acı bir dille tenkit etti… Geleneksel İngiliz dostluğunu da çiğnemişlerdi… Türkiye, yaşayabilmek için bir dostun yardımına muhtaçtı. Bu yardım İngiltere’nin desteği şeklinde olmalıydı.”[25]

11 Ekim 1920 günü, öteki Y. Komiserlerle birlikte Vahdettin ile görüşen Amiral de Robeck’in, 14 Ekim 1920 günlü raporunda: “Sultanın milliyetçiler aleyhinde konuştuğu… Milliyetçilerin iktidara gelmesinden ve kendi kişisel güvenliğinden kaygı duyduğu…” belirtilmektedir[26]

22 Ekim 1920, Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a giden mesajda: “Son zamanlarda Ferit paşa’yı Padişah’tan başka destekleyen kalmadığı, Padişahın ise zayıf karakterli olduğu…”[27] teşhisleri yer almaktadır.

Vahdettin, anılarında, kendisini şöyle anlatmaktaydı: …”Şahsen müstakil bir siyasetim yoktu ama kurtuluşumuz için babam Abdülmecit Han’dan miras aldığım İtilaf devletlerine (galiplere) yakınlık politikasını, İngilizlerin zıddına hareket etmemek ve Fransızlarla İngilizleri gücendirmemek şeklinde, uyuşmacı bir siyaseti seçmiştim. Böylelikle antlaşma olmasa bile hiç olmazsa düşmanlıklarını, şiddet ve nefretlerini azaltmaya çalışıyordum.”[28]

21 Mart 1921 günü Vahdettin’le görüşen Rumbold’un Raporunda: “Padişahın, Ankara liderlerini şikâyet ettiği… Tahtını tehlikeye sokmaya, otoritesini azaltmaya kalkıştıklarını söylediği… Rumbold’un, Türkiye’nin Padişah etrafında birleşmesini isteklerini belirttiği… Padişahın, M. Kemal ve yanındakilerden ‘eşkıyalar’ diye söz ettiği, Türk olmadıklarını iddia ettiği… Vahdettin’in, son olarak, kendisinin büsbütün çaresiz ve yalnız olduğunu, ancak onurunu ve tahtının çıkarlarını, bir avuç eşkıyaya teslim etmek istemediğini söylediği…”[29] tespitleri geçmektedir.

4 Nisan 1921 tarihli İngiliz Deniz İstihbaratı raporuna göre, aralarında İzzet Paşa da olan Osmanlı kabinesi mensupları, II. İnönü zaferi üzerine, Padişahın elini öpmek ve zaferi kutlamak amacıyla Saraya gitmişlerdi. Ancak, onların bu davranışı iyi karşılanmamıştı, çünkü o sırada Padişah Yunanlılardan çok Kemalistlerden korkuyordu.[30]

27 Nisan 1921, İngiliz Y. Komiserliğinin ‘1920 Türkiye Yıllık Raporu’nun Vahdettin’le ilgili bölümünde ise: “Zeki, saltanatı korumak, ülkeye hizmet etmek isteyen bir kimse olmakla birlikte zayıf, pısırık ve temkinli olduğu için hâkim rol oynayamadığı, ancak İngiltere’nin lütfunun Türkiye’yi kurtarabileceğine inandığı…”[31] saptamaları yer almaktadır.

23 Mayıs 1921 günü Vahdettin’le görüşen Rumbold’un raporunda: “Padişahın, Ankara liderlerini suçladığı… Kişisel emeller peşinde koştuklarını, Bolşeviklerle anlaştıklarını söylediği… Büyük devletlerin arabuluculuk değil baskı yapmalarını istediği… Trakya’da bir tampon devlet kurulmasını önerdiği…”[32] bilgileri yer alır.

Vahdettin, 13 Ocak 1922 günü, yeğeni Sami’yi gizli olarak İngiliz Y. Komiserine gönderir ve kendisini ziyarete gelmesini ister. Sami’nin sözlü mesajına göre, ‘harekete geçmeye karar veren Sultan, Ankara’nın otoritesi yerine kendi otoritesini ikame etmek, bu amaçla da İngiltere’nin manevi desteğini sağlamak arzusundadır.’ Rumbold, Fransa ve İtalya’yı kuşkulandırır düşüncesiyle bu sırada böyle bir görüşmeyi sakıncalı bulur, ileriki bir tarihte Padişahı ziyaret edeceğini bildirir.[33]

Rumbold’un Vahdettin’i ziyarete gelmemesi üzerine Vahdettin 25 Mart 1922 günü Tevfik Paşa’yı gizlice Rumbold’a yollar. Rumbold’un Lord Curzon’a yolladığı bu çarpıcı görüşme hakkındaki rapordan bazı bölümler şunlardır:

“…Sadrazam, dünkü kabine toplantısından sonra Sultanın kendisini saraya çağırdığını bildirdi. Sultan kendisine aşağıdaki teklifi açmış ve size (Lord Curzon) sunmam ricasıyla teklifi bana duyurması için kendisine talimat vermiş. Sultanın teklifi şöyledir: İngiltere ile Türkiye arasında bir antlaşma akdedilecektir. Antlaşma gereğince Türkiye, bütün milletlerin yararına, tarafsız olarak Boğazların (İstanbul ve Çanakkale) serbestliğinin korunmasını, İngiltere’ye verecektir. İngiltere bu amaçla kendi askerini ya da Türk jandarmasını kullanabilecektir. Türk Hükümeti, Türk Jandarmasını İngiltere’nin emrine verecektir. Hatta Boğazların serbestliğini korumak için gereken toprak şeridinin idaresi de İngiltere’nin eline verilecektir. Böyle bir antlaşma, İngiltere’nin Hilafete düşman olduğu ve Türkiye’yi yıkmak istediği yolunda Hindistan’da ve sair yerlerde yaygın olan kanıları hemen ve sonsuz kadar yıkacaktır. Antlaşma, bu kanıların doğru olmadığının parlak bir kanıtı olacak ve İngiltere’nin hilafetin hamisi ve ortağı olduğunu İslam dünyasına beyan edecektir.

…Sadrazam, Sultanın teklif ettiği projeyi kendisinin de uygun bulduğunu söyledi. Bu konuda bütün gece düşünmüş ve bugün bana gelmiş. Sultan, bu meselenin gizli olduğunu belirtiş ve hatta İzzet Paşa da dâhil, öteki Nazırlara bu tekliften bahsetmemesini kendisinden istemiş… Sultan, belirtilen esaslar dâhilinde İngiltere ile bir antlaşmaya varılırsa, bunu derhal imzalayıp onaylayacağını beyan etmektedir.”[34]

TBMM Bakanlar Kurulu, Türk tezinin tanıtılması için Dışişleri Bakanı Yusuf K. Tengirşenk’in, Roma, Paris ve Londra’da temaslarda bulunmasına karar vermişti. Y. K. Tengirşenk, Avrupa’ya hareket etmeden önce İstanbul’a uğrar ve Vahdettin’le görüşür. (21 Şubat 1922) K. Tengirşenk’in TBMM’yi tanıması önerisine cevap bile vermeyen Vahdettin, Y. Kemal’in kâtibi Kemal Bey’in kayınpederinin evine bıraktığı çantasını gizlice açtırır, içindeki 6 gizli belgenin fotoğrafların çektirerek, bir saray görevlisi ile İngiliz Y. Komiseri Rumbold’a ulaştırır.[35] Vahdettin, İngilizler hesabına ajanlık ta yapmaktadır.[36]

Vahdettin, 9 Nisan 1922’de İngiliz Y. Komiserliğine, adamlarından birini gönderir. Haberci şu mesajı iletir: “Sultan, kurtuluş için Türkiye’nin, İngiltere’ye ve yalnız İngiltere’ye bakması gerektiğine kesin olarak inanıyor… Şahsi durumu için de pek kaygılı.”[37]

(Vahdettin’in İngilizlere Teklifi) Vahdettin’in yeğeni Sami Bey, 1922 Haziran ayında malum Bozkurt kitabının yazarı İngiliz ajan Yüzbaşı Armstrong ile görüşür. Armstrong bu görüşmeyi şöyle aktarıyor (özet): “Sami’yi bana Vahdettin göndermişti. Padişah diyormuş ki: ‘Lloyd George’a haber veriniz, akıbet yaklaşıyor. Bunu İngiliz büyükelçisine anlatmaya çalıştı isem de muvaffak olamadım. M. Kemal ve adamları ihtilalcı, sizin ve benim düşmanlarımızdırlar. Ben İngiltere’nin dostuyum. Ne isterseniz vermeye hazırım. Hâlbuki siz Ankara’da bir şey alamazsınız. Yunanlıların Anadolu’dan çıkarılmasını sağlayınız. Ayrıca dört milyon İngiliz lirası borç istiyorum. Bununla mükemmel bir hükümet kurarım. Bursa’ya gider, uyruklarımı etrafımda toplarım. Halk benim davetime koşar. Fransızlarla da dost olurum. Boğazları açık bırakırım. Halife olmak haysiyetiyle daima sizin tarafınızı tutarım. Çünkü siz müminlerin savunucususunuz. Ankara’dakiler katildir. Moskova’nın tesiri altındalar. Benim söylediklerimi hiçbiri yapmaz!” Padişahın sözlerini ilgili yerlere duyurdum.”[38]

7 Ağustos 1922, Vahdettin’in, yine yeğeni Sami ile General Harington’a yolladığı sözlü mesajda: “Ben Padişah ve Halifeyim. Padişah olarak Osmanlı ordusu başkomutanıyım. Bir bunalım çıkarsa, Müttefik İşgal Kuvvetleri Başkomutanı ile beraber olmam doğaldır ve böyle bir kriz anında Genel Karargâhımın nerede olacağını bildirmesini General Harington’dan rica ederim.”[39] demektedir.

Y. Komiser Rumbold’un 2 Eylül 1922 günlü raporunda ise: “Kemalistlerin taarruzundan İstanbul hükümetinin rahatsız olduğu… Bu başarıya her Türkün tabi olarak sevinmesi gerekirken, Sultan ve bazı nazırların M. Kemal’in prestijinin yükselmesinden kaygı duydukları… Bundan sonra Sultan’a pek az söz düşeceği…”[40] tespitleri bulunur.

Son olarak 16 Eylül 1922, Rumbold’dan Lord Curzon’a giden raporda: “Padişah, zaferden dolayı M. Kemal’i kutlamayı reddetti.”[41] ifadeleri yer almaktadır.

İtilaf Devletlerinin, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bir piyasa malı imiş gibi pazarlığa girişmelerine, iktidarsız bir padişah ve onun birbirini izleyen dalkavuk ve yeteneksiz sadrazamları, özellikle Damat Ferit, yardımcı oluyorlardı. Padişah, İtilaf Devletlerinin görüşünce, türel devletin başkanı idi. Bağlaşıklara karşı dostça davranıyor ve onların buyruklarını yerine getiriyordu. Türk Milliyetçilerine göre, Padişah nazari bakımdan İtilaf Devletlerinin tutsağı idi. Gerçekte ise, Büyük Millet Meclisinin 25 Eylül 1920 günkü gizli oturumunda Mustafa Kemal’in de açıkladığı gibi “hain” idi.

Milliyetçilerin görüşünce hain sayılması şu noktalara dayanıyordu: Vahdettin, ulusal akıma karşı cephe almış, daha sonra bu akımın önderlerini yasa dışı ilan ederek ölüme mahkûm ettirmiş ve Damat Ferit’le birleşerek Kürtleri, Anadolu akımına karşı ayaklandırmaya kalkışmış; Kemalistlere karşı savaşmak için yabancılardan yardım istemiş ve Çerkez Ahmet Anzavur’u İngilizlerin yardımıyla silahlandırarak ulusal akıma karşı çıkarmış; meydana gelen çarpışmalarda ve onun parmağı olan iç isyanlarda birçok Türk’ün kanının akıtılmasına sebep olmuştu.

Halide Edip’e göre:

“Türkiye, gaddar ve sütü bozuk, aptal ve sarhoş padişahlar yetiştirdi; fakat şimdiye kadar Osman oğullarından hiçbiri, rahatça yaşayabilmesi için Türkiye’nin boyunduruk altına girmesi yönünde entrika çevirecek kadar alçalmadı.”[42]

30 Mart’ta Damat Ferit, gene Amiral Webb’i ziyaret ederek, bir gün önce görüşmüş olduğu Padişah tarafından gönderildiğini, Padişahın babası Abdülmecid’in, onu, İngilizlere karşı dostluk duygularıyla yetiştirdiğini ve padişahın şimdi “Osmanlı gücünü tamamen İngilizlerin emrine vermek” amacını güttüğünü söyledi. Damat Ferit, Padişahın yardım için İngiltere’den başka hiçbir devlete başvurmak istemediğini, Türkiye’nin savaşta yalnız İngiltere tarafından yenilgiye uğratıldığını; dolayısıyla galiplerden başka herhangi bir devletin boyunduruğu altına girmenin dayanılmaz ölçüde güç ve acı olduğunu; eğer İngiltere, iki ülke arasında bir gedik açmaya kendi bağlaşıkları tarafından ikna edilirse büyük bir hata işlenmiş olacağını belirtti. Bir Halife olarak Padişah ve devlette en yüksek kademeyi işgal eden kendi şahsı adına konuştuğunu ileri süren Damat Ferit, Türkiye’nin İngiltere’ye “ve ancak İngiltere’ye biat ettiğini” bir kez daha belirterek, İngiltere’nin yardımına sığındı ve buna karşılık olarak, Türk hükümetinin, İngiltere hükümetine mümkün olan her türlü desteği sağlayarak iyi niyet göstereceğine dair Amiral Webb’i temin etti ve daha önce hazırladığı bir andırıyı ona verdi.[43]

6 Nisan 1922’de Vahdettin’in İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold ve baş tercüman Ryan’la bir görüşmesi olmuştur. Görüşmede Vahdettin şöyle konuşmuştur: ”Barışı yasal bir hükümetle mi, yoksa bir ihtilal örgütüyle mi (TBMM) yapacaksınız? Biz, Ankara’nın kabul etmeyeceği şartlarla barış yapmaya hazırız.” (Vahdettin Misak-ı Milli’den fiyat kırıyor.) Sonra Meriç’in sınır olması gerektiğini, İngiltere ile özel bir anlaşma yapılabileceğini söylemiştir.[44] İkinci bir görüşme Büyük Taaruzdan üç hafta kadar önce Vahdettin ve Rumbold arasında olmuştur. Bu sefer Vahdettin, TBMM Hükümetinin Yunan işgali yüzünden ortaya çıktığını, Yunanlılar Anadolu’yu boşaltırlarsa o boşalttıkları yerler Ankara hükümetine değil İstanbul Hükümetine teslim edilmeliydi. Fakat İngiltere, İstanbul’a para ve silah, donanma desteği sağlamalıydı.[45]

….(İç İsyanlar ile ilgili) Dikkat edilirse bu ayaklanmaların Ankara’yı üç yandan kuşatacak bir biçimde çıktığı görülür. Nihayet ulusal hareketi boğmak üzere Padişah’ın kurduğu resmi bir ordu vardı. Kuva-yi İnzibatiye ya da diğer adıyla Hilafet Ordusu Süleyman Şefik Paşa’nın komutasındaydı.[46] Ali Fuat Paşa’nın komutasındaki Kuva-yı Milliye birlikleri Gevye’de bu ordunun taarruzunu durdurup onu bozguna uğrattılar. Büyün yaz ve güz başına değin bir iç savaş Anadolu’yu kasıp kavurdu. İstanbul sorunu dolayısıyla verdiği 1,5 aylık ara dışında Padişah, iç savaşı 1919 güzünden 1920 güzüne yaklaşık 1 yıl sürdürmüştür. İç savaşı Damat Ferit’ten çok Vahdettin’e mal etmek gerekir. Zira bu dönemin önemli bir bölümünde Ferit iş başında değildir.[47]

…Sevr’in Osmanlı temsilcilerine tebliğinden üç, M.Kemal’in idama mahkum edilmesinden iki gün sonra, 13 Mayıs günü, Vahdettin, 16 Kuva-yı İnzibatiye gazisini(!!) 5. dereceden Mecidiye nişanı ile ödüllendirecektir.[48] Yüksek Komiser Amiral de Robeck, 21 Ağustos 1920 günlü raporunda Vahdettin’in Sevr konusundaki görüşlerini aktarmaktadır: “…Sultan… antlaşmanın imzası için emir verirken, gelecekte Britanya’nın yardımına dayanacağı ümidini beslediğini… söyledi.”[49]

…(Vahdettin hakkında yumuşak sayılabilecek bir tahlil) Önce Vahdettin’in 30 Mart 1919’da İngilizlere sunduğu barış planında bağımsızlıktan tamamen vazgeçmesi davranışına bakalım. Bunu hainlik sayılabileceğini pek sanmıyorum (yazarın fikri C.A.), çünkü buna karşılık O, imparatorluğu istiyordu onlardan. Ayrıca bu düşkünlük döneminde Osmanlı Padişahlarının toprak uğruna iktisadi haklardan vazgeçme tarzındaki davranış kalıbına uygun sayılabilir. Vahdettin, ortaçağcı, feodal bir zihniyetin gereğini yapmaktaydı. Bir adam çağdışı olduğu için hainlikle suçlanamaz. Çağdışı olmak belki bir suçtur. Ama başka bir suçtur.

İkinci olarak iç savaşı başlatıp sürdürmesi var. Buna da gaddarlık, kan dökücülük gibi suçlamalar getirilebilir. Ama mutlakıyetçi hükümdarlığa inanmış bir hanedanın demokrasiye kılıç çekmesi, bu uğurda mücadele etmesi, bir bakıma olağandır. Ne var ki iç savaşın düşman istilası sırasında çıkartılması işin rengini çok değiştiriyor. Burada işte HAİNLİK vardır.

Üçüncü olarak iç savaşta güvendiği silahlı mücadelelerin teker teker yenilgiye uğratılıp, kendisi de Damat Ferit’e yol vererek pes ettikten sonra, gizli gizli “Misak-ı Milli’den ödün veririm” diyerek İngilizlerle anlaşmak istemesi var. Bir çeşit “fiyat kırarak” kendisini ve düzenini İngilizlere çekici kılmak istemiştir. Bu da bence hainliktir. Çünkü iç savaşta bütün kâğıtlarını yitirdikten sonra artık geçekten pes etmesi, yazgısına boyun eğmesi gerekirdi. Bunun yerine Misak-ı Milli’den fiyat kırması onun, anlayacağı bir dille Tanrı emaneti olan Ümmet-i Muhammed’in sırtından verilmek istenen ödündür. Onları gaddar, Müslüman olmayan yönetimlerin insafına terk etmektir ve bu da kuşkusuz hainliktir.

Dördüncü olarak İngilizlere sığınarak kaçması var ki, Vahdettincileri en çok bu rahatsız ediyor. Bir süre önce kimileri Vahdettin’in İngilizler tarafından silah zoruyla kaçırılmış olduğunu bile iddia ettiler. Oysa bu, yukarıda sözünü ettiğim hainlikler yanında bence hafif bir davranış kalır. Bir kez insanın canı, hatta özgürlüğü tehlikede ise kaçması fazla kınanamaz. Tabi hemen belirtelim ki Vahdettin kaçmayabilirdi de. Ama O, bunu seçmiştir. Çirkin olan yön kaçması değil, İngilizlere sığınarak kaçmasıdır. Çünkü İngiltere, Yunanistan ile birlikte Türkiye’nin baş düşmanı durumundaydı. Fransa’ya, İtalya’ya sığınabilirdi. İngilizlere sığınması onun “İngiliz İşbirlikçisi” niteliğini bir kez daha göstermektedir. Bir de kimi Vahdettinciler onu yalnızca elindeki mücevherle kaçtığı için Osmanlı Hazinesini yüklenip götürmediği için alkışlar. Bu da garip bir düşüncedir. Vahdettin’in böyle bir olanağı var mıydı sorusu bir yana, böyle bir olanak vardı da onu kullanmadı diye onu övmek olmaz. Çünkü normal olarak namussuzluk yapmadı diye insanlara aferin denmemelidir. Olumlu davranışlara aferin denilmelidir.[50]

…Vahdettin için hafif barış koşulları elde edilemese de, o çaresizlik içinde tahtı koruyabilmek yine bir kazanç olacaktı. Çünkü müttefik hükümdarlardan ikisi tümüyle yıkılmış, üçüncüsünde ise hükümdar tahttan ayrılmak zorunda kalmıştı.[51]

…16 Aralık’ta Padişah, İngiliz genel karargâhına başvuruyor ve somut bazı önerilerde bulunuluyordu. Karargâha gelen Sami Bey adında biriydi ve Padişahı ile Hariciye Nazırı tarafından geldiğini söylüyordu. Mümkün olan en kısa zamanda İngiltere’nin Türkiye yönetimine el koyması için “yalvarmakla” görevlendirilmişti.[52] Barışa dek beklendiği takdirde çok geç olurdu. Medine’de ve başka yerlerde İngiliz yönetimi altında barış ve refah içinde yaşayan milyonlarca Müslüman’a uygulanan “aydın” yönetimin Türkiye’ye de sağlanması için yardım isteniyordu. Denetlemek ve yönetime yardımcı olmak üzere İngiliz subaylarının dâhile gönderilmesini rica ediyordu. Buna karşılık Kafkasya’ya İngiliz askeri göndermek zor olduğundan oradaki Türk askerlerini İngilizlerin buyruğuna vermeye, istemeyen subayların görevlerinden almaya ve birlikleri İngiliz subaylarının komutası altına vermeye hazır bulunuyordu.

Bir başka girişim uzun yıllar Türkiye’de oturmuş, “özel ve bağımsız”, “pek saygıdeğer bir İngiliz centilmenin” Padişahı ziyareti sonucu ortaya çıkmıştı. Bu zat gelip Padişahın anlattıklarını Calthorpe’a iletmişti.[53] Vahdettin, her zaman İngilizci olmuş olduğunu, bunu zor koşulların baskısı altında söylenmediğini, bunun gerçek olduğunu, bu yüzden 1908’den bu yana hep İttihat ve Terakki casuslarıyla çevrildiğini ve bu yüzden çok çektiğini söylemişti. Şimdi bütün umudunun İngilizlerde olduğunu, Cumartesi’den önce kabinesini değiştirmek istediğini, kabinede “sivri” bir kişi olarak dönme olan ve İttihat ve Terakki’ye eğilimli olan Dâhiliye Nazırı[54] Mustafa Arif’ten söz ettiği, Türkiye’nin o sıradaki acılarından sorumlu olan İttihat ve Terakki’ye karşı elinden gelen çabayı esirgemeyeceğini ve İngilizlerin kırımları yapanlar denli, İngiliz tutsaklarına kötü muamele edenlerin de cezalandırılmalarını istediğini bildiğini ve İngilizlerin istediği “her bir kişinin” tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti. Yalnız bir korkusu vardı ki, o da geniş ölçüde eyleme geçerse bir ihtilali tahrik edip hiçbir yarar sağlanamadan kendisinin tahttan indirilmesine ve belki de öldürülmesine yol açmaktı. Şiddetle harekete geçtiği takdirde müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini öğrenmek istiyor ve böyle bir durumda “Türklerin iç işleridir diye karışılmayacağından” çekiniyordu. Bütün müttefiklerle dost olmak istiyordu. Ama yalnız İngiltere’den gerçek yardım ve uzun süreli dostluk bekliyordu. Acaba yüksek komiserlikle temasa geçmenin yolu yok muydu? Oradan gelecek herhangi bir işarete göre davranmaya hazırdı. Vahdettin bundan sonra hilafet konusunu açmıştı. Onun iki silahı İngiltere’nin yardımı ve Hilafetti. İngiltere’nin kendisinin hilafet sahipliğini desteklemeye niyetli olup olmadığını öğrenmek istiyordu.[55]

…Yüksek Komiserliğin “herhangi bir işaretine baktığını” söylemesi bir Osmanlı Padişahı için yüz kızartıcı bir “ajanlık” önerisidir.[56]

…Adeta çılgınlık derecesindeki bir ısrarla karşısına çıkan İngiliz temsilcilerinin olumsuz tavırlarını gördükçe, bu duvarda bir gedik bulabilmek umuduyla hem sözcülerini hem de başvurduğu kapıları değiştirerek çabasını sürdürüyordu. Fakat bu çabalar büsbütün boşuna olmamaktaydı. Calthorpe, Grahem’e yazdığı 19 Ocak tarihli mektubunda Halifenin önemli bir etken olduğunu, Halife ellerinde olacak olursa Müslüman dünyasında koskocaman bir ek denet elde edileceğini belirtiyor, sonra da Padişahın, kendilerinin Türkiye’de yerleşmeleri için “pek arzulu” olduğunu, bunun barış konferansında göz önünde tutulması gerektiğini ekliyordu.[57]

…Padişah kendini İngiltere ile o denli bütünleşmiş hissetmekle ya da bunu o kadar arzulamaktadır ki bir İngiliz işgalini bağımsızlığın koruyucusu olarak görebilmektedir. İhtimal ki İngiliz askerinden beklenen asayişi koruma görevi, Padişahın gözünde dış bağımsızlığı korumaktan daha önemli bir görevdir. Çünkü böylece Vahdettin 15 yıl süreyle kendini ittihatçılığa yani ulusçuluğa karşı fiilen korumuş olacaktı. İngiliz askeri işgali 15 yılla sınırlandırılırken, boğazların işgalinin süresiz oluşu, 15 yıllık sürenin bir bağımsızlık duyarlılığından ileri gelmediğini kanıtlamaktadır. Çünkü öyle olsaydı, başkentin işgali demek olan boğazların işgali hayli hayli bir süreyle sınırlandırılırdı. Aynı biçimde her vilayetteki İngiliz başkonsoloslarının valilere müsteşar olmalarının 15 yıl süreyle sınırlı olması her halde bağımsızlık için bir duyarlılıktan çok, bu sürenin Osmanlı yönetim örgütünü yetiştirmek için yeterli olacağı düşüncesine bağlanabilir.

Ne garip bir tezattır ki bu sıralarda Hindistan, Mısır ve Afganistan, İngiliz emperyalizmine karşı ayaklanırken Osmanlı Sarayı karakuşi bir bağımsızlık anlayışıyla İngiliz emperyalizminin sultası altına girmek için can atıyordu.[58]

…Saray, kurtuluşu İngiliz İmparatorluğu ile bütünleşmekte görüyordu. Çünkü “Halife” sıfatı ancak bir Müslüman İmparatorluk camiası içinde anlam ve değer taşıyabilir, dolayısıyla saygı görebilirdi.[59]

…Vahdettin şöyle diyordu: “Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bir kitaba girmiştir…. Tarihe geçmiştir… Bunları unutun… Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin!” Mustafa Kemal’e göre bu kurtarma Vahdettin’in gözünde itilaf devletlerinin yakındıkları konuları çözmek, onları hoşnut etmek, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırmak, bu siyasete karşı gelen Türkleri bastırmak demekti.[60] [61]

…Vahdettin’in, M. Kemal’e vatanı kurtarmak gibi bir görevi verdiğini kabul etsek de bunun sarayın mutlakıyetçi tutumuna uygun olarak salt Yunan ve Ermeni emellerine karşı koymakla ilgili olabileceği, meclis ya da kongrecilik gibi demokratik faaliyetleri kapsamış olamayacağı ortadadır. Sonra M. Kemal’in söz konusu hatt-ı hümayun’u açıklamış olması var.[62]

…O, belki M. Kemal’den kendi tahtının kurtarılmasını bekliyordu. Beklediğini bulamayınca onu kâfir ve asi ilan etmişti.[63]

…Vahdettin, eğer vatanın kurtarılmasını içtenlikle isteseydi, kurtuluş hareketinin şeriata aykırı olduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kâfir ve idamlarının vacip bulunduğunu içeren Şeyhülislam Dürrizade’nin fetvasını onaylamaz, Kuvayı Milliye askerlerinin üzerine Kuvayı İnzibatiye’yi göndermez ve eşkıya Anzavur’u ödüllendirmezdi. Dahası var: ulusal kurtuluş hareketine karşı çıkan Hürriyet ve İtilaf Partisinin, dernek ve kuruluşlarının onur başkanlığını kabul etmezdi.[64]

…Dâhiliye Nezaretinin örtülü ödeneğinden verildiği söylenen 25 bin lirayla Padişahın verdiği ileri sürülen büyük paralara gelince, bu paraları, M. Kemal ile arkadaşlarını neredeyse sefalet sınırlarında dolaştıran ve birçok kaynak ile doğrulanan ulusçu hareketin 1919’daki mali koşullarıyla bağdaştırmak imkânsız derecede zordur. Kaldı ki bu paraların M. Kemal’e gerçekten verilmiş olduğu kanıtlansa da bunun nasıl anlamlandırılacağı, nasıl yorumlanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Şunu da belirtmekte yarar vardır ki bütün iddialar doğru da olsa bunlar ancak Vahdettin’in o sıradaki niyetlerinin, fakat ondan sonraki davranışlarıyla doğrulanmayan, eylem alanına dökülmeyen niyetinin bir ifadesi olmaktan ötede bir değer taşımaz. (Kaldı ki Vahdettinciler kitaplarında 25 bin liralık paranın makbuzu olarak 1.000 liralık bir maaş ödemesi makbuzunu göstermektedir. Üçkâğıtçılar, Osmanlıca bilmeyen insanlarımızı böylece kandırmaktalar.)

Vahdettin’in M. Kemal’e vermiş olabileceği ikinci ve gizli bir görev olsa olsa Enver Paşa’nın Anadolu’ya gelmesini önlemek olabilir. M. Kemal- Enver Paşa çekişmesini iyi bilen Padişahın Paşa’yı böyle bir görev için uygun görmesi olağan sayılabilir.[65]

…Vahdettin’in İngilizlere 30 Mart’ta yaptığı kendilerine tamamen boyun eğme önerisine cevap alamayınca, hele İzmir Yunanlılara işgal ettirilince girdiği İngilizlere küskün ve başka türlü bir siyaset denemeye hazır tereddütlü dönemin 7-8 Temmuz 1919’da son bulduğunu, kendisinin seçimini yaparak yeniden İngilizlere tamamen boyun eğme noktasına döndüğü, fakat bu sefer bunun, daha umutsuz olduğu için, daha kayıtsız şartsız bir boyun eğme olduğu saptanmış bulunuyor. Amiral Calthorpe, 8 Temmuz’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderdiği gizli telgrafta, Padişah Vahdettin’in kendisine özel bir haber göndererek, Aydın ilinin mezbahaya döndüğünü; Yunanlıların taşkınlıklarını önlemek için önlem alınmazsa, Anadolu halkını yatıştırmanın büsbütün olanaksız olacağını; Ordu terhis edilmiş olduğundan, düzeni korumak için gönderecek askeri olmadığını; Bağlaşıklar’ın da orada askerleri bulunmadığını; gidişin korkunç ve tehlikeli olduğunu ve kaçınılmaz felaketleri önlemek için İngiliz yönetimi dışında bir umut göremediğini bildirmişti.[66] Fakat İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden C. E. S. Palmer, bu konuda kaleme aldığı açıklamada: ‘Padişah, düzensizlikleri ancak İngiltere’nin durdurabileceğini söylüyor. Yunanlılar özgürce davranmaya bırakılırlarsa, Türk sorununu kökünden çözümleme[67] yeteneğine sahip görünüyorlar’ diyordu. Vahdettin ise, Morning Post Gazetesine verdiği 15 Temmuz tarihli mülakatta: “Ben her zaman İngiltere’yi takdir etmiş, İngiltere’den yana bir siyaseti desteklemişimdir ve soylu İngiliz ordusu ve hükümetinin hakkaniyet ve insanlık duyguları ile bizim de adalet elde etmemize yardım edeceklerini umuyoruz” demişti.[68]

…İşgal güçlerinin İstanbul’u işgal ettikleri gün (16.03.1920) Vahdettin, Sivas milletvekili Rauf (Orbay), Balıkesir milletvekili Abdülaziz Mecdi (Tolon) ve Konya milletvekili Vehbi (Çelik)’den oluşan Meclis kurulunu kabul etmiştir. Yapılan görüşmede şu sözler sarf edilmiştir:

Vahdettin: “Bu adamlar (İngilizler) daha çok şey parlar, her istediklerini yaparlar! Her şeye cüret edebilirler! Meclis’teki sözlerinize ve hareketlerinize dikkat ediniz!”

Vehbi (Çelik): “Efendimiz, onların kudreti milleti yıldıramayacaktır. Millet azimlidir, kararlıdır. Hakkın yardımıyla haklarından gelecektir. Milletiniz memleketi de, sizi de kurtaracaktır. Müsterih olunuz padişahım.”

Vahdettin: “Hoca! Hoca! Dikkatli olun! Bu adamlar, her istediklerini yaparlar!”

Mecdi (Tolon): “Padişahım, bu kâfirlerin kudreti zahiridir, şu gemilerin top menzili dışına çıkamaz. Senin milletinin yüreği, onların demirinden metindir. Millet, istiklali uğruna giriştiği mücadeleden muhakkak muzaffer çıkacaktır. Endişe buyurmayınız.”

Vahdettin: “Hoca, vaziyet meydanda! Hadiseler ortada! Bu adamlar isterlerse yarın Ankara’ya giderler!”

Rauf (Orbay): “Efendimiz, biz huzurunuzda milleti temsilen bulunuyoruz. Millet, haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul etmemeye kesin kararlıdır. Eğer milletlin hislerine tercuman olduğumuza kani iseniz, arz ediyoruz ki milletin sizden ricası, haysiyet ve istiklale aykırı bir antlaşmaya ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz.”

Vahdettin: “Rauf Bey, millet koyun sürüsü! Bu sürüye bir çoban lazım! İşte o da benim!”

Yolda, Vehbi Hoca, derin bir acı içerisinde olan Mecdi Hoca’nın omzuna elini koyar, “Gam çekme efendi” der. “Allah büyüktür! Bu millet kurtarıcısını bulacaktır. Milleti koyun sürüsü saymak rıza-yı ilahiye de aykırıdır. Yaşarsak çok şey göreceğiz.” [69]

…Partiler üstü bir saray mutlakıyetini ve İngilizci uysal bir siyaseti savunmak ve uygulatmak, taşradaki durumu merkeze bildirmek, ulusal hareke bağlı görevlileri tasfiye etmek ya da hizaya getirmek gibi amaçlarla Anadolu’ya tahkik heyetleri gönderildi.[70] 1919 Kasım ayının sonlarına doğru, Ahmet Fevzi Paşa başkanlığında bir kurul, Osmanlı yönetimi adına incelemeler yapmak üzere Sivas’a ulaşmıştı; ama Mustafa Kemal bu kuruldan kuşkulanıyordu. Onun bu kuşkusunun ne kadar yerinde olduğunu, 12 Şubat 1919’da sona eren haftayı kapsayan 23 Aralık 1919 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporu bir bakıma haklı çıkarıyordu. Rapor şu bilgiyi veriyordu: ‘Padişahın onayıyla Fevzi ve Hurşit Paşalara gizli talimat verilmiştir. Bu talimata göre, Anadolu’da Padişaha karşıt olan “gizli güçler” hakkında el altından soruşturmalar yapılacak ve Padişaha karşı sadık duygular telkin edilecektir. Kurula, cumhuriyetçi görüşleri cesaretlendirmemesi; adil olan Padişah lehinde duyguların cesaretlendirilmesi; seçimleri hünerle kullanan ve ulusal akımın tahakkümü altında olan İttihatçılara karşı propaganda yapılması konularında yönerge verilmiştir’[71]

…Saltanat için felaket sebebi olacağı uyarılarına rağmen “Ben istersem Rum Patriğini de, Ermeni Patriğini de getiririm, Hahambaşı’yı da getiririm” diyen[72] Vahdettin, 5 Nisan 1920’de Damat Ferit’i Sadrazam yapmış ve ona şöyle bir buyruk vermişti:

“Salih Paşa’nın istifası üzerine sadrazamlık bilinen ehliyet ve görüşünüz dolayısıyla size verilmiş ve Şeyhülislamlığa Dürrizade Abdullah Efendi uygun görülmüştür. Anayasa’nın 27. Maddesi gereğince kurduğunuz yeni vekiller kurulu onaylanmıştır. Mütarekenin yapılmasından başlayarak yavaş yavaş iyileşmeye yüz tutan siyasi durumumuzu milliyet adı altında meydana getirilen kargaşalıklar kötü bir hale sokmuş ve buna karşı şimdiye kadar alınmasına çalışılan uzlaşıcı önlemler faydasız kalmıştır. Son zamanlarda görünen olaylara göre bu isyan halinin devamı, Allah saklasın, korkunç hallere sebep olabileceğinden, bu kargaşalıkların bilinen düzenleyicileri ve kışkırtıcıları hakkında kanun hükümlerinin uygulanması ve fakat aldatılarak katılmış ve alet olmuş olanlar hakkında genel ad ilanı ile bütün ülkede asayiş ve düzenin sağlanıp sağlamlaştırılması için gereken önlemlerin hızla ve kesinlikle alınıp tamamlanması ve bütün sadık tebaamızın hilafet ve saltanat makamına olan sadakat ve bağlılıklarının güçlendirilmesi ve bunlarla birlikte büyük devletlerle içten ve güven verici ilişkiler kurulması ve millet ve devlet çıkarlarının hak ve adalet esasına dayanılarak savunulmasına özen gösterilmesi, barış şartlarının ölçülü (yumuşak) olmasına ve bir an önce barışın imzalanmasına çalışılması kesin isteklerimizdendir.”

İngiliz Yüksek Komiseri De Robeck, bu buyruk için, 5 Nisan 1920 tarihli raporunda: “D. Ferit’i sadrazamlığa atayan Padişah, buyurunda, milli hareketi açıkça isyan olarak suçladı ve bu hareketin liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi” derken Yunan Komutanı General Paraskevopulos da, 24 Haziran 1920’de yayımladığı bildiride dövüştüğü milliyetçileri, “Padişahlarına düşman asiler” olarak tanıtacaktır.

Damat Ferit 7 Nisan 1920’de İngiliz Yüksek Komiseri De Robeck’i ziyaret eder. Bu ziyarette:

1. Ferit Paşa, milli hareketi bastırmak programıyla başa geçtiğini belirterek, bu hareket liderlerine karşı, Padişahın manevi nüfusundan başka, silah kullanmak kararını açıklamış.

2. Bandırma bölgesinde Anzavur’dan başka İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri ve Elazığ taraflarında da bazı kişilerin milliyetçilere karşı sevk edilebileceğini söylemiş.

3. Hükümetin, Anzavur’u paşalığa yükselttiğini belirmiş.

4. Anzavur kuvvetleri için silah istemiş.

5. Milliyetçiler aleyhine yayımlanacak bildiri ile fetvaları, uçakla Anadolu’ya dağıttırmak için yardım istemiş.

6. İngilizlere uygun bir yol izleyeceğini söylemiştir.

Buna karşılık De Robeck, Anadolu’ya gizli ajanlar yollanacağı konusunda yardım vaat etmiştir.[73] 17 Nisan’da D. Ferit, Y. Komiser De Robeck’e “M. Kemal’e karşı Kürtlerin kullanılmasını” da önerir.[74]

…Baş İngiliz mandacısı, Vahdettin ve çevresindekilerdi. Ondan sonra Hürriyet ve İtilaf ile İngiliz Muhipleri geliyordu. Fakat bu çevreler akıllı davranıyor, tepkilerden çekinerek İngiliz Mandası ya da himayesinden söz etmiyor, İngiliz dostluğundan ya da yardımından dem vuruyorlardı.[75]

…(Saray’ın İngilizlerle Yaptığı Gizli Anlaşma! Lozan’a hezimet diyen Vahdettincilere ithaf olunur!) 14 Eylül 1920[76]:

1- İngiltere Hükümeti, kendi mandası altında Türkiye’nin tamamiyet ve istiklalini üstleniyordu. İstanbul, Hilafet ve Saltanat merkezi olacak ve boğazlar ile İstanbul İngiliz denetimine bırakılacaktı.

2- Türkiye, bağımsız bir Kürdistan’ın kurulmasına karşı çıkmayacaktı.

3- Türkiye, İngiltere’nin Suriye ve El-cezire(Kuzey Mezopotamya) üzerindeki egemenliğini, gerekirse fiili olarak sağlamasına yardımcı olacak ve hilafet gücünü Müslümanların bulunduğu İngiltere’den yana kullanacaktı.

4- Ulusal akımları önlemek ve kurulacak yönetimi korumak için ulusal akımı bastırmak üzere İngiltere bir zabıta kuvveti örgütleyecekti.

5- Türkiye, Mısır ve Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçecekti.

6- Bu anlaşma gayrı resmiydi ve İngiliz Hükümeti yukarıdaki esaslara göre Osmanlı delegelerinin taleplerini desteklemeyi kabul ediyordu.

7- Barış koşullarına dönüldükten sonra Padişah, İngiliz hükümetiyle 3. maddedeki esasları genişletip genelleştirecek gizli bir anlaşma yapacaktı.[77]

Ulusal kurtuluş hareketini sindirmek ve söndürmek için kurulan türlü derneklerin onur başkanlığını kabul eden ve yukarıda değindiğimiz fetvayı imzalayıp, Anadolu’da ayaklanmalara sebep olan, Kuva-yı Milliye askerlerini öldürdüğü için Ahmet Anzavur’u kutlayan ve ödüllendiren[78] ve 15 yıl ülkenin İngiliz sömürgesi olmasını öneren Padişah, bu Vahdettin’dir.[79] (Anzavur şöyle demektedir: “Yunanılar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak onlara silah çekmek küfürdür, isyandır.”)[80]

Vahdettin, Yunanlılara sığınan Çerkez Ethem’e de destek vermişti. Ethem, İzmir’de olduğu günlerde odasının kapısı vurulur. Gelen, padişahın özel yaverlerinden Zeki Bey‘dir. İstanbul’daki en yüksek yunan komutanından İzmir’deki işgal komiserine bir tavsiye yazısı getirmiştir. Padişahın adamları da Ethem gibi, Yunan işgal bölgesinde güvenlik içinde gezebilmektedirler. Yaver Zeki, Ethem’e anlatmaktadır ki Padişah Ethem’in akıbetine üzülmüştür. Yaverin ifadesine göre Ethem “cidden” hayret içinde kalmıştır. Padişahın onu arayacağı hatır ve hayaline dahi gelmezmiş… Zeki Bey tanıklık etmektedir ki Padişah, Ethem için iyi dileklerde bulunmuştur. Zeki Bey, Padişahın görüşlerini, kendi görüşleriymiş gibi şöyle ifade eder: “Anadolu’dakilerin yaptıklarının birçoğu size mal edilmiştir.” Ve şöyle devam eder: “Eğer şimdi kendiliğinizden İstanbul’a benimle birlikte gelirseniz, bütün kötü anlamalar düzelir. Hakkınızdaki şüphe zail olur. Orada yeni bir vazife alabilirsiniz.”

Silahını milli kurtuluş kuvvetlerine doğrultan bir insanın ister istemez varacağı yerdir burası. Ethem’in yeni dostları Yunanlılar ve Padişah Vahdettin’dir. Ethem, yıllar sonra yazdığı anılarında, Zeki Bey’in bu önerisini İstanbul Hükümetinin kendisini ele geçirme niyetlerine yorduğunu ileri sürmektedir ki, bunun inandırıcı bir yanı bulunmaz. Ankara Hükümeti, milli mücadele hizmet etmek isteyen insanları geçmişlerinden dolayı nasıl itmediyse, hatta geçmişleri ne olursa olsun herkesi bu mücadeleye kazanmaya çalıştıysa, Yunanlıların ve Padişahın da kendi açılarından böyle davranacakları açıktır. Ethem’in, Damat Ferit’in “Mir-i miran”ı Anzavur’un üzerine yürüdüğü, İstanbul hükümetince kışkırtılan Düzce isyancılarını tepelediği, Yogat’ta Halifeci Çapanoğullarını tepelediği günler geçmişte kalmıştır artık. Ethem, o günlerde milli mücadelenin zaferi için her türlü kuvveti kullanmaya hazır olan yurtsever kamuoyunun milli kahramanıydı. Şimdi ise o bambaşka bir adamdır. Safını yüzde yüz değiştirmiş; Anadolu için hain bir kişi olurken, Yunanlılar ve Padişah için elde tutulması gereken, kendisine ihtimam gösterilen bir Kemalist Düşmanı olmuştur. (Ethem, II. İnönü Savaşında Yunan uçaklarıyla Türk ordusu üzerine attırdığı bildiride: Ankara Hükümetinin gösteriş düşkünlüğü içinde olduğunu, köylülerin mallarını gaspettiğini, halkı zorla askere aldığını, bunun yanında Ankara’nın ahlaksızlık ve haksızlığından dolayı, binlerce defa üstün bulunan Yunan ordusuna yenileceğini, Yunanlıları çok iyi tanıdığını, bunların dinimizi, namusumuzu, hürriyetimizi ve malımızı koruduklarını, Türk Milletine değil, isyancı Mustafa Kemal ve Uşaklarına karşı savaştıklarını ileri sürmüş; halktan, Yunan ordusu şehirlerini ve köylerini zapt ettiği zaman, yerlerinde kalıp iş ve güçleriyle mesgul olmalarını istemiştir.[81]) Ethem’in şansızlığı şuradadır ki, bu tarihlerde Tevfik Paşa hükümeti, Ankara ile bir uzlaşma yolu aramaktadır. Bu nedenle, onun, Ankara ile savaşma izni isteyen telgrafına İstanbul’dan olumlu bir cevap verildiğine dair hiçbir belge de yoktur. Yaklaşık bir yıl öncesinin Kuva-yı İnzibatiye’si de yoktur artık. Anadolu üzerine böyle bir seferin tekrarı, bu seferin mensupları için yalnızca felaket getirebilirdi. Öyleyse Vahdettin, Ethem’i nerede ve nasıl görevlendirmek isteyebilirdi? Bunun cevabı açık değildir. Herhalde, Mustafa Kemal’e karşı gerektiğinde bir koz olarak bulundurmak istemiş olabilir. (Çünkü Ethem, bir Yunan uşağı olmuştu.) Ethem, İstanbul’a gitmeyi reddeder. Türk nüfusun nispeten az olduğu İzmir şehrinde kalmayı daha güvenli bulmuştur.[82]

İstanbul’un işgali döneminde siyasi müşavirlik görevinde bulunan Hohler isimli kişi İngiliz makamlarına verdiği 4 Kasım 1919 tarihli bir raporda: “Padişah, Yıldız sarayında titreye titreye oturmaktadır” diyerek alay ediyor ama buna karşın Vahdettin, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı Oramiral Web’e gönderdiği mesajlarda “Allah’tan sonra İngiltere’ye güvendiğini” söylüyordu.[83]

İngilizlere yaltaklanmada Vahdettin öylesine ileri gitti ki, İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliği kıdemli siyasi memuru Tom Hohler, 5 Aralık 1918’de Hariciyedeki dostu George Kidson’a gönderdiği mektupta: “…Şimdiki kabine çok iyi niyetle hareket ediyor. Onlar üzerinde baskı kullanmak nezaketsizlik olarak görünüyor; fakat baskıyı sürdürmeliyiz” diyordu.

Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Web ise, 19 Ocak 1919’da Hariciye Müsteşar yardımcılarından Sir Ronald Graham’a gönderdiği özel bir mektupta cüretle şöyle diyordu:

“…Görünürde memleketi işgal etmediğimiz halde, şimdi valilerini tayin ediyor veya görevlerinden uzaklaştırıyoruz; polislerini yönetiyor, basınlarını denetliyor, zindanlarına girerek Rum ve Ermeni tutukluları işledikleri suçlara aldırmaksızın serbest bırakıyoruz… Demiryollarını sıkıca kontrolümüzde bulunduruyoruz ve istediğimiz her şeyi müsadere ediyoruz… Politikamız, süngünün keskin ucuna dayanıyor… Halife, elimiz altında bulundukça İslam dünyası üzerinde ek bir denetleme aracına sahibiz… Bildiğiniz gibi, Padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor…”

Gerçekte Vahdettin, İngilizleri yalnız İstanbul’a değil, Anadolu’nun her tarafına yerleştirmek istiyordu. Fakat siyasi durum bunu gerçekleştirmeye elverişli değildi.[84]

Vahdettin, General Towshend ile yaptığı görüşmelerde ona: Kendisinin İngiliz devletinin dostluğuna verdiği kıymeti ve Osmanlı Devletinin yaşayabilmesi için, Londra’nın şefkat ve himayesine mutlak ihtiyacından söz ederek, tahtta kaldığı müddetçe yegâne dayanak olarak saydığı bu yakınlığı kayıtsız şartsız muhafaza edeceğini, bu hislerinin İngiltere Devleti ricaline ve karar mevkiindeki diğer odaklara anlatılmasını istemesi ve bu düşüncelerini iletmek için çok güvendiği bir şahsiyete İngiliz Muhipleri Cemiyetini kurması sırasında her itibarla yardımcı olduğunu söylemesi, Padişahın ümidinin İngiltere’ye bağladığını gösteriyordu.[85]

…(Hürriyet ve İtilaf Partisi)Zira bu siyasi partinin gerçek başkanı Sadrazam Damat Ferit Paşa, onur başkanı da Vahdettin idi. Bu partinin önde gelenlerinden Şeyh Zeynel Abidin, Konya isyanlarının tahrik ve tertipçisidir. Yozgat’ta Çapanoğlu Eyüp, o yöredeki başkaldırıyı yöneten kişi olup Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Yozgat temsilcisidir.

Bunlardan daha vahim ve tehlikeli olan husus ise, bu partinin onur başkanı Padişah ve Damat Ferit ve önde gelenleri Ali Kemal, Mehmet Ali, Sadettin ve Hoca Vasfi gibiler İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile işbirliği yapıyor ve ülkenin uzun yıllar İngiliz himayesinde yönetilme programını hazırlıyorlardı. Aynı şekilde bu parti Kürtlere, Rum, Ermeni ve Arnavutlara özerklik verilmesini savunuyordu.[86]

…(Vahdettin Mondros Hakkında Ne Diyor?)Padişah Vahdettin, koşulları ağır bulmasına rağmen kıvançlıdır; güya saltanatı sürmektedir; umudunu İngilizlere bağlamıştır: “Koşulların çok ağır olmasına karşın kabul edelim. Biz sonradan İngilizlerin hoşgörüsüne kavuşacağız” demektedir.[87]

…(Vahdettin’in Üyesi Olduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti)Üyeleri arasında Padişah Vahdettin’in D. Ferit Paşa’nın bulunduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti, adından da anlaşılacağı gibi, çok koyu İngiliz yanlısı bir örgüttür.

Dernek, İstanbul’da pek çok şube açmış, Anadolu’da da Padişah yanlısı güçlerin denetimindeki yerlerde örgütlenmiştir. İstanbul Gazetesi derneğin yayın organıdır. Derneğin çalışmaları İstanbul ve Anadolu’da Hürriyet ve İtilaf partisince desteklenmiştir. Derneğin kuruluş amacını açıklayan bildirgede sömürgeci, anamalcı İngiltere’den “Kavm-i Necip” (Soylu Kavim) olarak söz edilmekte, milyonlarca Müslüman’ı yönetimi altında bulunduran bu devletin korumasına, dostluğuna ve ilgisine sığınmanın yararları üzerinde durulmaktadır. “İngiliz kavm-i necibi hakkındaki muhabbetini açıklama ve cemiyetin amacına iştirak etmek arzusunda bulunmak” derneğe girebilmenin koşulu olarak gösterilmiştir. Derneğin asıl amacı Mondros Ateşkesinden ve onun izleyen günlerde İstanbul’un Anadolu’nun çeşitli yörelerinin saldırgan birliklerince ele geçirilmesinden sonra başlayan direnmeyi ve ulusal savaşıma dönüşecek eylemleri yok etmektir.[88]

Son ana kadar İngilizlerden yardım umarak tahtına adeta yapışmış olan Padişah Vahdettin, İstanbul hükümetinin erkten çekilmesinden hemen sonra, 6 Kasım 1922’de, İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold ve yardımcısı Andrew Ryan’la üç buçuk saat süren bir görüşme yapmış; ‘Bolşevik’ olarak tanımladığı Kemalistlerin silahsız bir darbeyle kendi hükümetini ele geçirdiklerini söylemiş; görevinden istifa etmeyeceğini; Kemalistlerin bir azınlık oluşturduklarını iddia ederek, Bağlaşıkların İstanbul’u sıkı yönetim altına alıp almayacağını sormuştu. Rumbold, İstanbul hükümetinin ortadan kalkmış olduğu; Bağlaşıkların konferansta bir Güç’le görüşmeleri gerektiği; bunun da ancak Ankara yönetimi olacağı yanıtını vermişti. Bunun üzerine, Padişah, ülkeden ayrılmaya karar verirse kendisine yardımcı olup olmayacaklarını sormuş; Rumbold, yardıma hazır olduklarını bildirmişti. Ancak, Padişah, ciddi bir tehlike çıkıncaya kadar İstanbul’dan ayrılmayacağını belirtmiş ve nereye götürüleceğini (Kıbrıs’a mı Mısır’a mı) diye sormuş; Rumbold, Mısır’ın olanaksız olduğu yanıtını vermişti.[89]

Bir süre sonra, Vahdettin, Türkiye’deki İngiliz işgal gücü Başkomutanı General Sir Charles Harington’a gönderdiği kişisel mektupta, İngiliz hükümetinin koruyuculuğuna sığınmış olduğunu ve siyasi barınak dilediğini bildirmişti. Bu dileği ivedilikle kabul edilen Vahdettin, 17 Kasım 1922’de, oğlu Ertuğrul, beş eşi, doktoru, müzik hocası, baş mabeyncisi, iki sekreter, sandık dolusu mücevher ve 3.000 Osmanlı altın lirası ile, sarayından gizlice alınarak, İngiliz Malaya savaş gemisiyle Malta adasına götürülmüş; ancak, makamından istifa etmediğini açıklamıştı.[90]

Vahdettin Malta’ya ulaşınca İngiliz Valisi Felt-Mareşal Plumer onu iyi karşılamıştı. 25 Kasım’da ‘Büyük Britanya Kıralı ve Hindistan İmparatoru’ V. George’a şu telgrafı göndermişti: ‘Başkentten (İstanbul’dan) ayrılırken Majesteleriniz hükümeti, Yüksek Komiseriniz, Başkomutanınız ve Malta’ya gelişimde Valiniz Plumer tarafından bana yapılmış olan yardım ve gösterilmiş olan kolaylıklardan dolayı Majestelerinize en derin minnetlerimi sunarım. Majestelerinizin ailesinin tüm mensuplarının sağlık ve refahı için Tanrıya dua ederim’.[91]

…(Şeyh Sait İsyanında Vahdettin’in Fırsatçılığı)İngilizlerle işbirliği içerisinde olan ve ayaklanmanın önderliğini yapan, İstanbul’da oturan Şeyh Abdülkadir’dir. Bu ayaklanma yurtdışında sürgünde bulunan son padişah Vahdettin’i de umutlandırmış, yabacı gazetelere demeçler vererek, Türkiye’ye dönüp tahta geçeceğini söyleyecek kadar yüreklendirmiştir.[92]

Vahdettin’in icraatları hakkında kâfi miktarda örnekler verdiğimizi düşünmekteyiz. Eğer benzeri örnekler arttırılmak istenirse kaynakçamızda verdiğimiz, ancak bu yazımızda yaralanmadığımız kaynaklar da incelenebilir. Artık Vatanseverlik ile Vatan Hainliği arasındaki farkı değerli okuyucumuzun takdirine bırakıyoruz.

CAHİT ALPTEKİN

YARARLANILAN VE ÖNERİLEN KAYNAKÇA

Cengiz Dönmez, (2008): Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Erol Ulubelen, (2005) İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları.

Falih Rıfkı Atay, (2008): Mustafa Kemal’in Ağzından Vahidettin / Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Pozitif Yayınları.

Hulki Cevizoğlu, (2007): İşgal ve Direniş 1919 ve Bugün, Ceviz Kabuğu Yayınları.

İbrahim Sadi Öztürk, (2007): Ulusal Kurtuluş Mücadelesine İç İsyanlar, Fark Yayınları.

Sabahattin Selek, (1964): Anadolu İhtilali, Cem Yayınevi.

Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Salahi R. Sonyel, (1995): Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Sina Akşin, (2004):Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Kırlangıç Yayınları.

Sina Akşin, (2004): İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1, Türkiye İş Bankası Yayınları.

Suna Kili, (2008): Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları.

Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal Ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi.

Zeki Sarıhan, (2008): Çerkez Ethem’in İhaneti, Kaynak Yayınları.


[1] “Bu kitapları okuyan (Vahdettinci Kitaplar) ve bu sahte göndermelere, bu belgesiz, dayanaksız ifadelere, bu masallara kapılarak, yazılanları doğru sanan ve sanacak olan gençler ile aramızda, gitgide hiçbir ortak gerçek kalmayacak. İki ayrı tarihe inanan bir millet, millet birliğini koruyabilir mi?” (Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 338.)

[2] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 2.

[3] Sonyel, 2010: 3-4.

[4] Sonyel, 2010: 8-9.

[5] Cengiz Dönmez, (2008): Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 50–51.

[6] 16 Mart sabahı Bağlaşıklar başkenti resmen işgal etmişlerdi. Bu münasebetle yayımladıkları resmi bildiride Kemalistleri eleştirmiş, ama Padişahın erkte kalmasını ve onun yetkilerini desteklediklerini açıklamışlardı. İşgal haberi Fransa Yüksek Komiserliği temsilcisi M. Ledoulx tarafından, Vahdettin’in mabeyincisi vasıtasıyla, bildirilince, Padişah, Bağlaşık Devletlerin temsilcileriyle her zaman işbirliği yapmayı dilediğini ve işgalden üzüntü duyduğunu bildirmiş; ama işgal bildirisinde kendi yetkisiyle ilgili güvenceyi takdir ettiğini; İstanbul’daki baslıca milliyetçi önderlerin tutuklanmasından rahatlık duyduğunu; Bağlaşık Devletler böyle bir karar almamış olsa, bunu bizzat kendisinin almak zorunda kalacağını açıklamıştı. (Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 90)

[7] Sonyel, 2010: 91.

[8]  Sonyel, 2010: 9.

[9] Salahi R. Sonyel, (1995): Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 43.

[10] Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 387.

[11] Sonyel, 2010: 13-15.

[12] Özakman, 2009: 387.

[13] Özakman, 2009: 387.

[14] Özakman, 2009: 387.

[15] Özakman, 2009: 388.

[16] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 19.

[17] Özakman, 2009: 391.

[18] Özakman, 2009: 391.

[19] Özakman, 2009: 394.

[20] Özakman, 2009: 394.

[21] Özakman, 2009: 395.

[22] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 106.

[23] Sonyel, 2010: 105.

[24] Özakman, 2009: 395

[25] Özakman, 2009: 396.

[26] Özakman, 2009: 396., Robeck’in Raporu: ‘Padişah, 14 Ekim’de, öncelik hakkına göre ve sırasıyla Fransız, İngiliz ve İtalyan Yüksek Komiserlerini huzura kabul etti. Benimle 2 saat 15 dakika görüştü. Bu görüşmenin sonlarına doğru tercüman Emin Bey’i uzaklaştırdı ve Andrew Ryan’ın tercümanlık yapmasını rica etti. Padişah daha az asabiyet gösterdi. Ferit Paşa tarafından önceden bilgilendirilmiş olduğu anlaşılıyordu. Görünürde Ferit’e tamamen güvenmektedir. Herhalde Ferit’le birlikte hazırlamış oldukları kısa notlardan yararlanıyordu. Padişah, pek az karakter gücü olan ama zekâdan yoksun olmayan birisi olarak daha önce edinmiş olduğum izlenimleri doğruladı. Arada sırada konudan konuya geçiyor ve onun görüşlerini izlemek bazen güç oluyordu; ama görüş beyan ettiği konularda kesin ve tutarlıydı. Padişah, Anadolu’ya Bağlaşıklarca bir kurul gönderilmesini ve bunu tinsel olarak desteklemeyi kabullendi. Ancak, ulusçularla işleme girişirken uygulanacak plana ek olarak güç gösterisinin de birlikte kullanılmasının daha iyi olacağını ima etti. Bu nokta üzerinde pek durmamakla birlikte, kurulun, öteki yanın, görüşmelerde bulunulması veya koşullar öne sürmesi dileklerine fırsat vermeyerek, onları uyarmak ve biata çağırmak göreviyle Anadolu’ya gönderilmesi gereğini güçle vurguladı. Ona göre, Ulusçular biat etmezse, ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda kesin anlaşma olmalıdır. Ulusçu önderlerin, Anadolu’daki kendi sadık uyruklarının birçoklarının kişilik ve çıkarlarını zorbalıklara tabi tuttuklarını ve bu cürümlerin gerektireceği cezalardan feragat etmenin güç olacağını vurguladı. Bağlaşıklardan mali yardım diledi. Halkının babası olarak konuştuğunu söyledi. Anadolu’ya gönderilecek kurulun üyelerinin kimler olması gerektiğini sordu. Kendi ülkesinin tek siyasasının İngiltere ile işbirliğine dayandığını belirtti ve bu konuda benden yardım ve yol göstericilik diledi. Ona, bu konuda danışmalarda bulunacağımı söyledim; ama bu konuda öteki meslektaşlarıma danışmama itiraz etti. Kendisine eşlik eden resmi yetkili görüşmeden çekildikten sonra Padişah, kişisel tutumu hakkında güvenle konuşmaya başladı. İngiltere’ye dayanma politikasının kendisine babasından miras kalmış olan ve 40 yıldan beri sürdürmekte olduğu kesin inançlara dayandığını; o sırada Ulusçuların erke geçmeleri tehlikesiyle karşılaştığını; onların İttihat ve Terakki’nin yeni biçimi olduklarını ve o kişilerle, kendi ilke ve onurundan feragat etmemekle çalışamayacağını söyledi; şunları ekledi: “Antlaşmayı onaylamaya Türkiye öncülük ederse, bu, Anadolu’daki kıvılcımlara petrol dökecek ve Ulusçular, hükümeti, Türkiye’yi birçok şeylerden mahrum eden bu antlaşmaya boyun eğmekle suçlayacaklardır… Şu anda erke geçecek ılımlı herhangi bir kabine, daha sonra ulusçu bir kabinenin erke geçmesine ortam hazırlayacaktır”. Bu görüşmelerden sonra biz, Yüksek Komiserler, Padişahın Ferit Paşa’dan ayrılmayı dilemediği izlenimiyle ayrılmış bulunuyoruz’(Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 112-113.)

[27] Özakman, 2009: 397.

[28] Özakman, 2009: 398.

[29] Özakman, 2009: 405.

[30] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 133.

[31] Özakman, 2009: 405.

[32] Özakman, 2009: 405.

[33] Özakman, 2009: 406-407.

[34] Özakman, 2009: 407-408.

[35] Özakman, 2009: 407.

[36] Türk heyetinin yanlarında taşıdıkları gizli belgelerin İngilizce çevirileri… Yapılacak pazarlığın gidişatını belirleyecek bu gizli belgeler, Türk heyeti gelmeden çok daha önce Londra’ya ulaşmış, üstelik İngilizceye bile çevrilmiştir. İlgili belgelerin en önemlileri şunlardı:

1. Batı Savaş Kesimi Komutanı General İsmet Paşa’dan Yusuf Kemal’e mektup, 1 Şubat 1338 [1922]: ‘Kardeşim Yusuf Kemal Bey, bazı sorunların Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesini doğru bulmadım. Sizin suskunluğu sürdürmeniz çok iyi oldu. Şuna inanıyorum: Avrupa gezisinden tek amaç, Misak-i Milli’nin gerçekleştirilmesini sağlamak olmakla birlikte, Fransızların kucaklarına ahmakça düşmekten kaçınmalıyız. Çoğu kez belirtmiş olduğum gibi, Asya’dan başka koruyucu ve barınak bulamayız. Tanrı göstermesin, Rusların canını sıkarsak, bu, çökmemize neden olabilir. Göz önünde bulundurduğumuz amaç uğruna, Paris’e varışınızda, Franklin-Bouillon’un düzenlerine kapılmayıp ulusal saygınlığımızı güçlendireceğinize dair vermiş olduğunuz demeçten çok memnun oldum. Geziniz sırasında tutumunuzu saptayacağınızdan size biraz cesaret vermek için bu birkaç satırı yazıyorum.

Paris’ten mektubunuzu beklerim. Dönüşünüzde bizi herhalde düşmanla yine boğuşur bulacaksınız. Tanrı sizlere

ve bizlere başarı sağlasın’.

2. Yusuf Kemal kuruluna rehber olmak üzere hazırlanan yönergeler: ‘Dışişleri Bakanlığı, sayı 21 – İzmir sorunu. Ulusal dileğimizin İzmir’in boşaltılmasıyla yerine getirileceğini Poincare’ye anlatmalı.22 Ruslarla yapılmış olan antlaşmaların metinleri anlatılmalı ve olağansa yanlış bilgi vermeli. Fransızları, ilkbaharda yapılması kararlaştırılan savaşta kullanılacak mühimmatı göndermeye inandırmalı. Franklin-Bouillon’u, tinsel ve edimsel araçlarla kazanmaya çalışmalı; bunda başarı sağladıktan sonra, Londra’da yapılacak öneriler konusunda kendisiyle danışmalarda bulunmalı. Paris’te başarı sağlandıktan sonra Londra’ya hareket etmeli; aksi durumda

İngilizlere yaltaklanmaktan kaçınmalı’.

3. Asya’daki İslam devletleriyle yapılmış olan antlaşmalar;

Ruslara ve Fransızlara, maden işletmeleriyle ilgili olarak verilecek ayrıcalık hakları: son öneriler. Dışişleri Bakanlığı, no. 17 (gizli dosya) Yusuf Kemal Bey’de. (A) Asya’daki İslam yönetimleriyle yapılmış olan anlaşmalar Misak-i Milli’ye tümüyle uymuyor. Bu anlaşmaların hazırlanması sırasında bir Sovyet delegesinin hazır bulunuşu, ulusal saygınlık için bir lekedir. Anadolu yönetiminin, bu anlaşmalardan siyasi veya askeri herhangi bir yarar sağlamış olduğunu sanmak gülünçtür. Batı’lı yönetimlerle bir anlaşmaya varmak, bu anlaşmaların iptalini gerektiriyorsa, bunun olanaklı olabileceğini sezdirmeli, ama yapılacak anlaşma, Misak-i Milli’nin çizmiş olduğu sınırları esas almalıdır. (B) Demir madenlerini işletme imtiyazı için Rusların, Çiçerin aracılığıyla göndermiş oldukları yıllık beş buçuk milyon altın rubleye karşılık, bu imtiyaz Fransızlara verilirse, onların ne kadar ek imtiyaz bedeli ödeyeceklerini gizlice öğrenmeli. (C) Çiçerin’in, 11 Ocak 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi başkanına gönderdiği notada sözünü ettiği madenler konusunu Franklin-Bouillon ile görüşmeli; bu sorunu en geç 20 Mart’a kadar çözüme bağlamalı ve vereceği yanıtı gizlice Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmeli’.

4. Dışişleri Bakanlığı kalem-i mahsus müdür vekili Ferit Bey’in İzzet Paşa’ya gönderdiği mektup: ‘Dışişleri Bakanlığı, 29.1.1338 (1922), şifre: Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek için yakında İstanbul’a hareket edeceğiz. Roma’ya gitmemiz daha önce kararlaştırılmış olduğu halde, orada durum oldukça karışık olduğundan,

İstanbul’da dört gün kaldıktan sonra Paris’e hareket etmemizi daha uygun gördük. Paris’teki temsilcimiz Ferit Bey’le Bouillon, daha önce sözünü etmiş olduğumuz belgeyi ivedilikle hazırlayarak bütünlememiz için bize telgraf gönderdiler. Sevr Antlaşması hakkındaki ve son kırk yıl zarfında verilmiş olan kapitülasyon ve ayrıcalık haklarının İngilizleri ilgilendiren madde ve bölümlerini kapsayan belgelerden oluşan dosyaları gizlice hazırlamanızı dileriz. Kurulumuz, İstanbul’da, Fransızların güvendiği etkili bir kişinin yardımından yararlanmayı siyasi nedenlerden ötürü gerekli görüyor’. (Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 172-175)

[37] Özakman, 2009: 408.

[38] Özakman, 2009: 409.

[39] Özakman, 2009: 410.

[40] Özakman, 2009: 410.

[41] Özakman, 2009: 410.

[42] Salahi R. Sonyel, (1995): Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 46-47.

[43] Salahi R. Sonyel, (1995): Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 50.

[44] 6 Nisan 1922 günü Rumbold ile Vahdettin, gizli bir görüşme yaparlar. Görüşmede hiçbir Türk bulunmaz, Çevirmenliği A. Ryan yapar. Vahdettin’i “arzuhal veren bir şarklıya” benzeten Rumbold, Vahdettin’in söylediklerini şöyle aktarıyor: “Anadolu Hareketi, İttihat ve Terakki’nin yeni bir şeklidir… Milletin yüzde doksanı Ankara çetesine karşıdır… İstanbul Hükümeti, Ankara’nın kabul etmeyeceği barış şartlarına razıdır… Ankara Meclisi kanunsuz bir kuruluştur… İngiltere ile herhangi bir özel uyuşmaya hazırız…”

[45] Sina Akşin, (2004):Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Kırlangıç Yayınları, İstanbul, s. 165.

[46] Vahdettin’in yakınlarından biri ve eski Ferit kabinesinde Savaş Bakanı olan Süleyman Şefik Paşa İstanbul’daki İngiliz temsilcileriyle temas halindeydi ve gizli bir plan gereğince, herhalde Ferit’in başkanlığında yeni bir kabine kurulması için çalışıyordu. 1920 yılının Mart ayına ait olan bu plan şöyleydi:‘Bağlaşık Devletler ve özellikle İngiltere onaylarsa,  dışarıdan hiç bir yardım gerekmeksizin ulusal akıma karşı etkin ve başarılı önlemler alınabilir. Bu konuda güvence verilirse, Padişah, güçlü bir kabineyi işbaşına getirebilir. Padişahın tek dileği, Osmanlı makamları ulusal akıma karşı gerekli önlemleri alırken, İngiltere’nin, öteki Bağlaşık Devletlerin karışmalarına engel olmasıdır. İngiltere bunu onaylarsa, Padişah, güçlü bir kabine kurulması için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacak; geçici bir süre için, “renksiz” bir kabineyi iktidara getirecektir’. Bu planın Bağlaşıklarca onaylanmaması üzerine, Vahdettin, Ferit’i iktidara getirmekten vazgeçmiş; Sadareti Deniz Bakanı Salih Paşa’ya önermek zorunda kalmıştı. (Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 88)

[47] Akşin, 2004: 140.

[48] Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 354.

[49] Özakman, 2009: 385.

[50] Akşin, 2004: 163.

[51] Sina Akşin, (2004): İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, s. 37.

[52] Akşin, 2004b: 147.

[53] Yüksek Komiser Calthorpe’un İngiltere Dışişleri Bakanına yolladığı 10 Ocak 1919 günlü mektubun özeti: “Padişahla uzun bir görüşme yapan bir İngiliz şahsiyetinin verdiği bilgiye göre, Padişah, ‘daima İngiliz dostu olduğunu, şimdi bütün ümidini İngiltere’ye bağladığını’, ‘İngilizlerin istediği her bir kişinin tutuklanıp cezalandırılmasını sağlamaya hazır olduğunu’ söylemiş, ‘şiddetle harekete geçtiği takdirde bir ihtilal çıkarsa, Müttefiklerin desteğine güvenip güvenemeyeceğini’ sormuş, ‘İngiliz Yüksek Komiserliğinden gelecek herhangi bir işaret göre davranmaya hazır olduğunu’ bildirmiş, ‘İngiliz hükümetinin, kendisini Halifelik makamında desteklemeye niyeti olup olmadığını’ öğrenmek istemiş ve bu meseleye çok büyük önem verdiğini belirmiş.” (Özakman, 2009: 387-388.)

[54] Akşin, 2004b: 148.

[55] Akşin, 2004b: 149.

[56] Akşin, 2004b: 150.

[57] Akşin, 2004b: 172

[58] Akşin, 2004b: 244.

[59] Akşin, 2004b: 265.

[60] Akşin, 2004b: 291.

[61] “Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahdettin’le âdeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında, dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerinde düşman zırhlıları! Bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kâfi idi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı: ‘Paşa paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin, bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilâve etti tarihe geçmiştir.’ O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükûnla dinliyordum: ‘Bunları unutun,’ dedi, ‘asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa, devleti kurtarabilirsin!’ Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimî mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin yüzüncü derece âletleriyle temas arayarak, devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu, bütün yaptıklarından pişman mı idi? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka bahislere girişmeyi tehlikeli addettim. Kendisine basit cevaplar verdim: ‘Hakkımdaki teveccüh ve itimada arz-ı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz.’ Söylerken, kafamdaki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığında, bütün his ve fikirlerini, temayüllerini tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lâzımdır, istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim: Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz İstanbul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim, onların şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırırsam, Vahdettin’in arzularını yerine getirmiş olacaktım. ‘Merak buyurmayın efendimiz,’ dedim, ‘nokta-i nazar-ı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım.’ ‘Muvaffak ol!’ hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra, huzurundan çıktım. Naci Paşa, padişahın yaveri, fakat benim hocam, derhâl benimle buluştu. Elinde ufak mahfaza içinde bir şey tutuyordu. ‘Zat-ı şahanenin ufak bir hatırası’ dedi. Kapağının üzerine Vahdettin’in inisiyalleri (adının baş harfleri) işlenmiş bir saatti: ‘Peki, teşekkür ederim’ dedim. Sonra, sanki Yıldız Sarayı’ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla, ayaklarımızın patırtısını işittirmekten korkarak saraydan uzaklaştık.”(F. Rıfkı ATAY, Atatürk’ün Hatıraları, İşbankası. Yayınları, Ankara 1965, s.122-123. )

[62] Akşin, 2004b: 302.

[63] Akşin, 2004b: 29.

[64] İbrahim Sadi Öztürk, (2007): Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde İç İsyanlar, Fark Yayınları, Ankara, s. 26.

[65] Akşin, 2004b: 303-304..

[66] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 51.

[67] Bu İngiliz’e göre, kökünden çözüm: Türklerin Yunanlılar tarafından toptan imhası idi.

[68] Akşin, 2004b: 431.

[69] Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 79-80.

[70] Akşin, 2004b: 517.

[71] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 80.

[72] Damat Ferit’in yeniden Sadrazam yapılmamasını dilemeye giden Meclis başkanı vekili Hüseyin Kazım ve Abdülaziz Mecde Beylere, ‘ben istersem Rum Patriğini, Ermeni Patriğini, Hahambaşı’yı da Sadrazam yaparım’ demişti.

[73] Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 343, 344, 345.

[74] Özakman, 2009: 353.

[75] Akşin, 2004b: 539.

[76] Özakman, antlaşmanın tarihini 12 Eylül 1919 olarak vermekte. (Bkz.: s. 392-393.)

[77] Cengiz Dönmez, (2008): Milli Mücadeleye Karşı Bir Cemiyet: İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 131.

[78] Turgut Özakman, (2009): Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s. 356-357

[79] D. Ferit, 30 Mart 1919’da, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck’i ziyaret ederek, “Babası Abdülmecit’in Vahdettin’i İngiliz devletine ve İngilizlere dostluk duyguları ile yetiştirdiğini, bugün takip ettiği gayenin Osmanlı Hükümetini, İngiltere Devletine mutlak bir teslimiyetle bağlamak olduğunu” söyler ve Sultanla birlikte hazırladığını belirttiği gizli bir proje verir. Osmanlı Devletini bir İngiliz sömürgesi yapmayı amaçlayan bu projenin başlıca hükümleri, özet olarak, şöyledir:

1. Ermenistan, (Doğu Anadolu’dan verilecek topraklarla) bağımsız veya özerk bir Ermeni Cumhuriyeti haline getirilecektir.

2. İngiltere, Türkiye’nin dışa karşı bağımsızlığını korumak ve iç asayişi sağlamak için gerekli gördüğü yerleri 15 yıl süreyle işgal edecektir.

3. İngiltere, Osmanlı Bakanlıklarında gerekli görülen yerlere İngiliz Müsteşarlar tayin edilmesini kabul edecektir.

4. İngiltere, her ile bir başkonsolos tayin edecek ve bunlar, 15 yıl müddetle valinin müşaviri olarak görev göreceklerdir.

5. Belediye ve Parlamento seçimleri İngiliz konsoloslarının kontrolleri altında yapılacaktır.

6. İngiltere, devlet merkezinde ve illerde, maliyeyi sıkı bir kontrole tabi tutmak hakkına sahip olacaktır.”

[80] Özakman, 2009: 353.

[81] Zeki Sarıhan, (2008): Çerkez Ethem’in İhaneti, Kaynak Yayınları, İstanbul, s. 103. (Benzeri ihanet bildirileri için bu eserin 100, 101 ve 102. sayfalarına da bakınız.)

[82] Sarıhan, (2008): s. 95-96.

[83] Akşin, 2004b: 589-590, Hulki Cevizoğlu, (2007): İşgal ve Direniş 1919 ve Bugün, Ceviz Kabuğu Yayınları, İstanbul, s. 209.

[84] Salahi R. Sonyel, (1995): Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 44.

[85] Dönmez, 2008: 130.

[86] Akşin, 2004b: 33.

[87] Suna Kili, (2008): Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, s. 24.

[88] Kili, 2008: s. 31-32.

[89] Salahi R. Sonyel, (2010): Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 201-202.

[90] Sonyel, 2010: 203.

[91] Sonyel, 2010: 204.

[92] Kili, 2008: s. 293.

AYRIŞMAK YA DA AYRIŞTIRILMAYA KARŞI: AYRIŞMAMAK!

Ayrışmak ya da Ayrıştırılmak, Ayrıştırılan biz, bizi ayrıştıranlar ise Emperyalist güçler. Aylardır açılımla saçılan, ülkemizde biz de fikir belirtelim, gördüklerimizi, bildiklerimizi paylaşmak istedik. Seviyeyi koruyan her eleştiriye açığız. Yusuf Suresinde denildiği gibi: “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur.”

Aslında ortak kültürü paylaşıyorsa bu insanlar (ki doğum, ölüm, evlenme… vs. adetleri; tepkileri, namus kavramları, sevinçleri, hüzünleri hep aynıdır bu insanların.) birbirimizi sen şusun ben buyum diye kategorize etmemizin veya bunu yapanlara prim vermemizin bir manası yok, ama zararı çok.

Folklor araştırmaları aslında bu toprakların insanlarının ne kadar ayniyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Mesela Tunceli’de Şavak Kürtlerinin kilimlerine kadar işledikleri motiflerin Orta Asya’da 5 bin yıllık Pazırık kurganından çıkarılan kilimin motifleri ile aynı olduğunu, bu motiflerin Edirne’ye kadar bütün Türk dünyasında görüldüğünü biliyor musunuz? Mesela Türkiye’de Doğum, Ölüm, evlenme ile ilgili geleneklerin, hayvanlardan günlük eşyalara kadar vurulan damgaların Orta Asya kökenli olduğunu; Ocak Kültü, Dağ Kültü gibi unsurların bulunduğunu ya da 1930’larda Alman dilbilimci A.De Groot’ un “Die Hunnen” eserinde Kürtçede tespit ettiği 537 Tane Gök-Türkçe kelime olduğunu ve bu kelimelerin Anadolu Türkçesinde bulunmadığını, bugün kemençe olarak Karadeniz yöresinde kullanılan çalgının yöreye yerleşen Kıpçak Türklerince getirildiğini ve de Çin kaynaklarında “Üç Telli Hun Kemanı” olarak geçtiğini biliyor muydunuz?[1] Bahsettiğim konularda yüzlerce eser var, açınız ve okuyunuz.

Nüfus Konusu: Türkiye’de en büyük yalanların bazıları nüfus konusunda söylenebiliyor. Tabiî ki amaçlı yayılıyor bu tür temelsiz rakamlar. Örneğin çok tartışılan Kürt nüfusu konusu var. Türkiye’deki Kürt Nüfusu konusunda şunu söyleyebilirim: Bilmeyenlerin ya da bilip te amaçlı dillendirenlerin verdikleri 20 veya 35 Milyon gibi rakamlar bütün dünyadaki Kürt nüfusunun tamamına yakın! Hatta fazla. Eğer kendi kaynaklarınıza, kendi eserlerinize güvenmeyecek kadar zararlı etki altında kaldıysanız, özellikle Avrupa ve ABD kaynaklı akademik (siyasi amaçlı değil) eserleri inceleyiniz. Türkiye’deki Kürt nüfusu doğru bir biçimde veriliyor. Gerçi benim nüfus rakamıyla işim yok ama böyle arttırımlar Emperyalizmin güdümündeki Sivil Toplum Örgütleri kaynaklı ve bölünmeye hizmet amaçlı. Amaç: Azınlıkların tüm nüfusa oranını %35 veya daha fazla olarak göstermek. Çünkü BM’e ve uluslar arası kurallara göre bir topluluğun federasyon talep edebilmesi için nüfusun en az %35’ini oluşturması gerekiyor. Çeşitli toplulukların abartılan nüfuslarını üst üste koysanız Türkiye nüfusunu aşıyor ya da Türkiye’de hiç Türk kalmıyor![2] Bu Türkler yerin dibine mi girdi acaba? NGO ya da Türkçesiyle Sivil Toplum Örgütleri için Mustafa Yıldırım’ın “Sivil Örümceğin Ağında” isimli güzel bir eseri var, tavsiye ederim.  Ayrıca Ali Tayyar Önder’in “Türkiye’nin Etnik Yapısı” isimli eseri de bilgilenmeniz için yararlı olur kanısındayım.

Bize “Kürtlere azınlık hakları ver” diyen Emperyalist batı kendi topraklarında gayet üniter. Bu ne biçim ikiyüzlülüktür ki Fransa’da Fransız asıllı olmayanların oranı toplam nüfusun %20’si iken Fransa’da da resmi dil Fransızca ve başka bir dili konuşmayı yasaklamış durumdalar. İsveç, İsviçre, Finlandiya gibi ülkelerde ana dil dışında başka dili konuşmak yasak, ABD her 4 yılda bir 4 Temmuzda Anglo-Sakson kökenden olmayan bütün vatandaşlarına bağlılık yemini ettiriyor. 2,5 Sene önce Türkçe Kosova’da konuşulan resmi diller arasından çıkarıldı ve okullardan kaldırıldı, doğuda ise Çin, çoğalmasınlar diye sistemli bir şekilde Uygur kadınlarını kısırlaştırıyor… vs. Türkiye’de şuan bu tür yasaklar var mı, yok. Türkiye’de devlet televizyonu Kürtçe yayın yapıyor, sokakta insanlarımız istedikleri dilde konuşuyorlar, şarkılarını söylüyorlar, Kürtçe kursları açıldı, ilgi olmadığından kapandı…vs.

Birçok konuda bize şunu yapın bunu edin diyenlerden çok daha hoşgörülü ve medeni bu Anadolu halkı. Kim nereden gelirse gelsin her göreve atanabiliyor, gelebiliyor Tayyip Erdoğan Türk mü, hükümetin birçok bakanı Türk mü, soyları bir araştırılsın! İsmet Paşa’dan beri bu ülkenin gördüğü Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve genelkurmay başkanlarının hepsi istisnasız Türk müydü? Hayır. Durum böyleyken azınlık hakları, federasyon talep etmek niye! Asıl olan: bizi birlik yapan ortak değerlerdir. O, zayıflatılan ortak değerlerimiz.[3]

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya çok önemli ve stratejik, bu coğrafya da etnik mensubiyetleri “yok resmi dil verilsin”, “özerklik verilsin” diye kaşırsak Yugoslavya gibi olur sonumuz. 1991 senesinde dönemin Alman Dışişleri bakanı Hans Dietrich Gencher “Türkiye için Yugoslavya modeli öngörülmektedir” demişti. Bu açıklamadan bir iki sene sonra başlayıp günümüze uzanana süreçte Yugoslavya’nın nasıl parçalandığını ve yaşanan soykırımları anlatmaya gerek görmüyorum. Bugün Türkiye de aynı süreçten geçiriliyor. Ders alalım biraz. Tayyip Erdoğan’ın eş başkanı olduğu Büyük Ortadoğu Projesini ve NATO Brifinglerinde yayınlanan haritasını da bilmek lazım. Emperyalizm Kürtleri piyon olarak kullanıyor. Bu oyuna gelmesin kimse. Bu oyunlara gelmeyelim. Birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız. Ayrım değil birlik.

“Bizim Türk halkıyla sorunumuz yok(bazı faşistler hariç) bizi bu hale devlet politikaları getirdi” cümlesi bile ayrımı derinleştirir. Ben, “Benim Kürt halkı ile bir sorunum yok” gibi bir cümle kurmazdım,  kurmuş olsaydım toprağıma, insanıma, kanıma sırtımı dönmüş sayardım kendimi. Tabi ki sorunumuz olmayacak, binlece yıllık soy ve kültür karışmışlığının doğal sonucu bu. Ben Türkiye’de ırkçılığın da tam anlamı ile bilinmediği kanaatindeyim. Bunlar batıda uzun süreç içerisinde oluşmuş ideolojiler. Batının geçtiği aşamaları yaşamamış Anadolu halkı doğunun insanıdır. Batılı değiliz, olamadık. Irkçılığı bilmez gerçek Anadolu insanları.

Maalesef 11 Kasım 1938’den beri, 60 küsur yıldır bu devleti yöneten adam yok. Yönetiliyoruz, yönlendiriliyoruz. Benim günlük sayfamda bir yazım var, linki şu: https://cahitalptekin.wordpress.com/  adı da “ABD ile İmzalanan Sömürge Antlaşmaları” Okumanızı yürekten isterim. Demek istediğim bizi yöneten asıl odakların gelmemizi istedikleri süreç buydu. Emperyalizmin Böl ve Hükmet (Divide and Empera) politikası yararına ayrışmamız.

Çok Uluslu şirketler, dünya üzerinde, özellikle de enerji coğrafyalarında, güçlü ulus-devletler istemiyorlar. Bu yüzden etnik mensubiyetler kaşınıyor. Emperyalist güçler için ufalanmış ve birbirine düşman hale getirilmiş unsurların bulunduğu coğrafyalara girmek, yerleşmek çok daha kolay olacaktır. Türkiye’de bugün İnsan Hakları yoktur. Ancak Emperyalizmin kendi yararına dayattığı bir “insan hakları emperyalizmi”nden söz edilebilir. Şu an Ulus-devleti federasyona çevirmeye yönelik her teşebbüs, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, emperyalizmin(çok uluslu şirketlerin) çıkarlarına hizmet eder.

GAP Projesi ve doğu Anadolu’nun, bölgenin geleceğini belirleyecek, su kaynakları düşünüldüğünde mesele daha rahat anlaşılabilir. TPAO’nun verilerine göre güneydoğu ve doğu Anadolu’da derin sondaj makineleriyle çıkarılabilecek petrol de bulunmaktadır. Bugün başta ABD’yi yönlendiren çok uluslu şirketlerin büyük kısmının sahibi Yahudi sermayesidir ve İsrail’in Fırat ve Dicle hakkındaki emelleri de bilinmektedir. (Su savaşları da yakındır) Fırat ve Dicle’nin yönetimini uluslar arası komisyonlara bırakmamızı teklif etmektedirler. Yabancıya toprak satışını serbest bırakan AKP’dir, GAP Bölgesinde de en çok toprak alan devlet ise İsrail’dir. Museviliğin kutsal kitaplarından TALMUT’da “Vaat edilmiş Toprakların” kuzey sınırı da Fırat Nehridir. İsrail bayrağının iki mavi çizgisinden üstteki Fırat Nehrini, alttaki ise Nil Nehrini simgelemektedir. Ortada ise Büyük İsrail’i simgeleyen Davut Yıldızı bulunmaktadır. Yani kendilerince dini gerekçeleri de vardır!

Bu coğrafyada son 100 yılda yaşananlara bakarsanız Emperyalizmin faaliyetlerini daha iyi tahlil edersiniz. İbni Haldun: “Suyun suya benzediği gibi, hal de geçmişe benzer” sözleri ile günümüzü anlamak için geçmişe bakmanın ne kadar yararlı olduğunu belirtmiştir. Halk kendi kaderini kendi eline alabilecek seviyede olur, kendi ülkesi hakkında kararı bilinç içerisinde, kendisi verirse sağlıklı yönetiliyor demektir. Ancak şu aşamada ve bu bilinç seviyesinde tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyalarını başka milletlerin çizmesi kaçınılmazdır. Veyahut Tarihinden ders almasını bilmeyen milletler, onu tekrar yaşamak zorunda kalacaklardır.

Türkiye’yi yönetenler, aslında maşa oldukları için bu noktalara geldik. Mesela: 12 Eylül darbesini yapanlar, o büyük yaraları bırakanlar ABD’nin “bizim çocuklar” dediği kimselerdi. Kısacası bizi yönetenler uzun süredir bizden değil, emperyalizmden yanalar.

Zincirin son halkası da Bop’un eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Bizim bu durumda birlik olmamız lazım. Kurtuluşun yolu birlikten geçiyor. Ondan sonra ülkemiz için kararı biz veririz.

CAHİT ALPTEKİN


[1] Bu yazıyı yayınladığım şu günlerde yeni kurulmuş Ataşehir Belediyesi bir festival düzenliyor. (2 Temmuz) Adı: “Kardeş Kültürler Festivali” Allah aşkına biz binlerce kabileden meydana gelmiş bir Afrika Cumhuriyeti miyiz ki, yüzlerce farklı kültür mü var bu memlekette ki böyle saçma sapan, belki de amaçlı isimler koyuyorlar. Amacınız ne, açılımın zararlı mahsulleri! Bu milletin paylaştığı kültür tek. Akademik araştırmalarla da kanıtlanmış gerçekler duruken bu ne cahilliktir ya da hainliktir ki böyle bir ad konuyor. Kültür, meydana gelmesinde binlerce yıllık maddi-manevi birikim olan, bütün milletin ortak değerlerini, tarihini, dinini ve beğenisini içeren bir bütündür. Kültür bizi saran, insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Kültür kavramını kullananlar, önce bu kavramın neyi ifade ettiğini öğrensinler! “İşi ehline bırakacaksın” diye boşuna dememiş atalarımız!

[2] Konu hakkında çok daha geniş bilgi sunan eserler bir yana, en azından Jean P. Roux’un Türklerin Tarihi isimli çok satılan eserinde verdiği nüfus rakamlarına bakınız.

[3] Bugün Milletimizi sevinç ve kederde birleştiren birçok ortak değerimizin aşındırıldığını görüyoruz. Tarihin en kanlı savaşlarından Çanakkale Savaşı: centilmenler savaşı olurken, Kurtuluş Savaşı önemsiz bir çatışma gibi gösterilmeye çalışılıyor. Sevr’i unutturmaya çalışanlar Lozan’ı hezimet sayıyorlar, yapıp ettikleri belgeleriyle ortada olan Vahdettin’e kahraman diyorlar!

DEVLET YÖNETİCİLERİ İÇİN TARİH BİLMENİN ÖNEMİ

Bilinir ki Tarih bilmek, insanlara yaşadığı zamanı anlamak ve gelecek hakkında öngörülerde bulunmak şansı vermektedir. Tarih bilmek ve Tarih şuuruna sahip olmak, özellikle devlet yöneticileri için olmazsa olmaz niteliklerden biri olmalıdır. Büyük tarihçi İbn Haldun: “Suyun suya benzediği gibi, hal de geçmişe benzer” sözü ile ne kadar büyük gerçekleri ifade eder. Hali değerlendirmek, geleceğe ümit ve güvenle bakabilmek için, geçmişin iyi bir şekilde süzgeçten geçirilmesi gerekir.[1]

Her ciddi devlet, yönetim kademelerine Tarihini bilen, okuyan-araştıran, kapasite sahibi insanları getirmek zorundadır. Nitekim Süper Güç  olarak tabir edilen devletlerin yöneticileri özel okullarda yetişmekte ve uzun tecrübelerden sonra makam sahibi olabilmektedirler. Bu kişiler “Devlet Adamı”dır ve Devlet Adamları, Milletlerinin çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının kat ve kat üstünde tutarlar. Bu niteliklere sahip olmayanlar ise tam tersini yaparlar!

Eğer bir devletin yönetici kadrosu Tarih şuurundan yoksun ise, bu kadrolardan vatan sevgisi, milli refleksi milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak gibi özellikleri aramak isabetsiz olur. Tam tersine gaflet, dalalet ve ihaneti bolca bulabiliriz.

Tarihini bilen yöneticiler, adımlarını geçmişte yaşanılan tecrübelere göre atarlar, çünkü  tarih bilmek ülkenin yaşadıklarının önemi konusunda, takip edilecek siyaset konusunda fikir sahibi olmak demektir. Böyle yöneticiler bir kez düşülen tuzağa (çoğu zaman kendi arzularıyla) bir daha düşmezler.

Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyalarını başka milletlerin çizdiği gerçeğinden hareketle şu tespiti yapabiliriz: Tarih Şuuru zaafını hiç bir zaman düzeltememiş  olan Türk Milleti, Osmanlı Devletinin başına gelen elim hadiseleri bugün birebir yaşamaktadır.[2] Bunda da en büyük sorumluluk devleti yönetenlere aittir. İkinci sorumluluğu tamamen Millete yükleyemeyeceğim, çünkü cahil ve aç bırakılmış milletler milli reflekslerini ve düşünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bunun sonucu olarak Futbol takımı tutar gibi parti tutarlar, kutsal değerleriyle oynayanları samimi zannedip severler, bir çuval pirince oylarını verirler…. Maslov’un Temel İhtiyaçlar Hiyerarşisi Türk Milletinde vücut bulmaktadır. Bilerek ve kötü niyetle bu millet cahil ve aç bırakılmıştır…

Devleti yönetenler ile bu kişilerin medya ve iş dünyasındaki peykleri Tarih Şuurundan, bununla bağlantılı olarak da Vatan Sevgisinden yoksun oldukları için kolaylıkla işbirlikçiliğe ve ihanete girişmekten kaçınmamaktadırlar. Tarih Şuuruna sahip olanlar ve bununla bağlantılı olarak Tarihin fotokopi gibi tekrar ettiğini görenler Sevr paranoyasına girmek savlarıyla susturulmaya çalışılmakta, sesi daha fazla çıkanlar Ergenekoncu ilan edilip Silivri’ye gönderilmektedir. Ne yazık ki ülkemiz işbirlikçilerin yönettiği, emperyalizmin her çeşidiyle saldırılan, yıkılışa sürüklenen bir Oligarşi olmuştur.


[1] Oğuz Turan, Türklerde Stratejik ve Taktik Düşünceler, İstanbul 1986, s. 286.

[2] Bilge Kağan, adıyla anılan yazıtında, “Ey Türk Milleti sen, açken tokluk, tokken açlık nedir bilmezsin, bu yüzden gittiğin yerlerde kemiklerin dağlar gibi yığıldı, kanın dereler gibi aktı” sözleriyle 1500 yıl öteden Türk Milletindeki bu şuur zaafına ne güzel de dikkat çekmektedir.

ERGENEKON HAKKINDA KISA BİR FİKİR JİMNASTİĞİ

Haklıların mahkûm edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. THOREAU

Yazdığım bu kısa yazı Ergenekon adı altında yürütülen dava hakkında bir vatandaş olarak fikirlerimi içermektedir. Bu yazıyı okuyan siz değerli okuyucularım, fikirlerinizi benimle paylaşıp, eleştirilerinizi esirgemezseniz ve yanlışlarımı düzeltirseniz daha mutlu, içi rahatlamış bir vatandaş olacağım. Sonuçta herkesin gerçeği bilgisi kadardır.

Fikrimce, bu davayı tam tahlil etmek için ABD’nin Büyük Ortadoğu projesini, Emperyalizmin klasik BÖL VE YÖNET mantığını, tarihinden ders almayan milletlerin coğrafyalarının başka milletler tarafından çizileceğini ve Fethullahçı yapılanmanın Türkiye’de ABD desteği ile gerçekleştirmek istediklerini hakkıyla bilmek gerek.

Ergenekon İddianamesinin içine dava ile alakalı alakasız ne varsa sokuyorlar. Kullanım süresi dolmuş hurda silahları gömüp gömüp çıkarıyorlar, sonra da saf vatandaşa ‘bak işte silahlı terör örgütü’ diyorlar. Önce Taraf’ın ABD-Fethullah destekli saldırıları başlıyor, arkadan bütün borazan medya onu takip ediyor.[1] Militarist falan değilim ama gördüğüm Orduya sürekli bir saldırı olduğu ve Fethullahçı yapılanmanın dal budak sardığı Polis teşkilatının da sürekli mevcut arttırımları ve ağır silah alımlarıyla TSK’ ya bir rakip haline sokulduğu.[2] Aklıma Hitler’in SS’leri ya da İran’daki Rejim Muhafızları geliyor. Ortada bir çete var, darbe var diyerek bazı alakasız insanları sırf AKP karşıtı oldukları, sırf Fethullahçı yapılanmaya[3] savaş açtıkları, halkı uyandırmaya çalıştıkları için Ergenekoncu yaftasını yapıştırıp hapse atıyorlar. 1 seneyi aşkındır hapiste olup suçunu bilmeyenler var. Emekli ve muvazzaf askerler, yazarlar, doktorlar… vs. var. Haklarındaki suçlamayı bilmeden Silivri Toplama Kampında yatmaktalar. Bu tür durumlar faşist idarelerde polis devletlerinde, dikta rejimlerinde olur. Bir tarafta bunlar olurken, diğer tarafta Şemdinli de ayağına gelen hâkimin 1 dakika 20 saniyelik yargılamasından sonra “pişman değiliz, liderimizin emri ile geldik” demelerine rağmen pişmanlık yasasından faydalandırılıp törenle, bayramla salıverilenleri görüce mevcut çifte standarda isyan etmemek mümkün mü!

Bu kadar Emperyalist gücün at oynattığı coğrafyada orduya, manevi ve milli değerlere bu kadar çok zarar verilmesini, Samanyolu, TRT, ATV, Kanal 24…vs. gibi kanalların yayınlarını amaçlı, emperyalist emirlerin yansıması olarak görüyorum. George Bush, Irak’a girerken Türkiye için “küresel haçlı seferinin cephe ülkesi”, George Soros: “Türkiye’nin tek ihraç maddesi askerinin kanıdır” demişti. Sözün özü Türkiye ve Türk Ordusu, onların fikrince, emperyalist emellere hizmet etmeli. Etmek istemeyenler tasfiye edilmeli.

Geçmişte ordu, ABD Emperyalizmin yararına çok iş yapmadı mı yaptı. Bunun en bariz örneği 12 Eylül Darbesi idi. 1980 darbesini yapan ordu kurmayları darbeyi ABD’nin yeşil kuşak projesi ve Türkiye’yi ekonomik-siyasi sömürgeleşmeye götürecek 24 Ocak kararlarının rahat uygulanması doğrultusunda verdiği emir üzerine yapmışlardı. K.Evren ve avenesi yok edilesi ABD Maşaları idiler ve yakın zamanda ‘Türkiye Eyaletlere ayrılmalıdır’ diyen K. Evren başta olmak üzere, hala öyleler… (Yeşil Kuşak Projesi’nin amacı Sovyet Rusya’yı güneyden İslami rejimlerle sarıp, nüfuzunun petrol alanlarına uzamasını engellemekti. Zaten K. Evren bu amaç doğrultusunda Kur’an kurslarını, İmam Hatip Okullarını devreye sokmuştu.)

Aynı ordu, ABD 2003’te Irak’a girecekken ortaya çıkan tezkere krizinde karşıt tutuma geçince Ergenekon patlak verdi gibi gözüküyor bana. Şöyle ki ABD, Türk Ordusunun yavaş yavaş kendi kontrolünden çıktığını gördü, bazı şeylerin ayırt edilmeye başlandığını fark etti ve harekete geçti. Komuta kademesinde ABD’ye yakın olanlar bulunmakla beraber ordunun hemen bütün kademelerinde bir uyanış, bir ABD karşıtlığı söz konusu idi.

Ani bir giriş olacak ama şuan moda olan Açılımın özü de, Irak’ı yakın zamanda hemen hemen tamamen boşaltacağını açıklayan, ABD’nin Kuzey Irak’taki Kürt kukla devletçiğinin kendisine sağladığı petrolün akışının herhangi bir sorun çıkmadan devamını (artık bölgede asker beslemek zorunda kalmadan) sağlamaktan ibaret. Bunun için de Türkiye’yi kendi maşaları olarak görüyor ve yönetiyorlar. Bop haritası da Bop’un eşbaşkanı da bu politikanın ürünü. Türk ordusu da bu politikalar çerçevesinde söz dinler hale getirilmeli. İşte operasyonun sebepleri!

Ani girişimizden sonra asıl bahsimize dönecek olursak, ABD’ye göre, yılanın başı ezilmeliydi. Tezkere reddedildiği zaman kuvvet komutanı olan artık emekli olmuş paşaların büyük kısmının bugün Ergenekon sanığı sıfatıyla içeriye tıkılmış olması, Kuzey Irak’ta görev yapan Türk birliğinin kafasına çuval geçirilip sorgulanmasının ardından Şırnak’ta görev yaptığı dönemde, Irak sınırında ABD’li albayı soyup sorgulayan, Ankara’da Beyaz Enerji operasyonunu yöneten Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen hakkında “Ergenekon’un bir koluna bağlı faaliyet yürüttüğü” iddiasıyla soruşturma başlatılması ve son olarak Poyrazköy davasında tutuksuz yargılanan Albay Ali Türkşen’in Kardak kahramanlarından olması[4] gören gözler için davanın amacına işaret eden çok açık bir gerçek. Biz Ergenekon’u destan olarak okuduk. Şimdiki nesillerin aklına darbe geliyor. Yani işin Psikolojik Harp Yönü de var. Ergenekon tertibi ile yükselen vatanseverliğe, milli değerlere, Atatürk’e, Türk Kavramına saldırılıyor. Dava sayesinde gündem de değiştiriliyor. Vatanın bütün varlığı satılması, Türkiye’nin yıkılması gizleniyor. Bir tek taşla bir sürü kuş avlanıyor. Daha davanın iddianamesi belli değilken adını “Ergenekon Terör Örgütü” olarak koyup yayın yapan kanalları da gördü bu gözler. İşledikleri suçtu, ancak adalet tek taraflı işliyor bu ülkede, AKP borazanları rahat.

Ergenekon’da komutanlar aleyhine gizli tanık olarak ifade verenlerden birinin deşifre olup PKK Militanı çıkması ise terörle mücadele etmiş komutanların teröristlere yargılatılmasından, hesap vermesinden başka bir şey değil. Davada kanıt olarak sunulan CD’lerin sahte olabileceğine dair bilgilerin ortaya çıkması da bir başka facia. Şehitlere “kelle”, Apo’ya “sayın” diyen kanı bozukların bu derece iğrençleşmesi gayet mümkün. Emperyalizmin politikasıdır bu, girdiği yerde kanser gibi yayılır.

Şuan itibariyle Ergenekonla ilgili gördüğüm görüntü: başı deve kuşu, bacakları at bacağı, gövde kedi gövdesi, kuyruk fil kuyruğu. Yani ne buldularsa doku uyar mı uymaz mı demeyip birbirine dikmişler. Frankeştayn olmuş. Medya da yapmış yayınları, yapmış psikolojik harp metoduyla herkesi uyutmuş. Sözün özü Ergenekon’u tertipleyenler ‘darbe yapacaklardı’ diye diye Türk Milletine, Türk Bağımsızlığına son darbeyi indiriyorlar.

“Akıl, kör için göz, ölü için öz, dilsiz için sözdür.”

CAHİT ALPTEKİN


[1] Bazı basın ve medyanın oluşturmakta pay sahibi olduğu duyarsız, tek tip, hayalci, okuma-yazma, araştırma ve ülke çıkarlarına sahip çıkma bilincinden yoksun büyük bir kısım halk kitlesi geleceğimizin tehlikelerle dolu tuzaklarından adeta habersizdir.

[2] Meraklılara Zübeyir Kındıra’nın “Fethullah’ın Copları” kitabını okumalarını tavsiye ederim.

[3] Fethullah Gülen nerede ve onu kim koruyor: ABD ve onun CIA adlı örgütü.

[4] Albay Ali Türkşen’in 14 Temmuz 2010 tarihli savunmasından: “Bu görevlerde yer almakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Ancak bugün buraya getirdiler. Hayatta bazı şeyleri eksik yapsaydık, bugün burada olmazdık. Burada olmaktan hiç üzülmüyorum. İnanıyorum ki, bu davanın sonunda beraat edeceğiz. Sadece ailelerimiz yıprandı. Yer aldığım ilk görev 1993 yılında 14,5 ton uyuşturucu yüklü gemi Lucky-S’e el konulmasıdır. İkinci olarak ise, Kardak krizinde adaya çıkan timin komutanıydım. Her iki olayda da tek bir mermi kullanılmadı. Buradakilere baktığınızda terör örgütü şüphelisi olarak görebilirsiniz ama ben Ercan Kireçtepe’ye bakınca Kardak’a gidecek botun benzini olmadığı için kredi kartıyla benzin alan kişiyi görüyorum. O bayrak oradan gidecek diye 3 saat içinde benzini alıp ekmek arası peynir yaparak oraya gittik. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’yı arıyor. O da bizi aradı. Ben nasıl ‘Komutanım benzin yok’ diyeyim. Şimdi ise burada terör örgütü üyeliğinden yargılanıyoruz.” Türkşen mahkeme heyetine Kireçtepe’nin kullandığı kredi kartının 1996 yılına ait 16 lira 73 kuruşluk fişini gösterdi.